In ‘American Journalism Review’ vertelt Alicia C.Shepard, dat ze werd opge­beld door de direc­teur van de nieuwsdienst van het televisie-station in Tampa-St.Petersburg (USA), Dan Bradley, met het ver­zoek een wekelijks programma over religie te komen verzor­gen. Ook anderen, die nog nooit iets met de TV te maken hebben gehad, werden gevraagd.

Dan Bradley legde uit, dat het hem was opgeval­len, dat in de laatste paar jaar in het hele land in kleinere plaatsen allerlei kerken grotere activiteit ontplooi­den en meer bezoekers trokken. Zelfs midden in de week, soms met speciaal uitgeno­digde sprekers en medewerking van zangko­ren. Daar behoorden versla­gen over in de nieuwsdienst te komen, vond hij.

Bradley is niet de enige. Verspreid over heel Amerika is de belangstelling van kijkers en luisteraars toegenomen, kerken en zalen zijn weer gevuld. Aan dit feit kan men niet schou­deropha­lend voorbij te gaan.

Veel mensen hebben weer behoefte gekregen aan morele en gees­telijke steun in hun dagelijks leven. “Je kunt hen net zo min over het hoofd zien als cowboys op de veemarkten in Dal­las-Texas”, zegt Ralph Langer, hoofdredac­teur van de ‘Dallas Morning News’. Het gaat hier om degenen, die hebben geleerd in te zien, dat er iets ontbreekt in hun leven. Sommigen voelen een zeker heimwee naar het ‘terug kunnen vallen op een reli­gieus fundament’. Ze zoeken !

De verslaggevers hebben er met elkaar over gepraat en vastge­steld, dat in Amerika 90% van de bevolking in het be­staan van God geloofd. Op zondag gaan er tegenwoordig weer meer mensen naar de kerk dan naar een sport-evenement. Zij zijn teleurgesteld in mensen en instellingen.

De ‘Religion Newswriters Association’ telt nu 265 leden; enige jaren geleden was dat nog niet de helft. De voorzitter van deze ver­eniging, Debra Mason, heeft opgemerkt dat er meer dan 400 journalisten werkzaam zijn in de religieuze sector.
Sommige dagbladen hebben op zaterdag een extra bijlage van wel acht pagina’s voor nieuws en reportages over kerken, enz. Bijvoorbeeld de ‘San Antonio Express’ en de ‘Arizona Republic’ maken daar veel werk van en hebben daar­door meer lezers gekre­gen. De ‘San José Mercury News’ noemt haar bijlage ‘Religion and Ethics’.

Op de ‘Northwestern University’ is een cursus gestart voor het behalen een universitaire graad in religieuze journalis­tiek. Tot dusver maakte het onder­werp de studenten ‘kopschuw’. In het algemeen hebben de media kerkelijk nieuws kort en zakelijk gehouden; ze willen het graag overlaten aan iemand, die ‘thu­is’ is in de materie. Ze  beperken zich het liefst tot het citeren van een bepaalde geestelijke en doen er verder het zwijgen toe. Ze zijn ook vaak van lieverlee onbekend geraakt met de tradities en invloeden van religie. Sommige kranten hebben daardoor de reputatie gekregen, dat ze anti-religie zijn. Dat imago willen ze nu kwijt, dus geven ze de schri­jvers over religieuze ontwikkelin­gen en commentaren ruim baan. Het is niet langer vreemd iets te citeren uit een preek of toe­spraak van een geestelijke en zijn/haar instemming te betui­gen, in krant of voor de TV. Kritische opmerkin­gen van predi­kanten worden niet verzwegen. Peggy Wehmeyer (ABC-TV) zegt, dat levensvragen in interviews uitvoerig aan de orde komen, zoals: ‘Wie zijn we?’, ‘Waarom zijn we hier?’ en ‘Waar gaan we naar­ toe?’
Tegenwoordig is godsdienst voor de meeste mensen heel belangrijk, aldus Arnot Walker (ABC-TV).