Royal Skousen, professor in de linguïstiek en Engelse taal aan de mormoonse Brigham Young University in Salt Lake City, publiceert deze maand een nieuw boek over de ontstaansgeschiedenis van het Boek van Mormon. Daaruit blijkt dat er talloze fouten in de diverse edities zijn ingeslopen.
Dit blijkt uit een artikel in het Amerikaanse dagblad Salt Lake Tribune van begin deze maand.

Joseph Smith, schrijver van het Boek van Mormon en oprichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, kon niet bevroeden dat zijn geestelijke nakomelingen en de leiders van de kerk uitvoerig gestreept en gecorrigeerd hebben in de originele tekst van 1830. Smith noemde het Boek van Mormon ‘het meest correcte boek van alle boeken op aarde’. Maar daar zijn nu vele kanttekeningen bij te plaatsen.
Ondanks de inmiddels bijna 14 miljoen aanhangers van het mormoonse geloof wereldwijd, is het Boek van Mormon niet zonder fouten. Niet alleen drukfouten, grammaticale fouten, maar ook verkeerde woorden zijn in latere edities ingeslopen. Smith zei dat hij de tekst voor het Boek van Mormon van de gouden platen ‘vertaalde’ en dicteerde aan zijn secretaris. Alles onder leiding van God.

Er zijn meer dan 2000 tekstuele fouten in de eerste editie van 1830, aldus Royal Skousen, schrijver van The Book of Mormon: The Earlier Text, dat deze maand verschijnt bij de Yale University Press.
“Als iemand de opvatting huldigt dat niemand fouten maakt, dan zullen ze diep teleurgesteld worden. Je ziet de vingerafdrukken van menselijke activiteit door de hele tekst heen, vanaf het moment dat Joseph Smith zijn tekst dicteerde.”
Maar Skousen ziet ook de hemelse openbaringen in de niet-volmaakte tekst. Veel zinnen die overeenkomen met Hebreeuws taalgebruik. Ook ziet hij meer dan 130 woorden en uitdrukkingen die nog precies zo waren opgeschreven zoals Smith ze gedicteerd had, aldus Skousen. “Het is een geweldige tekst.” “De taal van het Boek van Mormon is geëvolueerd sinds dat Smith zijn tekst dicteerde, maar Skousen meldt dat hij geen fouten of veranderingen in het Boek van Mormon heeft gevonden, die de doctrines van het mormoonse geloof ondergraven.

Veranderingen of fouten, variëren van ‘the sword of justice’ in de origenele tekst tot ‘the word of justice’, of de onrechtvaardigen die worden ‘rejected’ en niet ‘separated’ van de rechtvaardigen. Tal van voorbeelden noemt Skousen. Inderdaad, geen schokkende constateringen die de fundamenten onderuit halen, maar toch begrippen die wezenlijk verschillen.
Er zijn verschillen in tekst tussen de originele editie van 1830 en die van 1920, maar ook verschillen tussen teksten van 1830 en de editie van 1981 en dus ook met die van 1830.
Skousen heeft meer dan twintig jaar lang onderzoek gedaan naar de originele teksten van het Boek van Mormon. Zijn nieuwste boek dat binnenkort dus verschijnt, bevat de originele tekst compleet met een appendix en laat ook de in totaal 700 aanmerkelijke verschillen zien tussen deze tekst en de latere edities.

Skousen wil met deze wetenschappelijke uitgave een onafhankelijk oordeel geven over het Boek van Mormon en de originele tekst. De Mormoonse Kerk in Amerika wil geen reactie geven op het boek van Skousen, noch inhoudelijk commentaar op de bevindingen van Skousen. Zij verzorgt haar eigen edities die ‘gezuiverd’ worden van onhebbelijke menselijke fouten en onmogelijke beweringen die Smith gedicteerd zou hebben. Inmiddels zijn er dat meer dan 4000 sinds de eerste editie in 1830. Hele woorden zijn verdwenen in latere uitgaven.
Volgens de kerk hebben deze correcties tot doel de moderne tekst in overeenstemming te brengen met de tekst van de originele manuscripten. Maar daar zit hem nu juist de kneep: de originele tekst is bekend en de latere uitgaves verschillen in veel opzichten daarvan. Een onlogische redenering van de mormoonse leiders.
Maar kritiek is er uiteraard ook en die is niet mals. Waarom moet een boek dat door goddelijke inspiratie tot stand is gekomen, sinds 1830 al zoveel malen gecorrigeerd worden? Als het werkelijk het woord van God zou zijn, waarom die talloze correcties en eindeloze aanpassingen in elke editie?
Met name passages in de originele tekst waarin zwarten denigrerend worden bejegend, zijn in latere edities wat minder fors weergegeven. Volgens Skousen liggen hier geen politiek correcte motivaties aan ten grondslag, want er zijn meer van deze, volgens sommigen ‘racistische’ tekstgedeeltes, die de mormoonse kerk gewoon heeft laten staan. “Waarom hebben ze dan al deze tien andere tekstgedeeltes niet veranderd?”

Daniel Peterson, professor Islamitische Studien en Arabisch op de Brigham Young University, vindt Skousen’s werk een “monument van mormoonse wetenschappelijke prestatie.” De nogal krakkemikkige redenering die Peterson erop na houdt, zegt dat de fouten die in de originele tekst staan, ontstaan zijn doordat Smith zijn secretaris dicteerde en die verstond niet alles even goed op bepaalde momenten. Latere fouten in de gedrukte tekst waren volgens Peterson het gevolg van het feit dat de drukker niet goed keek wat hij deed.
Jan Shipps, onderzoeker en zelf geen mormoon, houdt een slag om de arm bij dit nieuwe boek van Skousen. Hij geeft Skousen het voordeel van de twijfel. Shipps realiseert zich dat bij deze manier van dicteren van zo’n boek er wel fouten in moesten komen.
In zijn boek laat Skousen enkele van de vele verschillen zien:
1 Nephi 13:24

“It contained the fullness of the gospel of the Land.” (in het originele manuscript)
“It contained the fullness of the gospel of the Lord.” (printer’s version, 1981 editie)
“It contained the fullness of the gospel of the Lamb.” (BYU Critical Text Project)
1 Nephi 17:48
“Whoso shall lay their hands upon me shall wither even as a dried weed.” (originele manuscript)
“Whoso shall lay their hands upon me shall wither even as a dried reed.” (editie uit 1830)
“Whoso shall lay his hands upon me shall wither even as a dried reed.” (huidige editie uit 1981)
Mosiah 21:28
“King Benjamin had a gift from God.” (printer’s version, 1830 editie)
“King Mosiah had a gift from God.” (editie uit 1837 en 1981)
Alma 39:13
“Acknowledge your faults and repair that wrong which ye have done” (originele manuscript)
“Acknowledge your faults and retain that wrong which ye have done” (editie uit 1830)
“Acknowledge your faults and that wrong which ye have done” (editie uit 1920 en 1981)
Helaman 13:28
“And because he speaketh flattering words unto you and he saith that all is well, and then ye will not find no fault with him.” (Het “en” is weggelaten in de editie van 1837)
“And because he speaketh flattering words unto you, and he saith that all is well, then ye will not find fault with him.” (1981 edition)
Moroni 10:4
“And if ye shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, and he will manifest the truth of it unto you by the power of the Holy Ghost.” (Het “en” is weggelaten in de editie van 1837)
“And if ye shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, he will manifest the truth of it unto you, by the power of the Holy Ghost.” (1981 editie)

Er zijn in de Verenigde Staten vele publicaties die al decennia voor Skousen hebben aangetoond dat er aan het Boek van Mormon flink gesleuteld is.
Een van de boeken van het voormalige mormoonse echtpaar Jerald en Sandra Tanner laat op verpletterende wijze zien hoe er met latere tekstedities geknoeid is. En dan gaat het niet om tekstuele en grammaticale correcties, maar om hele zinnen die in de loop van de tijd zijn verdwenen. Teksten waarin belangrijke uitspraken staan die van wezenlijk belang zijn voor het fundament van het mormoonse geloof, maar die in complete tegenstelling staan met andere uitspraken van Joseph Smith.

Er kunnen zeer grote vraagtekens geplaatst worden bij de geloofwaardigheid van het Boek van Mormon. Puur vanwege het feit dat er onbewezen en ridicule verhalen in staan over de allereerste bewoners van Amerika. Bewoners die van de Israëlieten zouden afstemmen. Inmiddels hebben talloze onderzoeken bewezen dat dit volstrekt onmogelijk is geweest.
Inmiddels vragen een aantal critici zich ook af of het officiële verhaal, dat Joseph Smith de gouden platen vertaalde en dicteerde aan zijn secretaris, wel voor geloofwaardig gehouden kan worden. De officiële versie rammelt aan alle kanten.

Uit veel onderzoek blijkt ook dat er talloze tekstfragmenten uit het Boek van Mormon rechtstreeks te herleiden zijn tot teksten die in de tijd van Smith tot het genre van populaire streekverhalen behoorden. Ook vele tekstfragmenten zijn letterlijk overgenomen uit de King James Bible en hier en daar wat aangevuld met fantasierijke hersenspinsels van Smith.
Mormoons onderzoeker LaMar Petersen laat in zijn boek “The Creation of the Book of Mormon’ uit 1998 geen spaan heel van de officiële versie van de ontstaansgeschiedenis van het Boek van Mormon. Het is een onthullend en verpletterend relaas van bedrog en misleiding.
De zgn. goddelijke openbaringen van Joseph Smith blijken alle vernuftige opzetjes en mythes die al tientallen decennia voor zoete koek door de mormoonse gelovigen worden geslikt.