AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Op de afgelopen Pinksterzondag, vond er in de Amsterdamse Beurs van Berlage een gebeds- en ontmoetingsdag van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren plaats. Hoofdspreker was de Amerikaanse prof. dr. Richard L. Russell. Zijn toespraak had als thema: “The Lady of All Nations Messages on War and Peace”. De orthodox roomse Mgr. dr. J.M. Punt, een van de geestelijke inspirators achter deze stichting, hield aan einde van de middag een eucharistieviering. Andere sprekers op deze dag waren onder andere de Filippijnse aartsbisschop Mgr. Ramon C. Arguelles, die sprak over “de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren op de Filipijnen”. Ook sprak Mgr. Ioan Chişărău, een Roemeens orthodox priester, over zijn werkzaamheden in zijn land inzake de Vrouwe van alle Volkeren.

De Amsterdamse stichting Vrouwe van alle Volkeren heeft tal van organisaties in het buitenland die allemaal dezelfde boodschap verkondigen. Zij bevordert, naar eigen zeggen, “de devotie in de gehele wereld door onder andere het organiseren van gebedsdagen, uitgifte van boeken en prentjes”. Maar het belangrijkste doel van deze stichting is dat ze zich sterk inzet om het Rooms-katholieke dogma ‘Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster’ afgekondigd te krijgen door het Vaticaan. Zo stelt de stichting dat De Vrouwe van alle Volkeren belooft dat dit dogma de ware vrede over de wereld zal brengen.

In 1996 deden Mgr. H.J.A. Bomers, bisschop van Haarlem en zijn hulpbisschop en opvolger Mgr. J.M. Punt een Verklaring uitgaan, waarin zij de openlijke verering van Maria onder deze titel toestonden. Pas toen paus Pius XII op 1 november 1950 het dogma van de lichamelijke Tenhemelopneming van Maria had afgekondigd, kwam Maria meteen in de eerstvolgende boodschap met haar nieuwe titel: “Kind, ik sta op deze wereldbol omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd wil worden.” De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem.

De stichting Vrouwe van alle Volkeren heeft een eigen website waar de boodschappen van Maria aan de wereld worden verkondigd. Op 25 maart 1945, op het feest van de Maria Boodschap en precies 600 jaar na het Mirakel van Amsterdam verschijnt Maria aan Ida Peerdeman, een rooms-katholieke zieneres uit Amsterdam. Maria is tussen 1945 en 1959 in totaal nog 56 keer aan Ida Peerdeman verschenen.

Toen Ida in oktober 1917 voor het eerst Maria zag, ging ze geschrokken naar huis. “In mijnkamer gingen lampen woest heen en weer. Deuren openden en sloten zich vanzelf. De wijzers van de klok gingen als waanzinnig geworden ronddraaien. De oven die zelden werd gebruikt, begon vanzelf te roken”. Vreemde manifestaties vonden plaats in haar woning. In dezelfde maand oktober verscheen Maria voor de tweede keer aan Ida.

Ida Peerdeman was tot haar dood jarenlang een dankbaar doorgeefluik voor Maria’s profetieën en haar onheilspellende toekomstscenario’s. Zo berichtte ze eens het volgende: “Als de Vrouwe, ‘Moeder van alle Volkeren“ heeft Maria een groot aantal boodschappen gegeven die bestemd zijn voor de hele wereld. De Vrouwe is gekomen om de wereld tot eenheid en vrede te brengen en te behoeden voor een grote wereldcatastrofe. Zij toont de mensen de weg die zij moeten gaan, de weg van Liefde, Waarheid en Rechtvaardigheid, de weg van het Kruis; alleen dit zal de ware vrede op aarde brengen”.

Maar de tweeduizend jaar geleden overleden Maria weet nog steeds veel en kan in de toekomst kijken. Volgens Ida Peerdeman zijn haar boodschappen van “fascinerende echtheid”. Zo wist Ida via Maria in 1950 al dat de Berlijnse muur zou vallen. In 1945 heeft zij de communistische revolutie van 1949 in China zien aankomen. En in 1946 zag ze de maanlanding al voor ogen. Ze voorspelde dat Mussolini zou worden opgehangen. Voor de toekomst heeft ze al een oorlog voorspeld die uitgevochten zal worden met biologische wapens.

Ondertussen bleven ook de buitengewone manifestaties aanhouden, zodanig dat Ida’s biechtvader, pater J. Frehe, uiteindelijk met toestemming van de Haarlemse bisschop de eeuwenoude uitdrijvingsrituelen van het exorcisme op haar toepaste. “Na de nodige besprenkelingen met wijwater, opleggingen van relikwieën en kruisbeelden verliet Satan met tegenzin haar lichaam”, aldus een ouder artikel in de Groene Amsterdammer. Op weg naar huis raakte de pater ernstig gewond als gevolg van een val door een ijzeren rooster. Helemaal onomstreden is Ida Peerdeman begrijpelijkerwijs dus niet. Zij werd als hysterica beschouwd en ook menigmaal werd ze in de Rooms-katholieke pers veroordeeld en gedemoniseerd.

Op 31 mei 1956 had Ida Peerdeman haar 52e verschijning. Bij die gelegenheid wees Maria haar vanuit de woning in de Uiterwaardenstraat de plaats aan waar de Alle Volkeren-kerk zou moeten komen. De Vrouwe toonde Ida in een driedimensionaal visioen het model van de kerk, te bouwen op de plek waar tegenwoordig de RAI staat.

De Groene Amsterdammer schreef destijds: “De laatste jaren van haar leven werd Ida Peerdeman net als in haar jeugd weer overvallen door duistere machten. Toen ze medio jaren tachtig ging wonen aan de Amsterdamse Diepenbrockstraat werd ze diverse malen uit haar bed opgetild, heen en weer gerammeld en in een hoek van de kamer gekwakt . In verband met deze satanische manifestaties werd ze in 1996 thuis bezocht door de Haarlemse bisschop Bomers, die kort daarop een eind maakte aan het bisschoppelijk verbod op de verering van Ida’s Maria onder de titel Vrouwe van Alle Volkeren. Ida Peerdeman stierf kort daarna, op 17 juni 1996”.

Maar wat heeft dit alles met de hoofdspreker van de gebeds- en ontmoetingsdag prof. dr. Richard Russell te maken? Russell presenteerde zich in zijn lezing als expert in de internationale betrekkingen. Van oorsprong protestant is hij in 2004 door toedoen van zijn (Nederlandse) roomse vrouw tot het Rooms-katholicisme overgegaan. Hij beschouwt zichzelf als leek, niet als theoloog. Naar eigen zeggen bestudeerde hij aandachtig alle Mariale verschijningen en schrijft ook daarover. “De mens is zeer slecht in voorspellen en nog slechter in het voorspellen van het lot van landen”. Volgens Russell zijn de voorspellingen van Ida Peerdeman “veel substantiëler en dieper” dan de voorspellingen van Maria in Fatima in 1917. “Ook als seculier zie je het bewijs voor de waarheid van de boodschappen van Maria”.

In zijn lezing ontpopte Russell zich als een onvervalste en orthodoxe aanhanger van de Rooms-Katholieke kerk en de afkondiging van het vijfde Mariale dogma. “Dit dogma is heel belangrijk, zij heeft bijgedragen aan de verlossing. Niemand kan bewijzen dat het niet waar is. Laten we het dogma afroepen, dan volgen de protestanten vanzelf wel”. Russell noemde in zijn lezing een aantal zaken die Ida juist heeft voorspeld. De oorlog van 1948 van de Arabische landen tegen Israël, de communistische machtsovername in China, de Koreaanse oorlog in 1950, Ruslands’ waterstofbom, het vreedzame einde van de Koude Oorlog en de Balkanoorlog en de Golfoorlog. “Alles wat Ida zei is in vervulling gegaan”.

Vreemd genoeg waren er geen voorspellingen over Irak, terwijl daar toch een (burger)oorlog is geweest, die er bij de Amerikanen en bij de landen in het Midden-Oosten danig ingehakt heeft. Maar wel opmerkend was volgens professor Russell de profetie van Peerdeman inzake Egypte. “Ida zag de crisis in Egypte en Caïro aankomen en zij zag ook ‘Perziërs’ in Caïro verschijnen. Dat betekent dat Egypte binnenkort onder de invloed komt van Iran. Als het vredesverdrag tussen Egypte en Israël wordt opgeheven betekent dat grote instabiliteit”.

Volgens Russell (lees: Peerdeman) zal er een oorlog uitbreken tussen China en Taiwan zodra Taiwan zich als onafhankelijke staat uitroept. Taiwan zal hiermee de inval als het ware uitlokken. “Dit is een specifieke waarschuwing van Ida. Ida’s voorspellingen zijn altijd somber, onheilspellend”. Maar er is hoop volgens Russell. “China zal ook terugkeren naar de Moederkerk”. Om vervolgens te besluiten met een: “Help Maria in het verspreiden van haar boodschappen. Wij moeten terugkeren tot het simpele geloof en het rozenkransgebed”. Tijdens de lezing werd er niet één keer een Bijbelse profetie aangehaald. Russell’s verhaal baseerde zich uitsluitend op de wonderbaarlijke vergezichten van Ida Peerdeman.

Richard L. Russell is hoogleraar aan de National Defense University’s Near East and South Asia Center for Strategic Studies. Hij is ook buitengewoon hoogleraar aan de Georgetown University. Hij onderwees eerder het Amerikaanse buitenlandse beleid en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Californië in Berkeley, George Washington University en de Universiteit van Virginia. Hij is ook speciaal adviseur bij het oppercommando van het Amerikaanse Leger, bij het Special Operations Command. Hij is lid van het International Institute for Strategic Studies, dat geleid wordt door François Heisbourg, voormalig veiligheidsadviseur van het Franse ministerie van defensie. Verder is Russell verbonden aan het Institute for the Study of Diplomacy aan de Georgetown University. Dit instituut benadrukt op hun eigen website de nauwe banden die er bestaan tussen hen en belangrijke politici in Washington. Aan het hoofd van het Institute for the Study of Diplomacy staat Thomas R. Pickering, topdiplomaat en Amerikaans ambassadeur in diverse landen de afgelopen decennia. Tot 2001 had Russell een toppositie bij het State Department.

Russell diende zeventien jaar als een politiek-militair analist bij de Amerikaanse inlichtingendienst de CIA, waar hij veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Europa analyseerde. Hij ontving tal van CIA Buitengewone Prestaties Awards, waarvan er twee voor zijn werk tijdens de Golfoorlog van 1990-91 en de 1999 Kosovo-oorlog. Russell geeft lezingen aan de Council on Foreign Relations, het meest prestigieuze en invloedrijke adviesorgaan op het gebied van buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Hij schrijft ook artikelen in de belangrijkste kranten en tijdschriften in Amerika en houdt diverse lezingen aan buitenlandse universiteiten.

Ida Peerdeman is al zestien jaar geleden overleden en daarmee is ook de stroom nieuwe voorspellingen en profetieën reeds jarenlang opgedroogd. Maar toch zien er iedere keer mensen weer nieuwe dingen in de oude profetieën. Oude voorspellingen die om de zoveel tijd weer opnieuw als kouwe kliekjes opgewarmd worden en aan het onnozele roomse publiek gepresenteerd worden als wonderbaarlijke vergezichten. Je vraagt je af hoe zo’n intelligent iemand als prof. dr. Russell, die zeventien als adviseur bij de CIA heeft gewerkt, in de ban is geraakt van zoveel onzinnige volksdevotie en in potentie gevaarlijke apekool.

Bronnen:
www.mariade vrouwe.nl/
www.degroene.nl/

Lienden, 7 september 2011