AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Het idee dat Amerika als christelijke natie is opgericht en dat Amerika vanaf zijn oprichting altijd een christelijke natie is geweest, is een mythe die door historici en door de Founding Fathers zelf is gecreëerd om latere generaties de overtuiging mee te geven dat Amerika deel uitmaakt van een goddelijk plan. Er is bij hen geen enkele intentie geweest om Amerika op christelijke en Bijbelse principes te funderen.
Religie is in Amerika veel meer een ‘moral code of conduct’, een ‘framework of morality’ en heeft eigenlijk weinig te maken met het bijbels-evangelische geloof.

Dit blijkt uit diverse reportages als ‘The Secret History of America’s Beginning – the Hidden Faith of the Founding Fathers’ en ‘Secrets of the Founding Fathers’ en de ‘Myths of the Founding Fathers’, waarin duidelijk tot uiting komt dat de meeste oprichters van de Amerikaanse republiek vrijmetselaars, rationalisten en deïsten waren. Zij hadden weinig of niets met het christelijk geloof. Enkelen hielden er uiterst anti-christelijke denkbeelden op na die zij in woord en geschrift geuit hebben.
In 2009 zond The History Channel de documentaire ‘Secrets of the Founding Fathers’ uit. Daarin werd een ronduit luguber beeld van de Founding Fathers geschetst.

De Pilgrim Fathers van de zeventiende eeuw waren christenen, de Founding Fathers van de negentiende eeuw voor het overgrote deel niet. Zij stonden onder invloed van de Rede, het rationalisme, de ideeën van de Franse revolutie en de Verlichting. Zij waren deïst en een flink aantal van hen was vrijmetselaar, waaronder George Washington. Allen waren voorstanders van de scheiding tussen kerk en staat.
Het idee van Amerika als christelijke natie is geconstrueerd om latere generaties overtuigd te laten zijn van de christelijke intenties van de oprichters van de Verenigde Staten.

De belangrijkste hoofdrolspelers in deze eerste geschiedenis waren George Washington, John Adams, Thomas Paine, Benjamin Franklin en Thomas Jefferson. Zij waren rationalisten en Verlichtingsdenkers. Zij geloofden wel in een god, maar niet in de christelijke God zoals die in de Bijbel beschreven staat. Alles wat niet met de Rede bevat kon worden is geloof en dus niet waar.

De eerste president van de Verenigde Staten, George Washington, werd in 1752 op 20-jarige leeftijd ingewijd als vrijmetselaar. Later werd hij voorzitter van de Grondwetgevende Vergadering. In de Amerikaanse grondwet zijn veel maconnieke gedachten verwerkt.
Washington nam openlijk deel aan diverse openbare maconnieke plechtigheden, zoals de eerste steenlegging van het Capitool in september 1793. Hij koos ook de locatie uit waar later het Witte Huis gebouwd zou worden. Zijn lidmaatschap van de Alexandria loge nr. 22 is gedocumenteerd.
Washington beschreef God in zijn correspondentie met vrienden regelmatig als ‘The Great Architect of the Universe’ en als ‘The Supreme Architect of the Universe’, termen rechtstreeks ontleend aan de vrijmetselarij.
In talrijke vrijmetselaars publicaties wordt Washington als een van de belangrijkste vrijmetselaars van zijn tijd gezien. Washington heeft zelf beweerd dat de Verenigde Staten niet op christelijke basis is gestoeld.

Tegelijkertijd met de oprichting van de VS ontstond in korte tijd een uitgebreid netwerk van vrijmetselaarsloges over de koloniën. Een derde van alle gouverneurs van de oorspronkelijke dertien koloniën waren vrijmetselaars alsmede vele legerofficieren en commandanten die benoemd waren door Washington.
De symbolen van de vrijmetselarij zijn in Amerika overal te vinden, in de architectuur en bouwkunst, in stedelijke bouwplannen, in het sociaal-maatschappelijke leven, maar ook op bij voorbeeld het dollarbiljet.

Van huis uit behoorde Washington tot de Anglicaanse kerk, maar later moest hij er niets meer van hebben. Daarna is hij nog lid geweest van de Episcopaalse kerk, officieel.
Om deze man is een hele christelijke mythe geconstrueerd. Zo zou hij elke zondag naar de kerk gaan, dat beweerde althans het hoofd van zijn parochie destijds. Zelf ontkent hij dat in zijn eigen dagboeken.
Hij was een deïst en een rationalist. Van hem zijn geen positieve uitspraken over het christelijke geloof bekend. Op zijn sterfbed schijnt hij zich tot het katholicisme te hebben bekeerd, maar hierover is niets zeker. Wellicht dat dit ook deel uitmaakt van de grote mythe. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat hij sympathiek stond tegenover het Jezuïtische gedachtegoed. Een aantal van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring waren Jezuïet. Dit staat beschreven in het boek ‘Rulers of Evil’ van Tupper Saussy.

John Adams, de tweede president, was een van de opstellers van de Onafhankelijkheidsverklaring (Declaration of Independence), die helemaal geënt was op het verlichtingsdenken. Hij was geen vrijmetselaar, hij schreef zelfs een paar anti-vrijmetselaarsgeschriften. Maar hij was wel een uitgesproken verlichtingsdenker en moest niets van het christelijke evangelie van genade hebben.
Er zijn een paar christelijke uitspraken van hem die vaak gebruikt worden om te laten zien dat hij als christen de VS vorm heeft gegeven, maar zijn geschriften laten een ander beeld van hem zien. Adams vond dat de Rede moest heersen boven het geloof in de Bijbel. Adams werd beïnvloed door de revolutionaire ideeën van de Franse filosofen Voltaire en Rousseau. Voltaire was de grootste hater van de kerk.
Adams wilde de VS op een christelijke én heidense basis stoelen. Plato en Aristoteles konden deze basis volgens hem bieden. Adams was van huis uit een unitariër. Unitariërs loochenen de Drie-eenheid en de Godheid van Christus en andere Bijbelse waarheden. God noemde hij ‘Het Grote Principe’. Voor hem was de vleeswording van Christus op aarde ‘een godslastering’. In een brief aan Thomas Jefferson schreef hij dat hij sterk beïnvloed was door een bepaald hindoeïstisch geschrift.

Thomas Paine was een Engels-Amerikaans filosoof, vrijdenker en revolutionair. Hij speelde een belangrijke rol in zowel de Amerikaanse en Franse revolutie en is een van de belangrijkste denkers van het liberalisme. Hij is onder meer bekend als de auteur van het geruchtmakende ‘Common Sense’ dat hij schreef om de belangen van de Amerikaanse kolonisten te verdedigen. Volgens zijn deïsme was er geen rede om onderworpen te zijn aan priesters of aan de staat.
In ‘The Age of Reason’ lanceert hij een radicale aanval op de kerk en het christelijke geloof en stelt de onfeilbaarheid van de Bijbel ter discussie. Volgens hem was de Bijbel niet van goddelijke oorsprong.
Hij noemde het Nieuwe Testament “één fabel en een obsceen verhaal”. En dit zijn nog maar de mildere uitspraken tegen het christelijke geloof.
Paine schreef een boek over de oorsprong van de vrijmetselarij en hij had connecties met andere vrijmetselaars, zoals Markies de la Fayette, een legerofficier die deelnam aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd.
In Frankrijk was La Fayette bezig met het opstellen van een verklaring voor de rechten van de mens voor het Nationale Assemblee. Zijn standbeeld staat voor het Witte Huis. In 2002 werd La Fayette benoemd tot ereburger van de Verenigde Staten.
Paine leefde in Parijs korte tijd samen met James Monroe, eveneens vrijmetselaar en later president van de VS. Opvallend van Paine is zijn haat tegen het christelijk geloof.
Minder bekend is dat Paine contacten onderhield met de schrijver en journalist Nicolas de Bonneville (1760-1828). Hij was de kamergenoot van Paine. De Bonneville was een occultist en een mysticus tijdens de Franse revolutie.
Interessanter is dat de Bonneville in Parijs de leider was van een geheim genootschap de Cercle Social, dat sterk op de vrijmetselarij geënt was. De Bonneville schepte op over zijn connecties met de Beierse Illuminaten, een geheime orde opgericht door Adam Weishaupt. Maar er waren destijds ook nauwe contacten met de Orde der Illuminaten in München en de Bonneville beweerde openlijk dat hij zijn ideeën van de Illuminaten ontleend had.
Hier wordt onder andere melding van gemaakt in La Grand Encyclopedie, Paris: 1873 Vol. VII,p. 346. Andere auteurs noemen hem een ‘agent van de illuminaten’. De Orde der Illuminaten had tot doel kerk en staat omver te werpen, alsmede alle structuren die aan de oude feodale samenleving deden denken. Opmerkelijk dat Paine zich door zo iemand liet beïnvloeden.

Benjamin Franklin ontwierp samen met Thomas Jefferson en John Adams, het Grootzegel van de VS, een symbool dat tot op de dag van vandaag op het dollarbiljet prijkt. In dit Grootzegel zitten allerlei symbolen van de vrijmetselarij verwerkt.
Van huis uit was hij een quaker maar hij werd in 1731 lid van de vrijmetselarij. Sindsdien was hij lid van twee loges: een in Pennsylvania en een in Parijs. Van de beide loges werd hij kort daarna Grootmeester. Vanaf 1750 woonde hij voornamelijk in Engeland, Ierland en Schotland.
In 1776 werd hij benoemd tot Amerikaans ambassadeur in Frankrijk, waar hij Voltaire in een Parijse loge initieerde.
Maar Franklin is beter bekend geworden als uitvinder van de bliksemafleider en als een van de opstellers en ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet. Hij moest niets van het centrale thema van het christelijke geloof hebben: de Godheid van Christus. Hij had het onder andere over ‘het corrupte Nieuwe Testament’.
Bewezen is ook zijn lidmaatschap van diverse geheime genootschappen waaronder de Britse Hell Fire Club.
In 1719 opgericht als exclusieve club in West Wycombe, even buiten Londen, kreeg de club al gauw een occult en satanisch karakter. Bij de plaatselijke bevolking stond de Hell Fire Club bekend als een ordinaire sexclub voor de elite. Totdat het helemaal uit de hand liep.
Zwarte missen, godslasterlijke praktijken, orgies, rituele moorden, grafroof en satansverering zorgden ervoor dat de Hell Fire Club de deuren moest sluiten.
Er bestaat een uitgebreid gangenstelsel rond het voormalige clubgebouw, waar tot op heden rondleidingen voor toeristen worden gegeven die een middagje willen griezelen.
Volgens sommige auteurs zou Franklin nieuwe Hell Fire Clubs in Amerika hebben opgericht. Zijn broer James was lid van een van deze clubs.

Thomas Jefferson was de auteur van het concept van de Onafhankelijkheidsverklaring. Van de 41 ondertekenaars waren er negen vrijmetselaar. Van de 39 ondertekenaars van de Amerikaanse grondwet waren er dertien vrijmetselaar. De feestdag van deze Onafhankelijkheidsverklaring werd op de vierde juli vastgesteld. Binnen de vrijmetselarij wordt de vierde juli gezien als de opkomst van Sirius. In oude religies werd Sirius vereenzelvigd met de Egyptische god Thoth.
Jefferson was geen lid van de vrijmetselarij, maar stond er wel zeer sympathiek tegenover, evenals tegenover de Rozenkruisers.
Jefferson was een goede vriend van Paine en moest net als hij weinig van de Bijbel hebben. Jeffersons’ anti-christelijke instelling is bekend. Hij noemde het laatste bijbelboek Openbaring ‘geraaskal van een maniak’. En in een van zijn geschriften doet hij een frontale aanval op Jezus Christus.
In zijn brieven en andere correspondentie met zijn vrienden schrijft hij wat hij werkelijk denkt. Zo schreef hij: “De Bijbel is geen minuut waard om te bestuderen”. Verder spreekt hij de hoop uit dat het evangelie geen rol meer zal spelen in de Verenigde Staten.
Ook Jefferson verbleef een aantal jaren in Parijs en hielp mee aan de Franse revolutie. Stuitend is dat hij sympathiek stond tegenover de massale onthoofdingen. Na terugkomst werd Jefferson korte tijd later de derde president van de VS. De historici hebben na Jeffersons’ dood zijn imago flink wat opgepoetst en van hem een soort christen gemaakt.

In het openbaar lieten de Founding Fathers zich van hun beste kant zien. Maar achter de facade zag het er allemaal iets anders uit. In de genoemde documentaires wordt ook gezegd dat behalve de vrijmetselarij er ook velen van hen lid waren van allerlei geheime en occulte genootschappen. Sommigen hielden slaven. Dit wordt uitgebreid gedocumenteerd in het boek van Steven Sora: Secret Societies of America’s Elite.
De Founding Fathers wantrouwden elkaar. Sommigen lieten anderen bespioneren zoals Franklin.
Er waren machtsstrijden binnen de nieuwe elite van de Amerikaanse republiek. Het algemene beeld van de Founding Fathers is veel te positief. Tussen de Founding Fathers onderling bestonden er ordinaire zakelijke en financiële conflicten. Een ieder van hen had zijn politieke en financiële belangen.

Een van de grootste en belangrijkste filosofen en theoretici van de vrijmetselarij, Manley Palmer Hall (1901-1990) schreef ooit in zijn werk ‘The Secret Destiny of America’: ‘Het denken van vandaag in de richting van een democratische staat van de wereld, is noch een nieuwe trend, noch een toevallige omstandigheid; het werk van het opzetten van de achtergrond van de kennis die nodig is voor de vaststelling van een verlichte democratie onder alle naties, wordt al vele honderden jaren uitgevoerd door geheime genootschappen”.

Maar belangrijker wellicht is zijn uitspraak dat het christelijk gezicht van de Founding Fathers alleen uiterlijk was. “In hun kern waren zij vrijmetselaars en heidense intellectuelen die hun oorspronkelijke idee in een gewaad van christelijke frasen hulde. Deze heidense intellectuelen bedrogen hun omgeving”.