Gebed voor Zuid-Afrika

9 mei 2009 werd Jacob Gedleyihlekisa Zuma (geboren op 12 april 1942) beëdigd als vierde ‘democratische’ president van Zuid-Afrika. Zijn identificatiefiguren zijn Nelson Mandela en de Zoeloekoning Shaka uit het begin van de 19e Eeuw, die de overwinning behaalde op de Nguni-volkeren en dezen verenigde. Jacob Zuma en zijn voorganger (nu plaatsvervangend president) Kgalema Motlanthe zijn de eerste staatshoofden die niet tot de Xhosa’s behoren. Zijn hoofdvrouw is Sizakele Khumalo. Tot de Khumalo-stam behoorde het oorlogszuchtige stamhoofd  Mzilikazi, die in 1790 een half miljoen vierkante mijl van Zuid-Afrika veroverde en het Matabele-rijk in het huidige Zuid-Zimbabwe stichtte.

Interessant is wat de krant Die Afrikaner schrijft: “Ten langen leste hebben de Zoeloes gewonnen. Algemeen wordt gedacht dat de nieuwe president in de Zoeloegeschiedenis een grotere plaats zal innemen dan Shaka, omdat hij over meer mensen regeert.” 1). Ongetwijfeld was het ook symbolisch dat tijdens de beëdigingplechtigheid van Zuma een in dierenhuiden geklede ‘Lofzanger’ met een assegaai, het lievelingswapen van de onoverwinnelijke Shaka, zwaaide.

In tegenstelling tot de meer kosmopolitische Thabo Mbeki is Jacob Zuma traditioneel ingesteld. Zijn volgelingen zien hem als een heilaanbrenger en vergelijken hem soms met Jezus Christus. Tot 2005 was Zuma plaatsvervangend president van het land; toen werd hij echter door Thabo Mbeki afgezet. De Schorpioen, een rechercheteam in 2001 door Mbeki ingezet had hem wegens corruptie voor het gerecht gedaagd. Tijdens het langdurige proces bleek Zuma echter steeds meer als slachtoffer van de politiek van Mbeki beschouwd te worden. Het ANC koos hem als president en liet Mbeki vallen. De Schorpioen werd ontbonden en aan het proces werd een eind gemaakt. Dat alles gaf spanningen en voerde tenslotte tot een scheuring in het ANC. Toen het volk op 22 april 2009 naar de stembus ging, kreeg het  (Afrikaans Nationaal Congres) bijna 66 % van de stemmen en de DA (Demokratische Alliantie), de officiële oppositie 16,66% De afgesplitste nieuwe partij, het COPE (Congres van het volk) kreeg 7,42%. Van de 400 zetels in het parlement heeft het ANC er nu 264 (tegen 279 in 2004), de DA 67 (in 2004: 50) en het COPE 30. De kleinere partijen brachten het er slecht af. Het ANC regeert 8 van de 9 provincies; de Westkaap onder Helen Zille  is de enige provincie, niet slechts in Zuid-Afrika, maar in heel Afrika, die door een oppositiepartij bestuurd wordt.

Gebeden voor Zuid-Afrika
Terwijl het land druk was met de verkiezingen vond in Kwa-Zulu-Natal een belangrijke gebeurtenis plaats. Van 24 t/m 26 april 2009 nodigde de evangelische aardappelboer Angus Buchan voor de zesde keer mensen uit voor de Conferentie van machtige mannen op zijn farm Shalom bij Greytown. In 2008 waren er 65.000 mannen gekomen, maar in 2009 kwamen er 200.000 “Bidt voor ons.” zei Angus Buchan. “Wij geloven, dat de heerlijkheid van God neerdaalt, als wij gehoorzaam datgene doen waartoe God ons geroepen heeft!” Toen men hem vroeg, wat hij dan verwachtte, antwoordde hij: “Ik verwacht een ware opwekking, eerst in de harten van de mannen; daarna in hun gezinnen, als zij daar hun ambt als profeet, priester en koning uitvoeren. De opwekking breide zich dan uit, eerst in de dorpen, dan in de steden en tenslotte tot in het Parlement.” Om aan de vele mannen onderdak te geven moest Buchan aangrenzende boerderijen ‘lenen’, 3 miljoen vierkante meter grond geschikt maken om tenten op te zetten, 8 km buizen voor de afvoer van water  ingraven, een enorm podium opzetten, reusachtige beeldschermen installeren en biozeep uitdelen om de bouwgrond te beschermen.. 2)

Er moest zelf voor EHBO gezorgd worden. Hans Hartman, aanvoerder van de paramedische hulpverleners, schreef: De samenkomst maakt enthousiast. De mannen worden opgeroepen God boven alles te vrezen, lief te hebben en te vertrouwen. Zij moeten ook hun gezinnen respecteren. Angus spreekt over de strijd die de duivel tegen de gelovigen voert. Wij moeten in vorm zijn als wij in deze oorlog willen strijden. Na twee uur ziet hij er uitgeput uit. We zijn nauwelijks in onze tent aangekomen of we krijgen bericht dat men ons dringend nodig heeft. “Angus is ingestort. Tienduizenden mensen gaan hardop bidden. Duizenden scharen zich om het huis van  Angus. Dit is oorlog, schiet mij te binnen. Deze dienaar van God is neergeslagen.”  Maar God heeft andere plannen. Zijn dienaar knapte op. De volgende dag preekte Angus weer. Hij vroeg: “Bent u bereid de Heere te ontmoeten? Gisteren had ik bijna voor Hem gestaan, maar ik ben hersteld.”

Wij zien zo vaak uit naar een teken van de genade van God, en vast en zeker is dit er een. Er zijn nog steeds veel goede Christenen en trouwe kerken in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is nog steeds een natie met een verbond met God al weten en vieren velen dit niet meer. De 200.000 machtige mannen  die in Greytown bij elkaar kwamen, maken slechts een deel van het volk van God uit dat met geloof, woord en daad nog veel goed doet.. Als het volk van God sterk blijft, gaat het met Zuid-Afrika wellicht goed.

Tegenstrijdige wereldbeschouwingen
De nieuwe regering zet zich in voor ‘Transformatie’.  Zij betreurt het dat er nog veel ongelijkheid is, vooral in economisch opzicht. Gelijkheidsapostelen schrijven de ongelijkheid het meest aan de huidskleur toe. Maar de oorzaak ligt  in het feit dat er twee verschillende wereldbeschouwingen zijn, die eigenlijk onverenigbaar zijn – de Afrikaans-magische en de Europees-westers-christelijke. Deze wijzen van denken zitten niet slechts aan de buitenkant, maar zijn bepalend voor het hele wezen van de mens. De magische wereldbeschouwing past echter niet in een techno-economisch georiënteerde wereld en dat brengt zwarte Afrikanen onder druk. Dr. Erich Leistner, voormalig directeur van het Afrika-Instituut zegt:  Voor veel Afrikanen brengt de poging om tegengestelde eisen van twee wezenlijk verschillende culturen op één lijn te krijgen veel psychische pijn mee.” 3)

Mogelijk ligt hier het geheim van de populariteit van Zuma. Hij is een echte Afrikaan, een man uit het volk, een traditionalist, een polygaam mens en entertainer, een goede gastheer en openstaand voor goede adviezen. In tegenstelling tot Mbeki spreekt hij de taal van het volk. Hij is met vier vrouwen getrouwd en heeft drie verloofden en 18 kinderen. Hij belichaamt kracht. Hij is getypeerd door het lied: “Breng mij mijn machinegeweer.” Telkens als hij voor het hooggerechtshof verscheen, was hij omringd door lijfwachten van zijn stam. Zijn volgelingen zeiden zelfs, dat zij over lijken zouden gaan om hem te beschermen. Ook de samenstelling van Zuma’s kabinet geeft te denken. Minstens vijf vooraanstaande communisten maken hier deel van uit, namelijk Gwede Mantashe, voorzitter van de SACP, Blade Nzimande algemeen-secretaris van de SACP, Rob Davies, lid van het Centrale Comité van de SCAP, Jeremy Cronin, plaatsvervangend algemeen-secretaris, Yunus Carrim, lid van het Centraal Comité.

Dit machtsvertoon brengt de zwarten in vervoering. Dr. Leistner schrijft:  “Het denken in begrippen van vitaliteit of macht is een allesomvattend aspect van het Afrikaanse bestaan. Een goed leven bestaat naar men meent, in het hebben van krachtige vitaliteit. Deze blijkt uit gezondheid, respect in de samenleving, het hebben van veel kinderen, een toenemende veestapel en algemene welvaart. Het is derhalve zaak de vitaliteit  te versterken. Het kwaad associeert men met een verdwijnende vitaliteit. Dit blijkt uit een slechte gezondheid, onvruchtbaarheid, armoede, ongeluk en dood.  Het noodlot kan een mens treffen, als hij verzuimt zijn voorouders te eren. In eerste instantie wordt het ongeluk toegeschreven aan toverij die in de grond der zaak een aanval op de vitaliteit van het slachtoffer is.  Goed en kwaad zijn derhalve  geen abstracte begrippen, maar worden omschreven als daden die de vitaliteit of versterken dan wel verzwakken.” 4.

Hervorming.
Zuid-Afrika is er trots op dat het  een jonge democratie is. Het nieuwe bewind hoopt de armoede af te schaffen. Het is een dringende opgave, want in het eerste kwartaal van 2009 zijn 2.008.000 mensen werkloos geworden. De helft van de werkende bevolking tussen 15 en 25 is werkloos. De regering wil ook de verwaarloosde infrastructuur en de gemeentelijke diensten weer op orde brengen. Zij wil orde en tucht handhaven. Daarvoor zijn vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef nodig. Economisch welzijn noemt de Bijbel een gave van God aan hen die gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. “De zegen des Heeren maakt rijk en voegt er geen smart bij.” (Spreuken 10: 22). Verantwoordelijkheid tegenover God en mens – daartoe roept Angus Buchan  juist op. Die mannen moeten hun taak als profeet, priester en koning waarmaken, niet slechts thuis, maar ook in de gemeente. Zij moeten Jezus, Die bij uitstek profeet, priester en koning is, volgen.

Wat Zuid-Afrika nodig heeft is geloof en gerechtigheid, want “Gerechtigheid verhoogt een volk.”  (Spreuken 14: 35) Laten wij dan bidden om de ‘echte opwekking’ waarnaar Angus Buchan uitziet, en dat bij zo’n opwekking  alle Zuid-Afrikanen betrokken zijn, eerst in het hart, daarna in hun gezinnen, daarna in het hele land en uiteindelijk ook in het Parlement

D. Scarborough

Noten:

1 Die Afrikaner, Perspectief deur Gawie, 8-14 mei 2009

2 Today Magazine, Men of promise  April 2009

3 Dr. Erich Leistner, African Predicament, S. 4

4 Ibid., S. 10

Trefwoorden: