Voor de vestiging van zijn wereldrijk zal de antichrist ge­bruik maken van verscheidene bondgenoten. Die zullen helpen het mens­dom aan zijn gezag te onderwerpen:

Regeringen zullen zich beijveren voor een nieuwe wereldorde waarin alle naties politiek verenigd en onder het gezag van een wereldregering gesteld worden.
Het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank, de G7 en alle grote banken beheersen gezamenlijk de wereldeconomie. Zij zijn reeds bezig om structuren voor de beheersing van de we­reldeconomie te scheppen. Dit beheer zal straks overgenomen worden door de antichrist die door middel van een nummerstelsel een cashloze economie onder zijn absolute heerschappij zal plaatsen. Zonder zo’n nummer zal niemand kunnen kopen of verko­pen.

De wereldgodsdiensten zullen een alliantie vormen die de anti­christ als hun gemeenschappelijke messias zal erkennen en aan­bidden en er nauw mee zullen samenwerken. Door middel van dui­velse krachten zullen valse profeten uit die godsdiensten won­deren doen. Een profeet bij uitstek zal met de antichrist een tweemansregering vormen.
Teneinde de godsdiensten rijp te maken voor dit tweemanschap zullen ze misleid worden met het idee dat zij alle dezelfde God aanbidden en dus ook gezamenlijk dezelfde wereldmessias ver­wachten. Onderwijs en media in de ruimste zin van het woord zullen worden ingezet om de wereld­bevolking te indoctrineren.
Al het mogelijke wordt nu reeds gedaan om het Christendom te vervalsen met een andere (cosmische) Jezus, een ander ‘evange­lie’ en een andere geest.

Een grote rol hierin speelt met name de Wereldraad van Ker­ken. Deze is in 1948 in Amsterdam opgericht met als doel: Één Kerk voor één wereld. Vanaf het begin beoogde men een wereld­wijde alliantie van godsdiensten. Dat blijkt o.m. uit het vol­gende:
Het thema van de Derde Zitting in 1961 in New Delhi was Jezus Christus, het Licht der Wereld. Hiermee werd een Jezus bedoeld die ook voor hindoes en boeddhisten aanvaardbaar was.
De enigen die daar buiten zullen blijven zullen de christenen zijn die hun geloof op de gekruisigde en verrezen Heere Jezus richten.

Op de conferentie van 1968 te Uppsala kondigde de Wereldraad aan zich te gaan inzetten voor een nieuwe wereldorde voor men­sen van alle rassen, culturen en godsdiensten. Hiervoor zouden twee programma’s dienen: Ten eerste het Programma tot bestrij­ding van het racisme, en ten tweede de dialoog met andere gods­diensten. De bevrijdingstheologie rechtvaardigde het schenken van kerkgeld voor geweld.
Op de conferentie van 1991 te Canberra werd de Heilige Geest op één lijn geplaatst met demonen en geesten van voorouders

De Bijbel leert ons wel anders: totale distantie van diege­nen die in enig opzicht een compromis maken met niet-christe­lijke godsdiensten. 2 Cor.6:14-18. “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen.”
De valse godsdiensten zullen uiteindelijk de antichrist erken­nen, een bondgenootschap met hem sluiten en korte tijd op de rug van zijn wereldregering rijden (Openbaring 17:3-6). Spoe­dig zal hij hen echter overbodig verklaren en vernietigen wan­neer hun rol uitgediend is. Dan zal hij zichzelf tot God ver­klaard hebben en geen behoefte meer hebben aan een alliantie van we­reldgodsdiensten.
Aldus prof.J.S.Malan