Het Duitse weekblad Idea Spektrum heeft de afgelopen weken uitgebreid verslag van de recente gebeurte­nissen in Indonesië, waar christenen in toenemende mate van moslim extremisten te lijden hebben.

Op 10 oktober jl. verzamelden zich in de stad Situbondo op Oost-Java ongeveer 3000 fanatieke moslims bij het gerechtsge­bouw waar kort daarna rellen uitbraken. De oorzaak van de rellen was een uitspraak van de lokale rechter die een soefi-moslimleider wegens smaad tegen de islam veroordeelde tot vijf jaar. Volgens hem zou Mohammed geen profeet zijn geweest. De moslim menigte vond de straf veel te laag.


Binnen enkele ogenblikken waren de emoties niet meer te houden en in een golf van tomeloze woede over de te lage straf, drong een menigte van twee-tot drieduizend moslims zich naar de plaatse­lijke evangelische kerken, waar volgens hen de veroor­deelde soefi-moslim naar toe was gevlucht.
In totaal acht evangelische kerken, een roomse kerk, twee evangelische en twee roomse scholen en een rooms weeshuis werden verwoest, waarbij talrijke gewonden vielen. In enkele gevallen haalden de moslims eerst de bijbels uit de kerken om ze op straat te verbranden. Daarbij zijn ook enkele christenen omgekomen. Ook een boeddhisti­sche tempel bleef niet gespaard. Zelfs het gerechtsgebouw werd met de grond gelijk gemaakt.
Moslims gewapend met knuppels en ijzeren staven belemmerden mensen die wilden vluchten uit de brandende huizen. Hierbij zijn vijf mensen om het leven gekomen: dominee Ishak Christian en zijn vrouw en kinderen.

De woedecampagne van de moslims raasde meer dan drie uur door de stad. Politie greep niet in, maar stond van een afstand het spektakel te bekij­ken.
Later in de middag verplaatsten de rellen zich naar omliggende dorpen, waar in een korte tijd in totaal 21 kerkelijke gebou­wen werden platgebrand.
In het dorp Asem Bagus werd de bevolking door de moslims bedreigd om niet mee te helpen aan de bluswerkzaamheden. Met deze campagne zijn in de afgelopen maanden in totaal 289 kerken in geheel Indonesië verwoest.
In juni van dit jaar zijn alleen op Soerabaja tien kerken door moslims platgebrand. In Indonesië waar bijna 90% van de bevol­king moslim is, zijn de afgelopen twee jaar volgens christe­lijke bronnen in het land in totaal 1300 kerken beschadigd of verwoest.

Op 15 oktober werd er ternauwernood een nieuwe aanval van de moslims afgewend. De aanwezige politie wist de menigte in bedwang te houden. De Indonesische regering ziet de ernst van de situatie in, getuige de aanwe­zig­heid van militairen in het onrustige gebied. De christenen in Soerabaja wonen nu in een noodgebied. Zij hebben het ervoor over voor Jezus te sterven.

Inmiddels zijn er vanuit de moslimgemeenschap enkele verzoe­ningspogingen gedaan en voorstellen op tafel gelegd om de verwoeste kerken weer op te bouwen. Maar nieuwe bouwvergunnin­gen zijn nog steeds niet afgegeven.
Ook is er een gezamenlijke verklaring opgesteld, die in de Indonesische pers is gepubli­ceerd. Een van de moslimleider vroeg daarin om vergiffenis, omdat zich tussen de brandstich­ters leden van zijn organisatie bevonden. Enkele tientallen heethoofden zijn inmiddels door de Indonesische politie gear­res­teerd, maar de leiders van de rellen lopen nog vrij rond. Christenen in Soerabaja vragen nu de regering om een schade­loosstelling voor de geleden schade.

Het Duitse weekblad Idea Spektrum meldt dat de woedeuitbar­stingen van de moslims en de daaropvolgende vernielingen, goed geplande acties zijn geweest en dat speciale moslim eenheden van te voren bepaalde locaties hadden ingenomen om van daaruit verdere acties tegen de christenen en de christelijke kerken te kunnen ondernemen.
Ook de secretaris-generaal van de Lutherse Wereldbond in Genève, Ishmael Noko, gaf kort geleden in een brief aan presi­dent Soeharto uiting aan zijn bezorgd-heid over de groeiende vijandschap en geweld tegen leden van christelijke kerken, institu­ties en hun gebouwen.