Sommige boeken van belangrijke en bekende Amerikaanse evange­listen zijn geschreven door ‘ghostwri­ters’. Het gaat met name om boeken van Billy Graham, Jerry Falwell, Pat Robertson, Chuck Colson en Hal Lindsey.
Zij schrijven deze boeken niet zelf, maar laten onbekenden dit werk doen. Hun namen worden ook niet in deze boeken vermeld.


“Deze onethische en oneerlijke praktijk moet onmiddellijk gestopt worden. Het draait allemaal om geld, geld, geld. Een boek met een klinkende naam erop levert vijf tot tien miljoen dollar meer op”, aldus Texe Marrs in zijn laatste nieuwsbrief ‘Flash­point’.

“Het is een schandalige praktijk dat er boeken van Billy Graham en Hal Lindsey verkocht worden die door andere auteurs zijn geschreven. De koper denkt dat hij een boek van Graham of Lindsey in handen heeft, maar in feite zijn deze boeken ge­schre­ven door homosexuelen, atheïsten of New Agers”, zo schrijft Marrs. De lezer die denkt dat hij geestelijk voedsel tot zich neemt, stelt zich bloot aan boeken die ‘vergif en verraderlijke visies’ kunnen bevat­ten.

Twee boeken van Jerry Falwell zijn geschreven door Mel White, een vrijzin­nige voorgan­ger en homosexueel activist die met zijn vriend samen­woont.
“Ik ben homo en ik ben er trots op en God houdt van mij zonder voorbehoud”, zo liet White een journalist van de Los Angeles Times weten.
Hij schreef opmerkelijk genoeg ook de autobiografie van Fal­well, ‘Strength for the Journey’. In het verleden schreef White de redevoeringen voor Oliver North, de voorma­lige hoofd­aangeklaagde in het Iran-Contra schan­daal.
Dezelfde White heeft tevens enkele boeken van Billy Graham samenge­steld, met name zijn laatste boek ‘The Approaching Hoofbeats’, dat ook in het Neder­lands vertaald is.
White heeft wekenlang met Graham overlegd om dit boek op de markt te brengen. Maar in het gehele boek zul je de naam Mel White niet tegenkomen, noch in de boeken van Jerry Falwell. White recht­vaardigde deze geheimzin­nig­heid: “Het was belang­rijk dat Jerry Falwell niet in opspraak zou komen omdat zijn biograaf een homo is.”

Ook Pat Robertson’s boek ‘America’s Dates with Destiny’, is door White geschreven. Een ander boek, dat veel bekender is, ‘The New World Order’, dat zelfs in de ‘New York Review of Books’ is gerecenseerd, is eveneens door White samengesteld.
Robertson waarschuwt in zijn boek de lezer voor de kwade macht van de vrijmetselarij als zijnde ‘een satanische samenzwe­ring’.
Maar dezelfde Robertson organiseerde de ‘Road to Victory ’93’ conferentie in Washing­ton DC. waar Bob Dole en Jesse Helms de belangrijkste sprekers waren. Beide zijn 33e graad vrijmetse­laar!
Robertson valt in zijn boek de Council on Foreign Relations (CFR) aan, een elitair adviesorgaan voor de Amerikaanse rege­ring, die door Robertson een “door satan geleid conspiratief concept” wordt genoemd. Op dezelfde conferentie was ook de republikein Newt Gingrich aanwezig als een van de sprekers. Gingrich is lid van deze CFR!
Volgens Marrs weet Robertson niet eens wat er in zijn eigen boek staat, of hij gelooft zelf niet in de inhoud van zijn boek.

Hal Lindsey maakt het helemaal bont. Zijn boek, ‘De planeet die aarde heette’, waarvan wereldwijd tientallen miljoenen exemplaren zijn verkocht, is geschre­ven door ene Carla Carlson. Lindsey heeft dit openlijk toegege­ven.
Wie is deze Carlson? Zijn alle boeken van Lindsey nu door ghostwriters geschreven, zo vraagt Marrs zich af.
Lindsey is onlangs in opspraak gekomen omdat hij in een bekend radiopro­gramma gezegd heeft dat de laatste twaalf verzen uit het Marcus evangelie eigen­lijk nooit in de Bijbel opgenomen hadden moeten worden. Lindsey is er trots op dat zijn eigen Bijbel, de ‘New American Standard Version’ (NASV), deze twaalf verzen heeft weggelaten. De passage gaat over de verschijning van Christus aan de apostelen en Maria Magdalena na Zijn opstanding.