Het maandblad Theosofia onthulde hoe de oprichtster van de Theosofische Vereniging, Helena Blavatsky, geïnspireerd werd door een aantal Meesters die haar teksten mededeelden van waaruit later de theosofische standaardwerken ontstonden.

Het is bekend dat Blavatsky’s belangrijkste boek ‘De geheime leer’ ontstaan is als gevolg van zg. automatisch schrijven, hetgeen niets anders is dan een geest die een mens dicteert en het feitelijk schrijfwerk laat doen. Onderzoekingen laten zien dat het hier gaat om geesten vanuit de ‘andere wereld’, de wereld die in de Bijbel het rijk der duisternis wordt genoemd.

Het was bekend dat Blavatsky geen officiële opleiding van enige betekenis heeft gehad en ook beheerste ze het Engels niet vloeiend, zeker niet schriftelijk. Een tijdgenoot van haar vertelde dat een aantal Meesters betrokken was bij het schrijven ervan ‘en wel op een zeer buitengewone wijze’.
Haar handschrift bestond uit drie of vier varianten. In het taalgebruik van Blavatsky, ’bestond er ook het grootst mogelijke verschil in het Engels van deze verschillende stijlen’.
Sommige beschrijvingen van de beschaving van het oude Egypte ‘was in alle opzichten perfect en ging rechtstreeks naar de drukkers zonder enige revisie’.

Haar medestrijder Olcott schrijft hoe een Meester om zijn schrijfwerk te doen ‘letterlijk bezit nam van Blavatsky’s lichaam’. Blavatsky geeft toe dat zij in bezit genomen was door een aantal van deze geesten die haar vertelden wat ze op moest schrijven. De diverse geesten deelden haar informatie mede over verschillende onderwerpen. Ook hanteerden deze geesten diverse talen.
Olcott: “Hij (een geest) schreef bij voorkeur over het soort onderwerpen dat hem na aan het hart lag; en in plaats van de particuliere secretaris te spelen, was H.P.B. (Blavatsky) dan zolang die andere persoon geworden. Als je me in die tijd een willekeurige bladzijde uit het Isis manuscript had gegeven, dan had ik je haast met zekerheid kunnen zeggen door welke Iemand het was geschreven”. Volgens Olcott was het deel dat door Blavatsky zelf was geschreven inferieur ten opzichte van het deel dat door haar Meesters werd ingegeven. Met het Isis manuscript wordt het latere boekwerk ‘Isis Ontsluierd’ bedoeld, een antichristelijk en godslasterlijk geschrift.

Volgens het blad Theosofia namen zes tot zeven geesten haar lichaam over. Een andere meester was volgens Olcott ‘een niet-geïncarneerde entiteit – de zuivere ziel van een van de meest wijze filosofen van de moderne tijd’. Hij nam geen bezit van Blavatsky’s lichaam, maar ‘praatte gewoon urenlang langs psychische weg met haar, dicteerde tekst, en vertelde haar welke referenties ze moest natrekken (….)’.

Blavatsky schrijft dat ze in staat was over elk onderwerp te schrijven zolang ze maar ging zitten en gehoorzaamde. Waarom? “Omdat iemand die alles weet me dicteert”. “Hij laat me eenvoudig datgene wat ik schrijf, kopiëren uit manuscripten en zelfs gedrukte teksten die in de lucht voor mijn ogen verschijnen. (…) In zulke tijden ben ik niet meer degene die schrijft maar mijn innerlijk Ego, mijn ‘lichtende zelf’, die voor mij denkt en schrijft.”
“Het schijnt mij toe dat de oude Godin van de Schoonheid in eigen persoon mij rondleidt door alle landen van de voorbije eeuwen die ik moet beschrijven.(…) Het voelt alsof ik in ademnood ben; ik ben bang om ook maar de geringste beweging te maken uit angst dat daarmee de betovering zou kunnen worden verbroken”.

Het blad Theosofia meent dat de theosofie in een ongewone setting aan de wereld werd gepresenteerd.
Blavatsky’s boekwerken vormen samen met de werken van de occultiste Alice Bailey tot de standaardwerken van de New Age. Mevrouw Blavatsky heeft met haar publicaties het hindoeïsme in het westen geïntroduceerd, de gnostisch-occulte vloedgolf in gang gezet en daarmee een antichristelijk stempel gezet op de westerse ideeëngeschiedenis.