De “Aida Parker Newsletter” (Auckland Park, SA) schrijft, dat in de afgelopen 2000 jaar het Christendom vele vijanden heeft gehad, maar geen zo mysterieus als het Amerikaanse Hooggerechtshof. Terwijl de U.S.A. zinkt onder een zware last van laster, ondeugdelijkheid en verwildering in het algemeen, heeft het hof het gepresteerd in de loop der jaren abortussen opverzoek toe te staan, gevolgd door rechten voor homoseksuelen, gemakkelijke echtscheiding, pornografie en vele andere morele dwalingen. Tegelijkertijd heeft het hof zich krachtig verzet tegen het in het openbaar uitkomen voor een christelijke levensovertuiging, en dan in het bijzonder wanneer dat te maken heeft met het opvoeden van kinderen!

Van overheidswege gefinancierde beteugelingen van gebeden en godsdienstoefeningen zijn snel toegenomen. De Amerikaanse openbare scholen zijn systematisch gezuiverd van elke verwijzing naar God, zedelijke beginselen of religie. De gevolgen zijn verschrikkelijk gebleken. Het nieuwste voorbeeld van antichristelijke vijandigheid is het besluit van bet hooggerechtshof, dat het uitspreken van een gebed via luidsprekers (bij het begin van een sportmanifestatie) voortaan onwettig is.
Het hoofd van de rechtbanken Chief Justice William Rehnquist, heeft zich bier in scherpe bewoordingen tegen gekeerd en opgemerkt, dat de uitspraken van het hooggerechtshof wemelen van vijandigheid tegen alles wat in het openbare leven te maken heeft met godsdienstige zaken.

In een hoofdartikel van de “Wall Street Journal” staat:
“Het is maar goed, dat generaal Patton In 1944 in Bastogne het Amerikaanse Hooggerechtshof niet bij zich had. Het was december en de troepen van de generaal werden ernstig gehinderd door dichte mist in het Saargebied, zodat ze de Duitse gepantserde eenheden vrij spel hadden.
Bevriende troepen konden hem niet bereiken. Generaal Patton riep de legerpredikant bij zich. Hij droeg hem niet alleen op, om bidden en te vragen om goed weer, maar ook 3200 exemplaren van “Training Letter Nr.5” uit te delen aan alle bevel voerende officieren in zijn leger, waarin er de nadruk op wordt gelegd, dat er niet alleen voor de kerk en de militaire dienst moet worden gebeden. De predikant liet eraan toevoegen, dat de militairen ervan verzekerd konden zijn, dat de generaal hier niet alleen zijn goedkeuring aan had gehecht, maar de inhoud ook met enthousiasme ondersteunt.
Stel u voor, wat het Hooggerechtshof hiermee zou hebben gedaan!

In dit geval, het weer klaarde op en generaal. Patton kon Bastogne redden.
Vandaag de dag zou hij op het matje zijn geroepen met de beschuldiging. dat hij het verbod had overtreden van de scheiding van kerk en staat. Ja, in Texas heeft het Hooggerechtshof het hoofd van een openbare school met zes tegen drie stemmen veroordeeld, omdat hij de leerlingen voor een wedstrijd had laten bidden, en hij was nu schuldig aan overtreding van het “First Amendment” van de grondwet.
En dan te weten, dat in maart van dit jaar de inwoners van de staat Texas met 94% hebben gestemd voor een door een leerling uitgesproken gebed in het openbaar…

Zoals Chief Justice Rehnquist heeft gezegd, hier is veel meer in het geding dan het gebed in een school. Het gaat om de botsing van twee wereldbeschouwingen over de belangrijkheid van religie in het openbare leven. De voormalige vice-president Al Gore heeft gezegd, dat hij de beslissing van het Hooggerechtshof juist vindt. De voormalige gouverneur van Texas, de huidige president George Bush, heeft laten weten, dat hij er diep teleurgesteld over is.
Hebben deze beide politici wel in hetzelfde gebedenboek gelezen?” Aldus het hoofdartikel in de “Wall Street Journal”