Onder leiding van ds.Peter Hammond wordt het zendingswerk van de verenigde protestants-christelijke kerken in Afrika voort­gezet.
Een nieuw team vertrok na een maand van voorbereidend werk, met twee afgeladen trucks met hulpgoederen, voedsel en chris­telijke lectuur, voor een tocht van duizenden kilometers, door zeven landen heen, naar het grootste land in Afrika, Soedan.

Het was de 21ste keer, dat zulk een levensgevaarlijke en moeilijke tocht werd ondernomen, vanuit Zuid-Afrika. In de afgelopen jaren zijn er 17 ton bijbels en twee ton medicijnen naar Soedan gegaan, 450 kerkdiensten geleid, 38 verplegers en verpleegsters opgeleid, en twee verwoeste ziekenhuizen weer opge­bouwd.

De vervolging van de christenen in Soedan is verschrikke­lijk, door de haat van de Moslims. Er zijn 24 actieve protes­tantse zendelingen aanwezig voor 30 miljoen mensen. Overigens neemt het aantal christenen in het zuiden van het land voort­durend toe. Die mensen spreken twaalf verschillende talen.
Met de hulp van ontvangen giften, worden theologische studen­ten uit Zambia, Zimbabwe en Namibië in staat gesteld een opleiding voor zendeling te volgen.

Hun leraar is Dr. Robert Zins, die gewerkt heeft in Ango­la, Moçambique en Malawi. Hij bevindt zich tijdelijk in de USA om zich voor te bereiden op een bezoek aan Oost-Europa. Het werk in Soedan gaat verder.

In de hoofdstad van Zambia, Lusaka, is een grote Reformato­ri­sche Conferentie gehouden, met 160 afgevaardigden van Pro­tes­tantse kerken in zes Afrikaanse landen. Daar waren ook de hoge commissarissen bij van Malawi en Botswana, plus verschei­dene leden van de regering van Zambia, officieren van leger en luchtmacht van Zambia, 34 predikanten, 12 onderwijzers en 56 zakenlieden.
Er waren zes Amerikanen en drie Zuid-Afrikaners bij. Sommige aanwezigen hadden hier tien jaar geleden gevangen gezeten, onder een communistische regering. Er is een grote christelij­ke opleving geweest, maar daarna kwam er een socialistisch-humanistische regering, die alle gevangenen vrijliet, occul­tisme terug bracht en het werk van christelijke onderwijzers in de scholen teniet deed. Daarom moet er nu opnieuw begonnen worden. Daarom een grootscheeps aangepakte reformatie in Zambia, omdat zich daar het zendingscentrum heeft weten te handhaven, waar de jonge predikanten en evangelisten worden opgeleid voor Zaïre, Angola, Namibië, Zimbabwe, Moçambique, Malawi en Tanzania.

Grote hoeveelheden literatuur werden door de afgevaardigden meegenomen, om het christendom te verspreiden en haar vijanden te bestrijden. De aanwezige vice-president van Zambia, gene­raal Godfrey Miyanda, betuigde zijn volledige instemming met de stichting van een ‘Reformation Society’. Veel wordt bijge­dragen door de uitgevers: Christian Liberty Books, Ross House, Chalcedon en Banner of Truth.

In landen zoals Guinea, Sierra Leone, Ivoorkust, Burkina Faso, Benin, Congo, de Centraal Afrikaanse republiek, Oeganda, Ango­la, Botswana, Malawi, Swaziland, Moçambique en Madagascar moet nog heel wat ‘voorvader-geloof’ (heksen) worden bestre­den. Het hele noorden van Afrika wordt in toenemende mate afgesloten door Moslims, die ook christelijke landen in het oosten be­dreigen.
‘Frontline Fellowship’ o.l.v. ds.Peter Hammond doet reeds 15 jaar zijn rijk gezegend werk in ‘het zwarte werelddeel’. Voor­namelijk de landen in het zuiden en het oosten worden gehol­pen. Financieel gesteund door giften en schenkingen in natura. Hij zegt, dat de oogst groot is, maar er zijn nog veel te weinig medewerkers.