Deze verwachting van de tweede komst van Jezus was het thema van een conferentie in Duitsland van 8 tot 11 oktober 2009. In de Middeleeuwse stad Bad Gandersheim vergaderde het International Christian Network (ICN) 1) om na te denken over “De ene Kerk van Christus wachtend op Zijn wederkomst.”  Christenen uit geheel Europa zien vol hoop uit naar de dag dat Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en te doden; Wiens rijk geen  einde zal hebben. 2) Wanneer in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in  den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is. (Filippenzen 2: 10,11)


De conferentie was georganiseerd door de president van het ICN,  Professor Dr. Peter Beyerhaus de bekende missioloog, die op 80-jarige leeftijd met pensioen ging, na 30 jaar president te zijn geweest.  Ds. Ulrich Rüss uit Hamburg, eveneens Luthers predikant, werd als de nieuwe president geïnstalleerd en Professor Beyerhaus werd benoemd tot ere-president. De GDL (Gospel Defence League, de Bond voor Verdediging van het Evangelie) is reeds lang verbonden met de ICN; derhalve kreeg ik een uitnodiging om u te vertegenwoordigen. Zodoende waren we in de gelegenheid Professor Beyerhaus te bedanken voor de geweldige hulp die hij aan kerk en zending in Zuid-Afrika geboden heeft, niet alleen namens de GDL, maar ook namens Frontline Fellowship en Christenen voor de Waarheid.

Als jongeman was Peter Beyerhaus zendeling in Natal. Hij raakte echter in 1974 bij ons betrokken, toen de Methodistische predikant Fred Shaw een conferentie belegd had van de Christian League (voorloper van de GDL). Hij sprak over De Verklaring van Berlijn over Oecumene (BDE): Vrijheid en Gemeenschap in Christus . Deze Verklaring  werd officieel vastgesteld tijdens een internationale bijeenkomst  op Hemelvaartsdag 1974. Zij hield een waarschuwing in tegen valse leerstellingen afkomstig uit de oecumenische beweging, vooral ‘het nieuwe Humanisme’  van de Wereldraad van Kerken (WCC), die heel schadelijk waren voor de Christelijke Kerk. “In de tijd waarin we leven ligt het Christendom op de zeef”,  staat er in de Verklaring van Berlijn. “Een goddeloos humanisme dat de mens God maakt, dringt er overal in door onder het mom van een pseudo-Christelijke theologie en ondermijnt de traditionele belijdenis van Christus van de Kerk…. De apostolische leer wordt vandaag de dag ernstig bedreigd. …Door een enorme overschatting van eigen wijsheid  en creativiteit, plaatst de mens zich in de plaats van God. Hij bepaalt, zonder acht te slaan op de Bijbelse openbaring wat goed of kwaad is.” 3)

In plaats  van uit te zien naar de wederkomst van Christus als de vervulling van de geschiedenis, omhelst de oecumenische beweging een ‘Utopisch perspectief’ van een wereldgemeenschap van vrede, bereikt door verenigde mensenkracht die alle rassen, religies en ideologieën omvat.”
De Wereldraad van Kerken (WCC) was in feite begonnen met een herinterpretatie van Bijbelse kernwaarheden in politieke en sociale termen en heeft door zijn satellietraden van kerken (zoals de Zuid-Afrikaanse Raad van kerken) het Christendom in een vreemde religie veranderd. Christus zou niet langer het Lam van God zijn, Dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. Het Koninkrijk van God werd aan een Marxistisch regiem gelijkgesteld. De eenheid van de Kerk werd een opstapje naar de Nieuwe Wereldorde en zending werd verwisseld met dialoog. De Wereldraad stond een moratorium van de zending  voor, hetgeen leidde tot een wereldwijde vermindering van zendingsactiviteit en heeft veel jonge kerken herderloos gelaten.

In de 20e Eeuw ging de WCC zich grote religieuze en politieke bevoegdheden aanmatigen, zozeer dat hij naar believen regeringen in het zadel kon zetten en afzetten.. Zij omvat nu  volgens eigen officiële cijfers 349 Kerken en 560 miljoen Christenen in 110 landen. 4) In 1948 was de Wereldraad gesticht  met grote donaties van de Rockefellerstichting. “De Vrijmetselaar in hoge graad Rockefeller gaf niet alleen donaties voor de gebouwen van de VN in New York; hij financierde ook de vestiging van de Wereldraad van Kerken in Genève,” schreef John Foster Dulles, juridisch adviseur van de familie Rockefeller en later Minister van Buitenlandse Zaken. Dulles werd benoemd tot hoofd van de Commissie voor Internationale Betrekkingen van de Wereldraad van Kerken, en zijn speciale opdracht was  het werk van de WCC te verbinden met dat van de VN 5).

Door de jaren heen zijn veel Bijbelse kernwaarheden afgezwakt. Derhalve moest het Internationale Christelijke Netwerk niet alleen waarschuwen tegen valse leerstellingen en syncretisme, maar ook nieuwe fundamenten leggen. Het ICN publiceerde boeken, documenten, verklaringen en studies over onderwerpen, als Eenheid in Christus, De Drie-eenheid, Bijbelse Oecumene, de Tien Geboden, het Gezin, namelijk Bijbelse hulpmiddelen op elk terrein  van het moderne leven: Onderwijs, Kunst, Zending, de Islam, Vervolging, Homoseksualiteit, Abortus, Euthanasie enz. Jarenlang heeft de ICN een oproep gedaan aan dominees om geestelijke en morele integriteit te beoefenen, politici aangespoord om christelijke principes vast te houden en de Europese Unie om een constitutioneel fundament te leggen dat verankerd is in Gods Wet. Niet altijd met succes, maar de stormbal is wel gehesen.

Daarom was het passend dat na 30 jaar verdedigen van het geloof en het aan de kaak stellen van valse leerstellingen Prof. Beyerhaus het thema van de wederkomst van Christus gekozen heeft om de Kerk op te roepen tot heiligheid, trouw en geduld daar zij verwacht “de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van  alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig  in goede werken” (Titus 2: 13, 14).

Het Geslachtsprobleem
Vandaag de dag komt er geen eind aan de vraagtekens die gezet worden; de conferentie van de ICN heeft een zaak aan de orde gesteld die het voortbestaan van de mensheid bedreigt. Na de veiligstelling van de rechten voor homoseksuelen streven de Verenigde Naties en de Europese Unie een ideologie na gericht op volkomen gelijkstelling van man en vrouw. Dit wordt met ware zendingsdrang bevorderd en is bijna ongemerkt binnengedrongen in scholen, universiteiten en kerken. De ideologie van volkomen emancipatie van geslachten beweert dat mannen en vrouwen niet verschillend geschapen worden; zij hebben ook geen verschillende rollen hun door God gegeven; elk mens kan daarentegen zijn eigen geslacht kiezen. In de Bijbel lezen we : “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar” (Genesis 1: 27-28; 5:2). Deze fundamentele waarheid betreffende de schepping  wordt door de VN, de EU en hun wetenschappelijke vazallen ontkend. Vanaf de kleuterschool tot in de universiteit wordt onderwezen dat geslacht relatief is, dat men zelf kan kiezen of men man of vrouw wil zijn en dat men heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit en andere vreemde zaken mag praktiseren, afhankelijk van de “identiteit” die zij gekozen hebben.

Een van de grote deskundigen van deze ‘wetenschap’ is John Money  psychiater in het Johns-Hopkins Ziekenhuis te Baltimore. Hij stichtte de eerste ‘Geslachtsidentiteitkliniek’ en werd wereldberoemd met twee identieke tweelingbroers. Een van deze broers, Bruce Reimer, was als jongetje door een mislukte besnijdenis zijn penis kwijtgeraakt. Zijn ouders meenden het probleem op te lossen met een geslachtsverandering-operatie en onder toezicht van Dr. Money werd het jongetje als meisje opgevoed. Maar geheel zijn vroege jeugd heeft hij ervaren als een kwelling en hij kwam in opstand. Reeds op 11-jarige leeftijd dacht hij aan zelfmoord. Toen hij 13 was werd hem verteld wat er met hem gebeurd was; toen ging hij weer als jongen leven. Toen hij 26 jaar oud was, schoot hij zichzelf dood, een jaar nadat zijn broer Brian zelfmoord gepleegd had met een overdosis van pillen. Het bleek toen dat John Money die zich daarvoor beroemd had op zijn ombouw van geslachten  een ziekelijk persoon was, een voorstander van groepsseks en biseksualiteit die kinderen ‘neukspelletjes’ wilde leren. 6)

In Duitsland is de ideologie van volkomen gelijkstelling van man en vrouw al ingebouwd in regeringsprogramma’s als een “algemeen toepasbaar sturend principe”  “dat alle taken van de staat beïnvloedt.” 7)  Het maakt deel uit van de seksuele opvoeding op de scholen en vanaf hun vroegste jeugd worden kinderen opzettelijk in verwarring gebracht over hun geslachtelijke identiteit. Dit is een rechtstreekse aanval op God, onze Schepper en op het beeld van God in de mens. Het is een dodelijke politiek gericht op de zelfmoord van het gezin. Immers brengen homoseksuelen geen kinderen voort. “Volkomen gelijkstelling van man en vrouw”  beoogt derhalve hetzelfde als het beleid van de VN gericht op het terugbrengen van de wereldbevolking  van vermoedelijk 6 miljard tot minder dan  1 miljard.

D.        Scarborough

Voetnoten:
1.        Internationale Konferenz bekennender Gemeinschaften. President Pastor Ulrich Rüss, Saturnweg 39, D-22391 Hamburg, Institut Diakrisis Schulstrasse 1, D-72810 Gomaringen, Tel. 07072-920343, www.institut-diakrisis.de
2.        Geloofsbelijdenis van Nicea
Berliner Oecumene-Erklärung 1988, blz. 202-203
WCC Officiële cijfers 2009
Norbert Homuth,  “Vorsicht Oekumene”  geciteerd door Klaus D. Vaqué in Verrat an Südafrika; Varama Publishers, 1988,pp. 202-303
Gabriele Kuby,  Die Gender Revolution – Relativismus in Aktion, 2008
Op. Cit.