De nieuw gekozen paus Joseph Ratzinger heeft inmiddels onder conservatieve protestanten, maar ook onder evangelicalen, veel sympathie verkregen. Sommige vertegenwoordigers van protestantse en evangelische gemeentes hebben Ratzinger zelfs gelukgewenst met zijn verkiezing als opperherder van de roomse kerk.

In een interview met het Duitse tijdschrift ‘Bekennende Kirche’ bekritiseert de vice-president van de Italiaanse Evangelische Alliantie, Leonardo de Chirico, deze stellingname. Hij verwijt de internationale evangelische beweging naïviteit in de omgang met de rooms-katholieke kerk.


“Veel evangelicalen zijn niet in staat het katholieke systeem en zijn plannen te doorzien. Men kan toch niet een paar aspecten van het katholicisme eruit pakken die men bevalt en tegelijkertijd de onbijbelse leer van deze kerk over het hoofd zien?”
Als voorbeeld noemt de Chirico de roomse bemoeienis met de nieuwe evangelisering van Europa. In tegenstelling tot de evangelicalen die daaronder een versterkt missionair bewustzijn verstaan, streeft daarentegen de roomse kerk naar de uitbreiding van hun machtsbereik.

Chirico, protestants theoloog, meent ook dat door zwaarwegende theologische verschillen ‘geen echte geestelijke gemeenschap’ tussen protestanten en katholieken kan plaatsvinden. “Er is geen gemeenschappelijk verstaan van het evangelie. En daarom kunnen wij dus ook niet gemeenschappelijk evangeliseren”.

Op de vraag of de visie van de Italiaanse evangelische Alliantie verschilt met die van de Duitse Evangelische Alliantie, stelt de Chirico dat hij ‘andere theologische visies respecteert’. Zijn verlangen is echter de wereldwijde evangelische beweging weerbaarder te maken in de dagelijkse omgang met de roomse kerk.

In het bijzonder bekritiseert de Chirico de Amerikaanse Evangelische beweging. “Zij hebben samen met roomse theologen een soort gezamenlijke geloofsbelijdenis gepubliceerd, hoewel in beide kampen de Bijbel anders wordt gezien”.
Voor evangelicalen is de Bijbel het onfeilbare Woord van God, terwijl voor roomse theologen ‘de Bijbel ondergeschikt is aan de kerkelijke dogma’s’. “De verschillen tussen Rome en Reformatie zijn vandaag nog net zo groot als toen”.

In 1999 publiceerde de Chirico de z.g. Padua Verklaring. Deze verklaring is de basis van de Italiaanse Evangelische Alliantie en is opgesteld door het Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione (IFED), waarvan de Chirico het hoofd is.
De Chirico heeft geschiedenis en theologie gestudeerd. De titel van zijn proefschrift is ‘Evangelical Theological Perspectives on post-Vatican II Roman Catholicism’. Hij is ook redacteur van een theologisch tijdschrift dat door IFED wordt uitgegeven. Zondags is de Chirico voorganger in een evangelische gemeente in Ferrara.

Bron: Idea Spektrum (weekblad van de Duitse Evangelische Alliantie)