Op 21 maart as. zal Gianni Agnelli, een van de rijkste en machtigste zakenlieden van Italië en hoofd van een van Europa’s grootste indus­triële machtsconcerns, een punt achter zijn carrière zetten.
Precies op zijn 75e verjaardag komt daarmee een eind aan een bijna dertig­jarige loopbaan. Zijn opvolger is Cesare Romiti, die als algemeen directeur het Fiat concern zal overnemen. De 72-jarige Romiti wordt algemeen be­schouwd als een tussen­paus. Hij zal de verjonging die in de lagere echelons al aan de gang is verder uit moeten voeren. Agnelli zal nog wel op de achtergrond de zaken blijven controleren.

De pers heeft ruimschoots aandacht besteed aan de achtergronden van zijn opstappen. Echter, de betrokkenheid van Agnelli met een aantal minder bekende organisaties zijn in het geheel niet belicht. Jammer, want hieruit blijkt de verreikende invloed die Agnelli heeft achter de schermen van de politiek en de economie.

Alan Friedman, die in 1988 een biografie over Agnelli schreef, noemde hem de meest aanstootgevende playboy van Europa, een cynische en opportunis­ti­sche zakenman, een collaborateur met Mussolini en de ongekroonde koning van Italië. In geen enkel ander Europees land heeft één man zoveel macht.
Agnelli’s imperium wordt wel het schaduwkabinet van Italië genoemd. Henry Kissinger zei eens over hem: “Gianni Agnelli is het blijvende establish­ment”.

Zo is Agnelli, samen met Henry Kissinger, meestal aanwezig op de geheime Bilderberg conferenties die steeds op een andere locatie in Europa of Amerika worden gehouden. Daar ontmoet Agnelli zijn internationale contacten die hem van dienst zijn. Over de inhoud van de conferenties wordt geen medede­ling gedaan, persconferen­ties worden niet gehouden en niet uit­genodigde jour­nalisten worden geweerd. De pers zwijgt elk jaar over deze topontmoe­tingen.

Agnelli is tevens van de partij bij de jaarlijkse zittingen van de Trilate­rale Commissie, een Amerikaans-Westeuropees-Japans economisch over­leg­or­­gaan, opgericht in 1973 door David Rockefel­ler en de voormalige veilig­heidsadviseur van Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski.
David Rockefeller is eveneens elk jaar aanwezig op de Bilderberg conferen­ties. Enkele jaren geleden dankte hij de aanwezige pers voor het feit dat zij de Bilderbergconferen­ties veertig jaar uit het aandachtsveld van de media heeft weten te houden.
Agnelli liet, toen hij nog zitting had in het organisatiecomité van de Bilderbergconferen­ties, zich ooit eens ontvallen: “Europese integratie is ons doel. Waar politici gefaald hebben, hopen wij, industriëlen te slagen”.

Gianni Agnelli maakt deel uit van het internationaal adviescomité van de Chase Manhattan Bank, waarvan David Rockefeller voorzitter is. Ook daar duikt Henry Kissinger weer op, als belangrijkste adviseur. Andere leden van het adviescomité zijn Lord Peter Carrington, ex-topman van de NAVO en eerder in zijn carriere actief bij de Hambros Bank en de Barclay Bank. Agnelli kan het goed met hem vinden. Carrington zit samen met Kissinger weer in het internationaal adviescomité van het Hollinger uitgeverscon­cern dat o.a. de ‘Daily Telegraph’ en de ‘Jerusalem Post’ beheert. Ook Agnelli beheert een groot aantal Italiaanse kranten en tijdschriften.

Henry Kissinger, die wel eens naar Italië vliegt om samen met Agnelli een voetbal­wedstrijd te bezoeken, wordt door Agnelli, vorste­lijk gehonoreerd voor het adviseren van Fiat inzake internationale kwesties.
Kissinger, die hoofd is van zijn eigen advocatenbureau Kissinger Associa­tes, staat dag en nacht klaar voor Agnelli.
Pehr Gyllenhammer, ex-topman van Volvo, is lid van het bestuur van Kissin­ger Associates. Ook hij treft Kissinger in het adviescomité van de Chase Manhattan Bank.
Agnelli, David Rockefeller en Henry Kissinger ontmoeten elkaar in het verleden ook in zeer besloten en geheime overlegcomités. Agnelli was ook een tijd lang lid van de Club van Rome.

Opmerkelijk is ook Agnelli’s lidmaatschap van de exclu­sieve en zeer orthodoxe en fel anti-linkse Rooms-Katholieke Malthezer ridderorde. Van dit uiterst aristocra­tisch genootschap is ook Gyllenhammer lid.
Last but not least, is Agnelli ook lid van de besloten 1001 Club. Een exclusief genoot­schap van 1001 leden die jaarlijks een bepaald bedrag samenbrengen om het Wereld Natuur Fonds te financie­ren. Ook David Rockefel­ler en Pehr Gyllenhammer zijn lid van de 1001 Club. Hoe een balletje toch kan rollen.