Het African National Congress en zijn bondgenoot, de Communistische Partij (ANC/SACP), spreken vaak over doorgaande ‘revolutionaire verandering’, voortgaande ‘nationaal-democratische revolutie’, en de noodzaak van een “radicale transformatie van de samenleving.” Zij geloven dat zo’n ‘transformatie’ in de eerste plaats bereikt dient te worden door de ‘socialisatie’ van jongeren door ‘gedemocratiseerd onderwijs’.

In juni van dit jaar werd een Rapport van de Ministeriële Commissie voor Transformatie en Sociale Samenhang en de afschaffing van discriminatie op openbare instellingen voor Hoger Onderwijs aan de media gepresenteerd door Dr. Blade Nzimande, Minister van Hoger Onderwijs. Hij zei dat de studie bewezen had dat racisme, gescheiden studentenflats en taalbarrières nog steeds bestaan in Zuid-Afrikaanse universiteiten en dat “discriminatie, vooral met betrekking tot ras en geslacht, in onze instellingen nog steeds van toepassing is.” Deze situatie zou begin 2010 de aandacht krijgen op een ‘Topconferentie van Betrokkenen’.

Naar men hoopt zou de top een ‘Handvest voor de transformatie van het hoger onderwijs’ en een “permanent beheerdersforum” ontwikkelen. Daarnaast zou een “lichaam voor controle en toezicht ingesteld worden om het werk van de Raad voor Hoger Onderwijs te garanderen” 1)

Dr. Nzimande is niet alleen Minister van Hoger Onderwijs , maar ook de Algemeen Secretaris van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP). De bovengenoemde dwangplannen komen overeen met het communistische gedachtegoed in andere delen van de wereld. ‘Gelijkheid’ en ‘integratie’ zijn in feite vastgelegd als de hoogst gewaardeerde principes van het communisme. In Amerika heeft men het gelijkheidsbeginsel al dermate doorgevoerd, dat David Kupelian in zijn boek ‘Het Kwaad op de Markt gebracht’ zegt: “Tegenwoordig… zijn alle culturen en waarden gelijkwaardig. De meest onwetende, onderdrukkende, verstikkende, anti-vrouwelijke soort van cultuur .. ontvangt nu gelijke waardering in de westerse cultuur, die gezorgd heeft voor het merendeel van de kennis, vooruitgang, voedsel, medicijnen, techniek, kwaliteit van leven, een regering waarin het volk evenredig vertegenwoordigd is en vrijheid.” 2) Dan somt hij de belangrijkste gelijkheden op:

“Alle religies zijn gelijk: heksen en satanisten krijgen nu hetzelfde respect als christenen…. Goed en kwaad krijgen nu gelijke erkenning.”

“Alle soorten van seksuele geaardheid zijn gelijk. Er zijn al duizenden huwelijken van mensen van hetzelfde geslacht gesloten… Zelfs seks van volwassenen met kinderen – eufemistisch “seks tussen verschillende generaties” vindt op verrassende wijze ingang.”

“Alle levensvormen zijn gelijk: Dierenbevrijdingsactivisten maken geen onderscheid tussen mens en dier; dus is er geen rationele basis voor de opvatting dat een mens speciale rechten heeft. Een rat is een varken, een hond, een jongen. Het zijn allemaal zoogdieren.” 3)

Dit is natuurlijk te ver doorgevoerde ‘gelijkheid’. Maar al is deze gedachtengang (nog) niet van toepssing op Zuid-Afrika, we dienen er wel aandacht aan te schenken. Absolute niet-discriminatie, zegt Kupelian, betekent dat wij niet langer regels kunnen opleggen, oordelen, of onderscheid maken tussen goed en kwaad, vriend en vijand.

Verhoudingen tussen rassen

Zuid-Afrika is een multi-etnisch land met een van de meest liberale grondwetten ter wereld. Vandaag de dag vervult het land de rol van “een van de belangrijkste sociale labaratoria ter wereld,”  waarin een nieuw type van menselijk gedrag ontwikkeld moet worden. Tot nu toe zijn de rassenverhoudingen in het algemeen goed, want men respecteert elkaar in elkaars verscheidenheid. Deze houding wordt aangemoedigd door duizenden predikanten en miljoenen christenen die het Evangelie getrouw prediken en gehoorzamen en door de Heilige Geest leven. Talloze Zuid-Afrikanen houden zich aan de Gouden Regel en behandelen anderen zoals ze zelf behandeld willen worden (Lukas 6: 31). Zij handelen als barmhartige Samaritanen en bieden hulp in nood (Lukas 10: 33). Zij weten dat zij hun broeders hoeders zijn. (Genesis 4: 9) Zij leven overeenkomstig de tien Geboden (Exodus 20) en de Bergrede (Mattheüs 5) Zij handelen in de geest van de Heere Jezus Christus. De kerken trachten de Grote Zendingsopdracht te gehoorzamen en brengen op deze manier het licht van Christus naar het werelddeel Afrika. En “wij, het volk van Zuid-Afrika zijn één in onze verscheidenheid,” (Pre-ambule van de Grondwet). Deze formule wordt nu bedreigd door gedwongen integratie, vooral op de universiteiten.

David Kupelian zegt over Amerika: “Als wij aan de christelijke ethiek denken, waaraan wij het uitzonderlijke succes van de Westelijke wereld te danken hebben… zullen wij gemakkelijk de waarheid erkennen van het volgende: Hoe verder we afdwalen van de rots van onveranderlijke geestelijke principes, des te gemakkelijker kunnen wij meegesleept worden door een geraffineerd beroep op onze gevoelens – inclusief de behoefte om aan anderen te bewijzen dat wij verdraagzaam zijn. Steeds meer betekent dat tolerant zijn ten opzichte van corruptie en in sommige gevallen ook het kwaad zelf.

De idealen van transformatie, verzoening en integratie, die vandaag de dag in Zuid-Afrika zo populair zijn, zijn zuiver seculier-humanistisch. Zij komen neer op de afschaffing van alles wat verdeelt, zodat er een eenheid gecreëerd wordt die tot vrede, gerechtigheid en goedheid zal leiden. De onderliggende gedachte is dat absolute eenheid goed is, maar gescheidenheid, grenzen, diversiteit, of iets anders wat verdeelt – kwaad betekenen.

Bijbelse verzoening daarentegen is heel wat anders. Die wordt bewerkstelligd door een betaling van persoonlijke zondenschuld en leidt altijd tot een verandering van hart en daad. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. “Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.” (2 Corinthe 5: 18-19)

D. Scarborough.

1. Mail and Guardian, Racism, seksism still pervasive at universities, June 10, 2009; PMG Parliamentary Monitoring Group, Report of the Ministerial Committee on Transformation & Social Cohesion in Higher Edcation, 10 June, 2009.

2. David Kupelian, The Marketing of Evil – How Radicals, Elitist, and Pseudo-Experts Sell Us Corruption Disguised as Freedom, 2005, p. 89.

3. Ibid., pp 89-91.