Een Europees plan, dat beoogt opheffing van elke vorm van onverdraag­zaamheid en discriminatie in betrekking tot de religieuze minderheden in Bulgarije, Roemenië en Albanië, heeft zojuist het groene licht gekregen voor het programma ‘Vuurbaak voor Democratie’, bekostigd door de Europese Gemeenschap.

Dit project, gepresenteerd door ‘Mensenrechten Zonder Grenzen’ en het ‘Bulgaarse Helsinki Comité, is goedgekeurd door een commissie, sa­men­gesteld uit vertegenwoor­digers van het Europees Parlement en de Raad van Europa.
Van de 573 verzoeken die ontvankelijk werden verklaard door de Europese Stichting voor Mensenrechten, zijn er slechts 75 aangehouden door de commissie.

Voorstanders van dit project willen een einde maken aan elke vorm van (godsdien­stige) onverdraagzaamheid tegen leden van godsdienstige min­der­heidsgroeperingen. Ook wil men dat de overheden van genoemde landen hun wetgeving in overeenstem­ming helpen brengen met de Europese Conventie.

Het programma van de activiteiten voorziet in een dagelijkse persdienst die berichten faxt naar de internationale- en nationale persbureaus van de bedoelde landen, alsmede de religieuze- en niet religieuze media.
Om de andere maand zal een tijschrift van 12 bladzijden verschijnen in het Engels, Bulgaars, Roemeens en het Albanees. Dat tijdschrift zal concrete gevallen van onverdraagzaamheid en religieuze discriminatie behandelen in de drie bedoelde landen. Eveneens zal de echo van positieve maatregelen welke in andere landen zijn getroffen in betrekking tot soortgelijke problemen.

Er staan ook werkbijeenkomsten op het programma voor D.V. februari 1996 te Sofia, Boekarest en Tirana. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor het scheppen van de nodige voorwaarden voor uitgebreide gedachtenwisselingen tussen de verschillende instanties van de bedoelde landen.
Daarom zijn deze bijeenkomsten toegankelijk voor vertegenwoordigers uit de drie betrokken landen, voor buitenlandse advocaten die in religieuze zaken hebben gepleit aan het Europese Hof voor de Mensenrechten en voor deskundigen in betrekkingen tussen Kerk en Staat.

Na afloop van dat project, dat een jaar moet duren, zal een rapport in vijf talen gepubliceerd worden over de ontwikkelingen van de situatie in de drie landen.
Met deze opzet beogen de ‘Mensenrechten Zonder Grenzen’ te Brussel en het ‘Bulgaarse Helsinki Comité’ te Sofia de bevordering van de contacten tussen de verschillende religieuze minderheden en de aanmoediging van een construc­tieve dialoog met de bevoegde overheden.

De organisatoren zijn zich bewust dat de bevordering van een pluralisti­sche samenleving mede een gevolg is van de respectering van religieuze opvattingen in al hun verscheidenheid, en dat godsdienstige verdraagzaam­heid een graadmeter is voor de samenhang van de samenleving, de sociale stabiliteit en de bur­ger­lij­ke vrede. Daarom hebben deze organisaties dit project opgezet en hebben zich ten doel gesteld als tussenstation te fungeren tussen de Europese instellingen en de overheden van bedoelde landen.