Frankfurt- Vorige maand hebben in Frank­furt am Main de Duitse vertegen­woor­digers van de centrale Moslim­raad, de Centrale Raad van de Joden, de voorzitter van de Boeddhisti­sche Unie en het hoofd van de Arbeitsgemein­schaft Christlicher Kirchen een gezamenlijk document ondertekend waarin de geloofsgemeen­schap­pen opgeroepen worden om vriendschappelijk met elkaar om te gaan. Ook de voorzitter van de Duitse tak van de Wereldconfe­rentie van de Religies voor de Vrede was een van de onderteke­naars.

In het korte manifest ‘Eenheid in Religieuze Verscheidenheid’ worden de betrokken gemeenschap­pen opgeroepen gezamelijke interreligieuze samenkom­sten te organiseren en elkaar op religieuze feesten uit te nodigen. Op deze manier kunnen vooroordelen, conflicten en fanatisme vermeden worden, aldus de verklaring.
De organisator van de verklaring, de voorzitter van de Inter­culturele Raad in Duitsland, Jürgen Micksch, is tegelijkertijd door de Evangelische Kerk in Hessen opgedragen de interreli­gieuze dialoog op gang te brengen.
De verschiilen tussen de godsdiensten moeten weliswaar niet verzwegen worden, het gaat er om gemeen­schappelijke dingen te ontdekken, aldus Micksch. “Waar mensen met elkaar spreken en bidden, brengen zij de vrede een stapje dichterbij”, aldus de slotregel van het manifest. Welke god er aanbeden wordt wordt wijselijk in het midden gelaten.