“Wij kunnen vaststellen dat er een logische ontwikkeling verloopt vanaf de Renaissance via de Franse revolutie naar de omwentelin­gen van het jaar 1968.
Het volgt in zoverre op elkaar, dat de autonoom voelende mens, die alleen aan zijn eigen wetten verplicht is, steeds duidelijker naar voren treedt. Steeds meer ziet hij zich als de heer van zijn eigen lot, steeds minder weet hij zich aan een Schepper ver­plicht. En steeds meer wordt God tot een immanente Grootheid: in de mens, in de mensheid en in de kosmos”. (….)


“Het doel van de New Age beweging is een gigantisch omvormings­programma, waarin alle normen en waarden worden herzien”. (…)
“Als wij het fundament van de opvoeding in de New Age gedachte beschouwen, dan moet duidelijk gezegd worden dat het hier gaat om een ten diepste anti-christelijke, ja satanische beweging”, aldus Regina Hinrichs in haar boekje “Ihr werdet sein wie Gott”, een beknopt overzicht van de doelen van de New Age beweging en een beschrijving van de belangrijkste persoonlijkheden die daar de dienst uitmaken.
Ook komt zij tot de conclusie dat deze “opinion leaders” binnen de New Age een wereldwijd netwerk hebben opgebouwd dat in staat is de publieke opinie te beïnvloeden. Men heeft een dikke vinger in de pap bij de Verenigde Naties, de organisatie bij uitstek van waaruit de New Age zijn doelen tracht te realiseren. Een opvatting die men zelden hoort, maar die men opmerkelijk genoeg terug kan vinden in de werken van de occulte schrijfster Alice Bailey.

Volgens Hinrichs werkt de New Age beweging planmatig aan de komst van de nieuwe wereldorde, die gebaseerd is op een politiek verenigde wereld waar alle mensen en religies bijeen worden gehouden door middel van de spiritualiteit, een godsdienstmengel­moes waar iedereen op deze wereld, welk geloof hij of zij ook aanhangt, wel wat van zijn of haar gading in kan vinden.
De huidige New Age beweging is daarom niet a-religieus, maar door en door spiritueel, elke manifestatie uit de hogere wereld wordt verwelkomd om bij te dragen tot een betere wereld en tot het derde, spirituele millennium.

Het boek van Hinrichs, gepubliceerd door een roomse uitgeve­rij, ziet drie belangrijke grondleggers van de huidige New Age beweging: Helene Blavatsky, de oprichtster van de Theosofische Vereniging die occultisme en oosterse religies in het westen ‘salonfähig’ maakte; Alice Bailey, een Britse dame die samen met haar man in de jaren dertig en veertig (onder leiding van een Tibetaanse geest) een aantal boeken schreef waar de komst van een nieuw spiritueel wereldrijk wordt beschreven, dat geleid zal worden door een “Witte Broederschap”; en Marilyn Ferguson, schrijfster van “de Aquarius samenzwe­ring”, een boek uit de jaren zestig waarin het succes van de New Age beweging afhankelijk wordt gesteld van een wereldomvattend netwerk in de politiek, cultuur en maatschappij.
Deze drie hebben met hun ideeën een onvoorstelbare invloed uitgeoefend op de denkwereld van de huidige generatie. Interes­sant is ook dat Hinrichs de infiltratie van de New Age binnen de roomse kerk constateert. Met name Focolare, een vrijzinnig oecumenische lekenbeweging, is reeds doorgedrongen tot roomse hoogwaardigheidsbekleders (pag.68).

Veel werk heeft Hinrichs verzet om het wereldwijde netwerk van New Age organisaties te ontwarren en bloot te leggen. De belangrijkste die zij noemt zijn de door Alice Bailey opgerichte Lucis Trust en zijn mantelorga­nisaties zoals World Goodwill, Arcane School, de Nieuwe Groep van Werelddiena­ren en Triangles (dat wereldwijd een New Age versie van Het Onze Vader ver­spreidt, dat in 1993 bij de milieuconferentie van Rio werd voorgele­zen).
Met name de Lucis Trust heeft niet alleen invloed binnen de VN, maar is ook op het persoonlijk vlak verweven met VN-organen zoals de Unesco en de Unicef.

Een andere organisatie is Esalen, het “centrum voor experimen­tele opvoeding”, een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen van New Age denkers.
Maar ook het Schotse Findhorn, een New Age landbouwcommune, dat een eigen blad uitgeeft en waar het leven geleid wordt door “spirituele entiteiten, geesten en deva’s”, is een belangrijk centrum voor de verspreiding van de New Age gedachte. Beide zijn in 1962 opgericht. En, toeval of niet, Findhorn is op dezelfde dag opgericht als de Theosofische Vereniging 87 jaar eerder.

Andere verspreiders van de New Age die door Hinrichs worden beschreven zijn de Amerikaanse Planetary Citizens (waar tot op de dag van vandaag prinses Juliana lid van is), de Temple of Understanding (een soort meditatieoord voor de vertegenwoordigers van de wereldreligies), diverse milieuorgani­saties, de World Future Society en de Vredesuniversiteiten van Costa Rica, Potsdam en Tokio, waar jongeren worden voorbereid als “global citizens” en klaargestoomd worden voor het komende vredesrijk in het Waterman-tijdperk.
Een aantal van deze organisaties genieten ruime belastingvoorde­len omdat zij als religieuze organisatie staan geregistreerd.

Wat Hinrichs opvalt is het onoverzichtelijke netwerk van organisaties met tal van onoverzienbare dwarsverbanden die de New Age beweging bepalen. Er bestaan nauwe banden met de VN, regeringsinstanties van de belangrijkste landen van het westen en van de derde wereld, met het onderwijs en met name de media, precies zoals volgens Alice Bailey, de New Age “de macht moet grijpen”.

David Spangler geldt als een New Age theoloog. Hij was betrokken bij de oprichting van Findhorn en samen met Aurelio Peccei was hij betrokken bij de oprichting van de Club van Rome (samen staan zij ook op de ledenlijst van de Planetary Citizens). Spangler was lid van de Lucis Trust en zijn lezingen worden afgedrukt in World Goodwill publicaties.
Binnen dit omvangrijke netwerk looft en prijst men elkaar, citeert men elkaar, neemt men elkaars ideeën over, houdt men lezingen bij elkaar, geeft men samen verklaringen uit, organi­seert conferenties, schrijft men voorwoorden in elkaars boeken, zit men bijeen in bestuursfuncties van elkaars organisaties en oefent men invloed uit in de topregionen van de politiek.

In New Age geschriften wordt de VN in religieuze termen beschre­ven: “de Heilige Graal der mensheid”, “het laatste woord der menselijke vervolmaking”, “het Rijk Gods op aarde”, “het bovenaardse Licht van het Absolute Hoogste”, “een modern Bijbelinstituut”, en zelfs “het Lichaam van Christus”.
Hinrichs vindt dat hier sprake is van blasfemie en zij vindt dan ook dat de secretaris-generaal van de VN de leider is van een anti-kerk.

Dit alles met het ene doel voor ogen: de ontvouwing en uitvoering van “Het Plan”. Volgens Alice Bailey betekent dit een nieuw planetair tijdperk, de vereniging van de totale zichzelf vergoddelijkte mensheid in een grote mensheidsfamilie en de vestiging van een wereldsamenleving, waarin alle grenzen tussen volkeren, naties, rassen en religies opgeheven zullen zijn.
Een wereldgods­dienst die geleid wordt door een of meerdere spirituele Meesters zal daarvan de bekroning zijn.

“Het gaat niet meer om de vraag wie de waarheid bezit of wie het “ware geloof” aanhangt en belijdt, maar om de aan alle religies ten grondslag liggende spirituele werkelijkheid. Alle religies hebben een deel van de Waarheid.
Christelijke begrippen worden bewust verdraaid en geperverteerd. De meesten hebben al een totaal ander begrip gekregen”. Het woord van Jezus Christus, “opdat zij allen één zijn”, wordt volgens Hinrichs door de New Age beweging schandelijk misbruikt.

Regina Hinrichs: Ihr werdet sein wie Gott, Verlag Franz Schmitt, Siegburg, 1997, 116 blz. Uit de serie: Respondeo – eine theologi­sche Schriftenreihe, Nr.11