Mark Tooley vertelt in het Amerikaanse maandblad ‘Touchstone’ over de ‘United Methodist Church’, die vroeger de grootste zendelingenorganisatie op de wereld was. In het begin van deze eeuw bevonden zich 2700 zendelingen in verschillende landen. Zij waren buitengewoon actief en stichtten tal van kerken die tot grote bloei kwamen.

Nu bestaan er 25 andere christelijke organisaties, die vanuit de USA meer zendelingen hebben uitgezonden dan zij.
Het ‘General Board of Global Ministries’ van de Methodisten heeft nog slechts 282 zendelingen ‘in het veld’.

De oorzaak is, dat de hele ‘United Methodist Church’ sinds 75 jaar is besmet door vrijzinnige theologie en praktisch alle evangeliserende groepen van de methodisten hebben laten verkommeren.
De kerkgangers werden het slachtoffer van religieus rationalisme. Dit is het filosofische standpunt van mensen zoals Aristoteles en Spinoza dat de menselijke rede zonder hulp waarheid kan vinden. Zo begonnen de gelovigen te twijfelen aan de inhoud van de bijbel en de goddelijkheid van Christus. De grond werd weggehaald onder de voeten van de evangelisten en zendelingen. Sommige gemeenten hielden na verloop van tijd op te bestaan. Verbitterde mensen zoeken vertwijfeld naar plaatsen waar het Woord van God nog naar waarheid wordt gebracht. Er wordt hier en daar thuis vergaderd om naar oude bandopnamen te luisteren.

Ds. Edward E.Plowman vraagt zich in het blad ‘World’ af, of de Methodisten er doelbewust op uit zijn hun kerk te vernietigen.
In Amerika hebben zich honderden predikanten tegen de fundamentele regels van de kerk gekeerd. Liberale bisschoppen in de staten Illinois, Iowa en Californië beschermen hen in plaats van hen te vermanen. Homoseksualiteit is niet verboden, discipline wordt niet toegepast. Dit in tegenstelling met wat  een synode in 1996 had bepaald. Conservatieve kerkenraden hebben dan ook vastgesteld dat de rebellen de autoriteit van de bijbel ontkennen.

In de voorstad van Atlanta, Marietta, is de ‘First United Methodist Church’ (5300 leden) in tweeën gespleten omdat de leiding van hun kerk heeft goedgekeurd dat in de kapel van de Emory universiteit van Atlanta het sluiten van ‘huwelijken’ van mensen van dezelfde sekse door vijf Methodistische bisschoppen wordt toegestaan. Een onderzoekscommissie heeft in een rapport van 38 pagina’s vastgesteld dat de professors op allerlei manieren niet-christelijke opvattingen hebben aangemoedigd, waaronder feminisme, wat een zeer slechte invloed heeft gehad op de studenten. Er staat, “Het de nadruk leggen op het zogenaamde sociale evangelie heeft het prediken van het zoenoffer van Jezus Christus verdrongen. Men besteedt nauwelijks aandacht aan de wensen van de leden van de kerk”.

Ds. Sinneath van Marietta werd door bisschop Davis bedreigd met overplaatsing naar elders, maar deze gaf de voorkeur aan ontslag nemen. Hierop hebben 700 kerkleden een kerkgebouw gehuurd en de ‘Independent Wesleyan Fellowship’ gesticht. Ds. Sinneath werd hun predikant en de gemeente telt inmiddels 1000 leden. Het gebouw is eigendom van een Presbyteriaanse kerk die veel sympathie heeft voor de gevluchte christenen.

Deze ontwikkeling heeft zich dertig jaar geleden ook reeds voorgedaan in Baptistische kerken. Dat heeft geleid tot de oprichting van de ‘Bible Baptist Churches’.
Volgens het weekblad ‘Christianity Today’ heeft een recent onderzoek, gepubliceerd in ‘The Religious Marker’, aangetoond dat het nu de conservatieve kerken zijn die drukker bezocht worden dan tien jaar geleden. Het tij is aan het keren. De afdwalingen van de liberalen hebben niemand gelukkiger gemaakt.