Berichten met het trefwoord ‘Wereldbank/IMF’

De verwording van de samenleving

In het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ‘Die Basuin’ schrijft professor J.S.Malan over de eindtijd. De Bijbel geeft duidelijk aan dat er dan een omvangrijk en diepgaand verval zal plaats vinden. De kennis zal toenemen; de ontwikkeling van de techniek zal haast geen grenzen kennen. Maar cultureel, moreel en religieus zal er wereldwijd een vorm van barbarisme ontstaan. Het gevolg daarvan zal zijn de komst en de aanvaarding van de Antichrist. Ongehinderd door wat dan ook zal de mens zich uitleven in de gruwelijkste zonden.

Lees meer ...

Papoea Nieuw Guinea drama.

Het is ruim 20 jaar geleden, dat het land onaf­han­kelijk werd van Australië.
Daarom werd het passend gevonden, in Madang het ‘Pacific Forum’ te houden. De regering deed haar best, voor de gasten te verhul­len dat het land bezig is bankroet te gaan, ondanks grote reserves aan olie en goud, die het land rijk is.
Zeker, de economie is opgekrikt door het Internationale Mone­taire Fonds, maar er heerst een verschrikkelijke inflatie en totale wetteloosheid.
Dit is het resultaat van een ongelofelijk wanbeleid van de regering, of beter gezegd; corruptie in alle lagen van het bestuur. Damien Murphy schrijft in ‘The Bulletin’, dat de nationale politici niet veel meer hebben gedaan dan geld dat was bestemd voor gezondheidszorg, onderwijs en wegen-aanleg, in hun eigen zakken te stoppen.

Lees meer ...

Rusland is Rusland gebleven.

Langzaam beginnen de regeringen in het Westen te begrijpen, dat de toestand in Rusland niet is veranderd en dat de Sovjet-Unie alleen maar de naam van het land heeft veranderd.
De ‘koude oorlog’ is nooit weg geweest. Aldus; ‘The Aida Parker Newsletter’ en ‘Intelligence Digest’, onderschreven door de ‘Christian Anti-Communism Crusade’.

Lees meer ...

Duitsere zaken…

De organisatie ‘Vredes-wacht’ heeft een rapport laten ver­schijnen, waarin wordt gezegd, dat er vrijwel niets is terecht gekomen van de verplichting van de Palestijnse Autoriteit in Israël om verantwoording af te leggen van de besteding van de gelden, die zij uit het buiten­land ontvangt.

Lees meer ...