Multireligieus onderwijs moet aan alle kinderen aangeboden worden zolang zij op school zijn. “Als kinderen zich daaraan kunnen onttrekken ontstaat verwarring tussen religieus onder­wijs en godsdienston­derwijs”, heeft dr.Chrissie Steyn van het Depar­tement van Religieuze Studies ver­klaard. Godsdienston­der­wijs in de oude betekenis van het woord kan niet meer toege­staan worden.

In de praktijk komt dit neer op indoctrinatie van de kin­deren vanaf jonge leeftijd met de staatsgods­dienst. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Leert de Heilige Schrift de ouders hun kinderen vanaf de vroegste jeugd de Bijbelse begin­selen bij te brengen, hier wordt de godsdienstige opvoeding door de staat overgenomen en in wezen worden de kinderen los­geweekt van hun christelijke achtergrond. Op deze wijze wordt het christendom ondermijnd. Dat alles onder de naam van ver­draag­zaamheid. De Zuid-Afrikaanse regering vult dit woord zo in dat alle religies gelijk zouden zijn.

De Zuid-Afrikaanse regering volgt hierin het “Humanistisch Manifest”, dat in 1973 in de Verenigde Staten is gepubliceerd. Daarin zijn de grondprincipes vervat voor de vestiging van een “seculiere gemeenschap van planetaire omvang”. Het manifest vormt dus de grondslag voor een wereldregering stoelend op de Nieuwe Wereld Orde. Het verwerpt de idee dat er een God zou bestaan. “Geen godheid zal ons kunnen redden. Wij zullen het zelf moeten doen.” Vooral de christelijke religie wordt als een schade­lijke illusie beschouwd, want zij zou de aandacht afleiden van de huidige problemen en te veel richten op een denkbeeldig toekomstig heil. Het traditionele theïsme, vooral het geloof in een God die het gebed verhoort, voor mensen zorgt en hen zou kunnen helpen wordt verworpen als ouderwets en onbewezen. De toekomstige wereldregering zal een paradijs op aarde dienen te scheppen.
Godsdienst is een cultuurgegeven, een sociaal verschijnsel. De hoogste gemeenschappe­lijke ethische waarden moeten bewaard blijven.
Elke onderwijzer die hiermee instemt zal dit dienen uit te dragen. Een onderwijzer die anders denkt wordt niet geschikt geacht voor het onderwijs.

Een ander uitvloeisel van het Humanistisch Manifest is dat alle normen en waarden veranderd moeten worden en vervangen door “constructieve sociale en morele waar­den”. Die morele waarden zijn veranderlijk en worden door de mens zelf bepaald. Gepleit wordt voor de grootst mogelijke sexuele vrijheid.

Christenouders hebben nog slechts één keus over: hun kinde­ren van de staatsscholen te halen en op particuliere scholen te plaatsen of thuis hun kinderen te gaan onder­wijzen. Aldus dr.Edward Cain (Signpost, Pretoria).