In de Verenigde Staten hebben ouders van schoolgaande kinderen (zij die naar openbare scholen gaan) er langzamerhand genoeg van dat zoveel onderwijzend personeel de christelijke godsdienst weert, alsof het een besmettelijke ziekte is…


Aldus de journalist John Leo, die een eigen kolom heeft in het blad ‘U.S. News and World Report’.

Het zijn niet langer alleen de strikt bijbelgetrouwe en kerkelijke kringen die zich hierover druk maken, maar ook de ‘brede middenlaag’ die veronderstelde dat het wel zou meevallen
Het begon allemaal in 1962, toen het Hooggerechtshof in Washington het bidden op de openbare scholen verbood. Het was niet de bedoeling geen enkel respect meer te hebben voor religieuze ouders, maar daar blijkt het op te zijn uitgedraaid.

Vele schoolhoofden zijn bezeten van het bestrijden van elk spoortje van godsdienstigheid. Het is routine geworden onderwijzers te verbieden met elkaar over religieuze zaken te spreken tijdens hun lunchuur.
De leerlingen mogen niet op het schoolplein bij elkaar komen rond de vlaggemast om daar vóór het begin van de schooltijd te bidden, omdat ze daarmee het ‘bidverbod’ in de scholen trachten te ondermijnen…
De leerlingen mogen geen tekeningen maken waarin wordt gerefereerd aan de bijbel of de kerk. Zij mogen ook niets bij zich hebben waaruit kan worden afgeleid dat ze christelijk zijn…

Enkele voorbeelden:
(In St.Louis hebben ouders een proces aangespannen tegen een openbare school die een jongen openlijk heeft bespot en drie dagen naar huis had gestuurd. Deze jongen had in de eetzaal zijn hoofd gebogen en fluisterend een gebed uitgesproken, voordat hij aan zijn boterhammen begon.
(Een andere rechtszaak gaat over een meisje van elf jaar uit Oklahoma, die met enkele klasgenootjes had gebeden en over religieuze onderwerpen van gedachte gewisseld. Dit werd haar nadrukkelijk verboden.
(De oudste leerling van een schoolklas in Douglasville (Georgia) mocht aan het eind van het jaar niet de gebruikelijke afscheidstoespraak houden, omdat de leerkrachten vreesden dat hij het niet zou kunnen laten enige religieuze opmerkingen te maken.

Jeff Greenfield wijst er in de ‘Birmingham News’ (Alabama) op dat er in veel plaatsen ruzies aan de gang zijn over het niet toestaan van discussiegroepen ná schooltijd over religieuze onderwerpen. Jonge christenen worden rechten ontzegd die andersdenkenden wèl hebben.
De strijd duurt nog voort over het in acht nemen van één minuut stilte aan het begin van de schooldag, dus zestig seconden waarin even nagedacht of gebeden kan worden. De centrale overheid blijft (nee( zeggen.

John Leo zegt dat de meeste ouders hun vertrouwen in het hele systeem van de openbare scholen hebben verloren, sinds het is overgenomen door mensen met modernistische opvattingen.
Gil Sewall, hoofd van het ‘American Textbook Council’ zegt: (Ouders zien, dat de scholen heidense invloeden toelaten en dat wensen zij niet. Ze willen, dat de kinderen voedsel voor de ziel en het karakter ontvangen)