Berichten met het trefwoord ‘Onderwijs’

Politieke correctheid beheerst basisscholen Amsterdam

“Zwarte Piet mag geen dikke lippen en kroeshaar hebben. Oorringen zijn verboden, hij mag niet krom praten en onderdanig zijn is uit den boze. Ziehier in kort bestek de ‘Sint Nicolaasco­de’, ingevoerd op de vijftien openbare basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Regel één: Sint en Piet zijn gelijkwaar­dig”, aldus het Parool van 2 december j.l.

Lees meer ...

Multireligieus onderwijs gericht op de nieuwe wereldorde

Momenteel wordt één van de meest venijnige aanvallen op het Christelijk onderwijs en de Christelijke beschaving van Zuid-Afrika gedaan. Via de multireligieuze en multicul­turele her­vormingen wordt de schooljeugd een antichristelijke levens- en wereldbe­schouwing bijgebracht.
De veranderingen worden voorbereid door de regering en een aantal toonaangeven­de universiteiten. In 2005 moeten de veran­deringen voltooid zijn.

Lees meer ...

Allochtone ouders in Amsterdam willen strengere scholen

Allochtone ouders vinden discipline en het bijbrengen van fatsoensnormen op school belangrijker dan het stimuleren van zelfstandig­heid. Tot deze conclusie komt dr.C.E.S.Choenni, die in opdracht van het stadsdeel Bijlmer­meer in Amsterdam onder­zoek heeft gedaan op een aantal scholen in dit stadsdeel. 76 procent van de ondervraagde allochtone ouders vindt het onder­wijs te slap en wil strengere scholen.

Lees meer ...

Jacht op leraren van minderheidsgroeperingen in Bulgarije

Veiligheidsdiensten en Strijdgroepen tegen Sekten maken jacht op Leraren uit Religieuze Minderheidsgroepen.

Lees meer ...

Lager onderwijs crisis

In veel Westerse landen is het moeilijker geworden voor de onderwijge­venden bij het lager onderwijs. Tenminste, als ze hun werk gewetensvol willen doen.
Niet alleen krijgen hun scholen minder geld ter beschikking dan voorheen, maar ook ontvangen ze van hogerhand allerlei richtlijnen waarmee ze het principieel oneens zijn.

Lees meer ...