Net zoals de politieke partijen wil de Stichting ‘Den Vaderlandt Ghetrouwe’ (DVG) een stemadvies geven. Een advies om a.u.b. niet te gaan stemmen. Een advies om niet mee te bouwen aan de Europese toren van Babel. Een advies om de invloed van het Vaticaan niet verder te versterken.
Deze stichting heeft al meerdere info bulletins verspreidt waarin artikelen opgenomen waren, die duidelijk aantoonden dat de bedoeling van de Europese Unie ten diepste niet meer behelst dan het herstellen van een ‘Heilig Rooms Rijk’, met aan het hoofd een gewoon mens, die het aangedurfd heeft om zich een goddelijke status aan te meten.

DVG schrijft verder:
“Mogen wij als christenen hier aan mee werken? Mogen wij onze ‘erve der vaderen’ (Nederland) verraden? Of zijn wij Den Vaderlandt Ghetrouwe en geven wij door niet te stemmen een duidelijk signaal aan de politieke heren: “Stop met de uitlevering van ons land aan een rooms-socialistisch Europa”?

EEN VERENIGD EUROPA – STREVEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
Binnenkort zullen – zo de Heere het geeft – alle kiesgerechtigde burgers van Europa worden opgeroepen hun stem uit te brengen op een van de kandidaten voor het Europese Parlement.
Terwijl in ons land de verkiezing (nog) op een doordeweekse dag plaatsvindt, donderdag 9 juni 1994, wordt in andere Europese landen de zondag als dag van stemming gebruikt. Gods dag geldt niet (meer) in het Europa van vandaag!

EENHEIDSSTREVEN
Te midden van de algemene verwarring en verdeeldheid doet het weldadig aan, dat de eenheid binnen Europa wordt gezocht. Voor alle duidelijkheid: het Europese Parlement wil daartoe een middel zijn.
Het staat een Verenigd Europa voor met een Europese regering, een Europees Parlement over een Europees volk. Door deze eenheid kan Europa beter functioneren, meer kracht en macht ontwikkelen en zal het welzijn en de welvaart van het Europese volk worden verbeterd en op een hoger peil worden gebracht.

Dat vereist inzet, uiterste inspanning en ondersteuning van het gemeenschappelijke doel: de Europese eenheid. “Europa kan niet ineens en volledig tot stand komen; het kan slechts tot stand worden gebracht door concrete daden” (Robert Schuman, één van de grondleggers van de Europese eenwordingsgedachte).

Menselijk overleg en activiteit zullen de vereniging van de volken van Europa moeten bevorderen en tot stand brengen. Van een gekozen parlementariër in het Europese Parlement wordt dan ook verwacht dat hij uitvoering geeft aan de eenwordingsgedachte en die eenheid (mede) helpt tot stand brengen.

EUROPESE VERKIEZINGEN
De Europese verkiezingen worden gehouden om de burgers van de deelnemende staten niet alleen invloed te geven op het Europese besluitvormingsproces, maar nog meer om ze te betrekken bij het streven naar een Europese federatie.
De gekozen leden van het Europees Parlement zijn geen afgevaardigden, vertegenwoordigers van hun land, maar leden van het totale (Europese) grondgebied, dat het Europees Parlement bestrijkt. De leden zijn vertegenwoordigers van een deel van de Europese bevolking.
Dit is eveneens een uitvloeisel van het eenheidsdenken. De Europese verkiezingen kunnen wij als middel tot eenwording van Europa zien. De gekozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement hebben op dit moment nog slechts een controlerende- en adviserende stem.
Het is de bedoeling deze bevoegdheden uit te breiden met een wetgevende stem.

URK EN DE VISSERIJ
Als Urker gemeenschap zijn wij historisch verbonden aan de visserij. Onze economie draait voor het overgrote deel op de visserijbedrijfstak. In Brussel bestaat hiervoor niet of nauwelijks begrip. Erger nog: De Nederlandse visserij wordt aan steeds strengere banden gelegd, waardoor de Urker werkgelegenheid in gevaar komt.

DE BIJZONDERE POSITIE VAN NEDERLAND
Het eenheidsstreven tast ook de bijzondere positie, die Nederland inneemt te midden van de andere volken, aan. In de reformatie heeft de Heere onze natie doen geboren worden. Hij voerde ons uit Rome’s slavernij en duisternis en plantte hier Zijn kerk en fundeerde de staat, als een ringmuur rondom haar.
Zouden wij dat verworven goed dan prijsgeven? Wij zijn verplicht onze zelfstandigheid te bewaren. Een zelfstandigheid, die geboren is uit liefde tot de Waarheid Gods; uit de omhelzing der vrije genadeleer, in de hervorming herleefd.

HET EINDE VAN HET ORANJEHUIS?
Ons land werd het Oranjehuis geschonken. Een vorstenhuis, dat een vast verbond had gemaakt met de Potentaat der potentaten. God-Nederland-Oranje, een band, die niet alleen bestendigt dient te blijven, maar in donkere tijden moet worden aangehaald en verstevigt. De Heere schenke daartoe ‘werkzaamheden. Nederland en Oranje zijn één, omdat God het heeft gewild. Zouden wij dan medewerken daarin verandering aan te brengen?

Laten wij er niet aan meewerken, dat het zóver komt. Laten wij “haten de rok die van het vlees besmet is”. Een roepstem: “Ga uit!!”, om vorstenhuis, regering en volk te wijzen op de wonderen eertijds aan ons verricht. Om land en volk, regering en vorstenhuis terug te roepen tot de God onze vaderen. Om het herstel van Gods rechten en inzettingen in ons volksleven gaat het.

TEGENSTRIJDIGHEID
Welk een verantwoordelijke taak hebben wij dan allen! Maar die taak is ook een voorrecht. Het uitdragen van rijke beginselen, die waar en zeker zijn, omdat ze zijn gegrond op Gods Woord.
Het is tegenstrijdig tegen de Europese eenwording te zijn en toch zitting te nemen in c.q. te stemmen voor een parlement, dat juist aanstuurt en middel wil zijn tot Europese eenwording. Vandaar onze oproep:

WERKT NIET MEE AAN DE MODERNE TORENBOUW VAN BABEL EN HET HERSTEL VAN HET HEILIGE ROOMSE RIJK. GA NIET STEMMEN”

Aldus Den Vaderlandt Ghetrouwe.