Allochtone ouders vinden discipline en het bijbrengen van fatsoensnormen op school belangrijker dan het stimuleren van zelfstandig­heid. Tot deze conclusie komt dr.C.E.S.Choenni, die in opdracht van het stadsdeel Bijlmer­meer in Amsterdam onder­zoek heeft gedaan op een aantal scholen in dit stadsdeel. 76 procent van de ondervraagde allochtone ouders vindt het onder­wijs te slap en wil strengere scholen.

De belangrijkste conclusies zijn onder andere dat allochtone ouders een volstrekt andere visie hebben over hoe het onder­wijs eruit moet zien dan autochto­ne ouders. Voornamelijk allochtone leerlingen krijgen les van autochtoon onderwijsper­soneel. Veel ouders zijn hierover niet tevreden. Niet omdat zij hen niet bekwaam achten, maar omdat onderwijs geven ook verband houdt met orde houden, fatsoen en normen.
“Kinderen krijgen te veel vrijheid, laksheid regeert”. De scholen zijn in de ogen van de ouders niet goed voor allochto­ne leerlingen. “Regels en strengheid moeten er zijn. Er is zoveel losbandig­heid”, aldus een van de ouders.
Choenni vindt dat integratie van de opvoedings-en vormings­kant, evenals een strenge en duidelijke aanpak van de leerlin­gen, een taak van het onderwijs in de Bijlmermeer is. De autochtone benadering van allochtone leerlingen maakt de ethnische kloof alleen maar groter, aldus Choenni.
“Waarden als respect voor ouderen (leerkrachten), gezag, gehoorzaamheid, wederzijdse hulp, gemeenschaps­zin, geen indi­vidualistisch gedrag en sociale controle zijn belangrijk in allochtone gemeenschappen”.
Veel hangt ook af van de opvoeding thuis. Kinderen die thuis nauwelijks opvoeding hebben genoten, kunnen vaak op school ook nauwelijks meekomen. Het komt voor dat kinderen permanent te laat op school komen en dat ouders daarover niet willen aange­spro­ken worden.

Het rapport van Choenni, een inventarisatie van knelpunten en eventuele oplossingen, is onlangs door het dagelijks bestuur van de deelraad bespro­ken en komt in de vergadering van de commissie Onderwijs binnenkort aan de orde. Interessant is wat met de conclusies uit het rapport gedaan wordt.