Historische Wortels van het Terrorisme

Terwijl  sommigen  de geschiedenis van het terrorisme in  de geschiedenis van het terrorisme terugleiden tot  de   Sicariēr-Zeloten in Judea in de 1e Eeuw, werd de term Terrorisme oorspronkelijk gebruikt om de daden te beschrijven van de Jacobijnen gedurende het Schrikbewind tijdens de Franse Revolutie (1789-1793). Maximilien Robespierre stond terreur voor als een werktuig voor de Revolutie. In 1795 veroordeelde Edmund Burke de Franse revolutionaire Jacobijnen fel om dat zij “duizenden van die helse honden , terroristen genoemd,  loslieten op het Franse volk”.  Anarchisten in Rusland  richten hun peilen op en vermoordden leiders  om hun “gewapende propaganda”.  De in 1858 opgerichte Ierse republikeinse Broederschap begonnen met bombardeer campagnes om hun politieke doelstellingen te bereiken.

Definitie van terrorisme

Het Wedster Woordenboek van de Engelse Taal (1828) gaf de volgende definitie van  terrorisme:  “Het gebruik van geweld en dreigementen om te intimideren en te dwingen voor politieke doeleinden.”  Een terrorist wordt gedefinieerd als  een persoon die gebruik maakt van terrorisme of het voorstaat… zoals een agent of partizaan van het revolutionaire Tribunaal gedurende het Schrikbewind in Frankrijk..  Terroriseren  wordt in het Webster Woordenboek gedefinieerd als “met intimidatie beheersen of dwingen. Verbreide vrees oproepen door geweldsdaden als bombardementen.” “Veel autoriteiten  beweren dat het “erg moeilijk” is om terrorisme te definiëren.  Neen, het is niet moeilijk.. Webster definieert de termen heel helder. Maar  daar veel beleid van regeringen zou passen in de definitie van het woordenboek, pretendeert men liever dat het definiëren van de termen problemen oplevert. In de grond van de zaak is dit huichelarij. Als we burgers bombarderen zijn het strategische of verzadigingsbombardementen. Maar als onze vijanden ons bombarderen is het terrorisme!

De Rol van het Uitvoerend Orgaan van Speciale Operaties in de Tweede Wereldoorlog

Het Speciale  Uitvoerend Orgaan (SOE) was op 22 juli 1940 opgericht  op bevel van de Engelse Premier Winston Churchill. Zijn opdracht aan de SOE was “Europa in Vuur en Vlam zetten!” Met dit doel moest de SOE spionage , sabotage en verkenningen leiden  om lokale verzetsbewegingen te helpen. Gemodelleerd naar het Ierse Republikeinse Leger, maakte de SOE gebruik van of had de controle over meer dan 13.000 mensen op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog. Ook bekend staand als Churchills Geheime Leger of het Ministerie van Onfatsoenlijke Oorlogvoering bevond het Hoofdkwartier van de SOE zich in  de Baker Street. Dit leidde ertoe dat  het personeel zich de Baker Street Irreguliere noemde.

“ Europa in Vuur en Vlam zetten”

Hoewel naar buiten bedoeld  om zich te richten op landen bezet door de strijdkrachten van de Asmogendheden, opereerde de SOE ook in neutrale gebieden als Zweden, Spanje en Zwitserland. Hugh Dalton, de Minister van Economische Oorlogvoering werd aangewezen om  verantwoording te nemen voor de SOE. Toen Dalton de studeerkamer van de Eerste Minister Winston Churchill verliet, kreeg hij de instructie: “Zet nu Europa in Vuur en Vlam”. “Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen; Een vals getuige, die leugenen blaast; en die tussen broederen krakelen inwerpt. (Spreuken 6: 16-19)

Churchills Speelgoedwinkel

Om veiligheidsredenen werd de SOE vaak verborgen  achter namen  als “Gezamenlijk Techniekbestuur”  of  “het Interservice Onderzoeksbureau”. Er werden handboeken en pamfletten over guerrilla-oorlogvoering  gemaakt. Wapens  werden ontwikkeld voor guerrilla- oorlogvoering, in wat genoemd werd “Churchill’s Speelgoedwinkel”.

Naar het Model van de IRA

Generaal-majoor Colin Gubbins, vanaf 1943 directeur van de SOE met veel ervaring in clandestiene operaties, zei dat hij veel lessen in praktijk bracht die hij  tijdens de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog van de IRA geleerd had De doelstellingen van de SOE ontwikkelden zich rond sabotage en het ondermijnen van landen beheerst door de As-mogendheden. De weerspannige zoekt het kwaad   (Spr. 17:11)

Reactie oproepen

Eén van de vroege in het oog springende operaties was de Operatie Mensaap, de moord op  de gouverneur van Moravië en Bohemen, Reinhard Heydrich  in Praag, met rampzalige gevolgen voor alle betrokkenen. Het hoofddoel van de SOE was haat en conflicten kweken tussen de bevolking van de landen die door de AS-mogendheden bezet waren  en de bezetters, om de As te dwingen menskracht en hulpbronnen uit te breiden om de controle te handhaven op het gebied dat zij bezetten. De voorbijgaande, die zich vertoornt in een twist, die hem niet aangaat, is gelijk die een hond bij de oren grijpt.  (Spreuken 26:17)

De Mobilisatie van Moord en Oproer

Met dit doel creëerde de SOE geheime legers en guerrillero’s om achter de linies moord en oproer te zaaien. Deze ondergrondse legers  stonden model voor de  Marxistische bevrijdingsbewegingen die Afrika verscheurden in de jaren van dekolonisatie. De KGB opgebouwd  naar het voorbeeld  van de SOE in de bewapening, opleiding en het doen oplaaien van terreurcampagnes over de hele wereld, inclusief de moslimterroristen die tot op de dag van vandaag de beschaafde samenleving blijven plagen. Zoudt gij den goddeloze helpen, en die den HEERE haten, liefhebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des HEEREN grote toornigheid. (2 Kron. 19:2)

Werktuigen van terreur

SOE ontwikkelde  tal van explosieven voor sabotage, zoals kleefmijnen, V-vormige explosieven en tijdbommen. De tijdbom, gebruikt om de saboteur tijd te geven om te ontsnappen na het  aanbrengen en gereed voor ontploffing  hing af van het breken van een inwendig glas vol zuur die dan een draad doorbrandde. SOE pionierde met het gebruik van plastic explosieven  die in een vorm gegoten kon worden om elke verwoestende taak uit te .  Daar een plastiek explosief op zich niet werkzaam was en een krachtig slaghoedje nodig had om het te laten exploderen was het in het algemeen veilig om te vervoeren en op te slaan.. SOE gebruikte plastic explosieven in alles van autobommen tot explosieve ratten.. SOE experimenteerde eveneens met smeermiddelen  bewerkt met zeefmaterialen om in oliesystemen van voertuigen aan te beregen, asbussen van wagons en ontbrandingsapparaten vermomd als onschadelijke voorwerpen. Explosief materiaal was verborgen in vrachten kolen om locomotieven en haarden te vernielen. Landmijnen liet  men uitzien als koeienvlaaien. SOE maakte  ook middeleeuwen voorwerpen  opnieuw bruikbaar  als grote spijkers  die men kon gebruiken als  om de banden van voertuigen te laten barsten of voetvolk te verwonden Zij produceerden ook kruisbogen om ontbrandingsbouten weg te schieten. SOE produceerde ook  ontplofbare pennen, wapens verborgen in tabakspijpen en andere exotische voorwerpen. Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is.   Micha 2:1

Het Arsenaal voor het Marxisme

De SOE voorzag  Marxistische verzetsgroepen in geheel Europa, Zuidoost Azië en China van duizenden tonnen wapens en explosieven. Talrijke militaire leiders werden met afschuw vervuld door de terreurtaktiek van de SOE en de steun aan Marxistische revolutionairen, als de partizanen van Tito in het koninkrijk Joegoslavië.

 Joegoslavië aan het Communisme verraden

Zelfs voor de conferentie van Teheran in 1943 was de SOE opgehouden  met steun aan de koningsgezonde regering in ballingschap van Mihalowic en voerde de meeste Britse steun door naar de communistische partizanen van Josip Broz Tito  Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. Jesaja 59:7)

Het zaad zaaien voor de Griekse burgeroorlog

Ook in Griekenland begunstigden de operaties van de SOE en de OSS  de communistische ELAS guerrillastrijders en voorzagen de rebellen op effectieve wijze van wapens gebruikt in de Griekse burgeroorlog na de Tweede Wereldoorlog

Het verraad van Albanië aan het Stalisme

In Albanië steunden de SOE en de OSS de communistische partizanen van Enver Hoxha, die Albanië in de meest beestachtige Stalinistische dictatuur na de oorlog omvormde. Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en uw vingeren met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht  (Jesaja 59:3).

De SOE was een massieve, door de staat gestuurde en betaalde terroristische organisatie

De Britse militaire historicus John Keegan schreef:  Wij moeten erkennen  dat onze reactie  op de gesel van het terrorisme wordt tegengewerkt door wat wij door de SOE gedaan hebben…. De rechtvaardiging… dat wij geen ander middel hadden om terug te slaan precies als argument is gebruikt door de Rode Brigades, de Baader Meinhoff bende, de PFLP, de IRA en elke andere half uitgesproken terreurorganisaties op aarde… SOE heeft Engeland bezoedeld”.  Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën,  (Spreuken 14:34)

Militaire Mislukkingen, maar Propagandasucces.

Toen Britse militaire ambtenaren bezwaar maakten op zowel morele als militaire gronden tegen de operaties van de SOE in de bevordering van terreur en revolutie en om het feit dat zij geen praktisch nut hadden in het grotere militaire schouwspel en leidde tot onnodig verlies van levens onder de burgers door het oproepen tot harde maatregelen, antwoordde premier Winston Churchill dat dat het hele doel was! De SOE moest provoceren  tot vijandige harde maatregelen tegen de burgerbevolking en de betrekkingen in de bezette landen verslechteren. Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!  Jes. 5:20

Kolossale gezamenlijke Kosten

De geheime oorlog  van Max Hastings, citeert  de Generaals van het Britse Hoge Commando, die concluderen  dat alle uitgaven, offers en prestaties van de SOE weinig of niets gedaan hebben om de militaire situaties te veranderen of zich te verzekeren van de militaire overwinning, maar eerder een enorme hoeveelheid burgerlevens  gekost hebben door de terreur te bevorderen om de reactie van de vijand op te roepen. Het resultaat  was een uitgebreide verwoesting van de infrastructuur in Europa en het verlies van veel onschuldige levens zonder enig strategisch voordeel.  Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.  Jes. 28:15.

De rol van het Bureau voor Strategische Diensten in de Bevordering van het Communisme

Het Bureau voor Strategische Diensten (OSS) officieel opgericht op 13 juni 1942 was een oorlogsagentschap van de Verenigde Staten, opgericht op bevel van President Franklin D. Roosevelt. Deze president  belastte  Kolonel William Donovan  (De wilde Bill Donovan), die op 11 juni 1941 benoemd was tot co-coördinator van informatie met het Bureau voor Co-ordinerende inlichtingen (COI). Het OSS werd opgericht op presidentieel militair bevel voor propaganda, spionage en subversieve activiteiten achter de linies van de vijand.

Vol Communisten

Op het hoogtepunt van zijn invloed  in de Tweede Wereldoorlog had de OSS ongeveer 24.000 mensen in dienst,  De Geheime Oorlog geschreven door Max Hastings meldt dat William Donovan  geen probleem had met het benoemen van bekende communisten op elk niveau van de OSS,  Onder hen was Duncan Lee, zijn persoonlijke assistent die een agent van de NKVD in de Sovjet Unie was. Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid  2 Petrus 2: 19.

Wapens voor guerilla-ootlogvoering

De OSS maakte pistolen met geluiddempers, granaten die ontploften als zij hun doel raakten, vermomd als brokken kolen (zwart jack), smaakloze giftabletten en sigaretten  die gif bevatten. Het overtreden en het liegen tegen den HEERE, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Jes. 59:13.

Biologische en Chemische Oorlogvoering

Zij hielden zich ook bezig met biologische oorlogvoering, zochten anthrax onder de Duitse troepen te verspreiden,  Een ander plan hield in het verbergen van een capsule mosterdgas in bloemen om blindheid te veroorzaken bij generaals  in het Hoofdkwartier van het Oppercommando  Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is.  Micha 2:1.

Men stond voor niets

Stanley Lovell  van de OSS verklaarde: “ Het is mijn beleid elke methode te overwegen om de oorlog,te bevorderen,  hoe onorthodox ook en die niet uitgeprobeerd is.” Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;  En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.  Rom. 3: 15-18.

Verraad van Bondgenoten aan Communistische revolutionairen en Islamisten

Max Hastings documenteert in  De Geheime Oorlog  hoe de OSS een beslissende rol speelde   bij de verzekering dat de communistische partizanen de controle verkregen over Joegoslavië en dat de Communistische  Volkspartij voor de Bevrijding  van Mao  het na-oorlogse China beheerste. De OSS was de voorganger  van het  moderne  Centrale  Informatie-agentschap (CIA), dat regeringen omvergeworpen, leiders vermoord, Mohammedaanse en Marxistische terroristen  gewapend, gefinancierd en opgeleid  en revoluties aangewakkerd heeft, onder welke de Arabische Lente en de ISIS, die eeuwenoude  Christelijke gemeenschappen verwoest heeft  en golven van miljoenen Moslim-vluchtelingen  gestimuleerd heeft om Europa te destabiliseren en te bedreigen.    Die veel kwaad in hun hart denken; alle dag samenkomen om te oorlogen    (Psalm 140: 2)

Dr. Peter Hammond
Gospel defence League
P.O. Box 36129
Glosderry  7702
Kaapstad, Zuid-Afrika.

Frontline Fellowship
christianaction.org