Annapolis, Maryland.  – Leerlingen van de openbare scholen in Maryland mogen iedereen danken, als zij op Thanksgiving Day herdenken wat er in de 17e eeuw gebeurd is – behalve God.
En zo hoort het zegt de schoolleiding.

Leerlingen in de hele staat lezen verhalen over de Pelgrims en de inboorlingen, spelen de reizen met de Mayflower na, vieren feest en leren over het beroemde maal dat twee heel verschillende groepen mensen tijdelijk met elkaar verbond.
Maar wat de leraren niet zeggen, als zij het feest beschrijven, is dat de Pelgrims niet alleen de inboorlingen bedankten voor de driedaagse vrede, maar ook God.

“Wij geven onderwijs over Thanksgiving zuiver uit historisch oogpunt, niet uit religieuze overwegingen,” zei Chares Ridgell, het hoofd van de afdeling roosters en onderwijs van de Openbare Scholen in het district St. Mary.
Schoolbesturen in de hele staat zijn het met elkaar eens dat het onderwijs over de achtergronden van Thanksgiving niets met godsdienst te maken heeft.

Te veel censuur op het onderwijs kan averechts werken op een goede leerweg, zeiden sommige onderwijsmensen.
“Scholen willen niets doen wat de religieuze voorkeuren van hun leerlingen positief of negatief kan beïnvloeden,”zei Lissa Brown, de 2e uitvoerende dame in de Lerarenvereniging van de staat Maryland. “Maar het vak godsdienstige verdraagzaamheid maakt deel uit van onze geschiedenis en moet onderwezen worden.”
Brown, eerder lerares geschiedenis en aardrijkskunde, zei dat zij verbaasd was toen zij hoorde dat scholen niet spraken met de kinderen over het geloof van de pelgrims in God.

Met de kinderen spreken over een seculier Thanksgiving is in tegenstelling met  het oorspronkelijke uitgangspunt, zoals George Washington dat verwoordde in zijn Thanksgiving proclamatie: “Het is de plicht van alle naties om de voorzienigheid van de almachtige God te erkennen, Zijn wil te gehoorzamen, Hem dankbaar te zijn voor Zijn weldaden en nederig Zijn bescherming en gunst in te roepen.”

Dit achterwege laten betekent ook een ontkenning van  de religieuze ijver van de pelgrims bij de viering van Thanksgiving, zoals de archeoloog Harry Hornblower beschrijft die jarenlang studie gemaakt heeft van de geschiedenis van deze feestdag.
Volgens de website Plimoth.org , die helemaal gewijd is aan het onderzoek van Hornblower, vielen de Pelgrims op hun knieën en loofden de God van de hemel die hen over de uitgestrekte en onstuimige oceaan gebracht heeft.

Thanksgiving, zei de site, vindt zijn grond in de overtuiging dat een “reeks tegenslagen betekende dat Gods ongenoegen gewekt was en dat het volk moest zoeken naar de oorzaak daarvan en zich voor Hem verootmoedigen. Voorspoed was aan de andere kant een teken van barmhartigheid en mededogen van God; daarom behoorde Hij gedankt en geprezen worden.”
Maar onderzoekers als Hornblower worden in de klas niet genoemd.. Wij vestigen de nadruk niet op de religie, want die staat niet op ons lesrooster,” zei Sandra Grulich, wiens taak het is de lesroosters van de scholen in het Cecil-district op elkaar af te stemmen.
Tegenstanders van de censuur maken zich zorgen dat opvoeders hun leerlingen te kort doen als zij zulke religieuze leerstof uit de leerplannen weghouden.

“Schoolbestuurders hebben ruggengraat nodig.”, zei Joel Whitehead, president en advocaat op het Rutherfordinstituut, een organisatie die zich inzet voor constitutionele rechten. “Wij lopen echt het gevaar een cultuurerfgoed weg te werpen, als wij niet weten waar het in Thanksgiving werkelijk om gaat.”
De meeste bestuurders willen niet verder gaan dan te vermelden dat de pelgrims puriteinen waren. Verder willen ze geen religie betrekken in hun lesrooster.

“Wij noemen dat het puriteinen waren, maar de leerlingen begrijpen gewoonlijk nauwelijks dat zij een geloof hadden.”, zei Carol Williamson, de assistent-inspecteur van de scholen van het Queen Anne district.

Thanksgiving wordt gewoonlijk onderwezen als onderdeel van geschiedenis en benadrukt de verdieping van de cultuur.

“Het verhaal van de Pelgrims wordt in het Spaans en het Engels gelezen,”zei Alfreds Adams, hoofd van de Mills-Parole Basisschool in het district Anne Arundel, die door 70 Spaanssprekende leerlingen bezocht wordt. Wij letten erop dat wij alle culturen vieren.”

De Mayflower, de pelgrims en inboorlingen worden blijvende symbolen voor studenten, voor de twee vrije dagen die zij elk jaar krijgen om die in hun gezinnen door te brengen.
“Op de basisschool hebben wij geleerd dat de pelgrims naar de indianen kwamen en zij samen feest vierden,”zei de 13-jarige Emmanuel Cobington, een jongen uit de 7e klas van de Middenschool in Annapolis.
Emmanuel zei dat zijn leraren nooit gezegd hadden dat het om een religieuze feestdag gaat, maar hij voegde eraan toe dat hij op sommige lessen over verschillende kerken leert.

“Wij leren op de geschiedenislessen over verschillende religies, als het Jodendom en Christendom” zei hij.
Whitehead pleit voor meer lessen als die bij Emmanuel en zegt dat leerlingen schade lijden als schoolbestuurders censuur toepassen op lesroosters uit vrees iemand te ergeren.
“Het onderwijs zal onvermijdelijk iemand ergeren” zei Whitehead. “Wij moeten niet ten koste van alles politiek correct blijven, anders wordt alles van tafel geveegd.”

De Capital News Service heeft een bijdrage geleverd voor dit artikel.