Soevereiniteit betekent de vrijheid van ieder mens om zelfstandig over zijn gedrag te beslissen, zegt het woordenboek. Hierbij wordt met name gedacht aan landen en staatshoofden. Het bezit van deze vrijheid is, menselijkerwijs gesproken, feitelijk de hoogste macht, maar niet ongebonden en algemeen. Beperkingen moeten berusten op de vrije wil van degene die de soevereiniteit bezit.

In het Amerikaanse blad The National Interest heeft senator Jesse Helms ruim aandacht geschonken aan dit onderwerp. Hij is voorzitter van het comité voor buitenlandse zaken in het Congres in Washington.

“Een regering heeft niet meer macht dan de kiezers haar hebben gegeven. In het omgekeerde geval wordt een volk onderdrukt. Dat hebben we gezien bij Slobodan Milosevic, Fidel Castro, Saddam Hoessein, e.a. Hun aanspraken op soevereiniteit zijn vals. Rechtstreeks of indirect heeft de USA zich altijd bereid getoond, de onderdrukten te hulp te komen.
Nu is de secretaris-generaal van de VN met het idee gekomen, dat zulke acties eerst door de VN goedgekeurd moeten worden. Dus zou een vrij volk onder het gezag van de VN komen? De leden van de VN bestaan nota bene voor 25 % uit totalitaire dictaturen, niet wettig gekozen, ongeschikt om de banden te verbreken van een land dat zucht onder een tirannie”, aldus senator Jesse Helms.

Het is de taak van de VN een helpende hand te reiken, een instrument te zijn om mensen te helpen vrede te stichten, logistieke bijstand te verlenen, enz. Daar is tot dusver niet zo gek veel van terecht gekomen; Koeweit was een gunstige uitzondering. De VN is niet in staat gebleken Saddam Hoessein te verhinderen, voort te gaan met het fabriceren van atoomwapens, chemische en biologische middelen voor de massale vernietiging van hele werelddelen.

Amerika heeft geen centimeter van haar soevereiniteit afgestaan aan de organisatie van de Verenigde Naties, die geen monopolie bezit. Internationale wetten hebben trouwens geen enkele dictator kunnen tegenhouden. Maar de VN schreeuwde moord en brand toen destijds president Reagan militairen naar Grenada stuurde om de communistische dictatuur daar weg te jagen. Vanwaar die grote sympathie voor de communisten?

Het is een gezonde maatregel van de huidige regering in Washington meer macht over te dragen van de centrale regering naar de stedelijke bewindslieden. Dit in tegenstelling tot wat er in Europa gebeurt (Europese Unie). Wij moeten ons niet de wet laten voorschrijven door een internationaal regime. De VN dreigt buiten haar boekje te gaan en anderen dreigen om politieke redenen te volgen. Daar hebben de Amerikaanse belastingbetalers toch geen 10 biljoen dollars per jaar voor betaald? Aldus senator Jesse Helms.

Het is tijd om de VN te hervormen. Het moet zich meer bezighouden met het bewaren van de vrede, het verlenen van humanitaire hulp en normale diplomatie. Anders kan de USA zich beter terugtrekken uit de VN.