Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) hebben vandaag een brief gestuurd aan informateur Opstelten, waarin zij het nieuw te vormen kabinet input meegeven voor de zorgparagraaf van het (gedoog- en/of) regeeerakkoord. Daarin analyseren ze acht hete hangijzers in de gezondheidszorg. Kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg kan beter door te kijken naar substitutie (het verplaatsen van zorg), de effecten van marktwerking en het gebruik van de AWBZ. En het debat over ethische onderwerpen zoals abortus en euthanasie kan alleen zuiver als we kijken naar reële feiten en cijfers, zo betogen de organisaties in de brief.

NPV-directeur dr. R. Seldenrijk: “Om wélk vraagstuk het ook gaat in de gezondheidszorg, de patiënt en zijn wensen horen daarbij voorop te staan. Want we kunnen wel spreken over ‘de derde partij’, maar de patiënt is te allen tijde de eerste partij in de zorg. Zonder patiënten is er immers helemaal geen sprake van zorg, laat staan een zorgstelstel.” Wat dat betreft is er volgens beide organisaties een fundamentele herbezinning nodig op de uitgangspunten waarin nu wordt gedacht.

Ethisch debat met zuivere feitenkennis
Lindeboom-directeur dr. S. Groenewoud vult aan: “In deze tijd van economische crisis en ingrijpende bezuiniginsrondes is het meer dan ooit noodzakelijk dat beleidsmakers hun dossiers kennen. Wij willen een handje helpen bij het ordenen van de feiten.” Want daar schort het nog wel eens aan, volgens de beide organisaties. “Maar daar blijft het niet bij”, zegt Groenewoud. “We leggen niet alleen de vinger op de zere plek, we denken als wetenschappelijk instituut en als patiëntenvereniging ook constructief mee over oplossingen. Maar dan wel vanuit de juiste uitgangspunten. En daar hoort een gezonde en objectieve interpretatie van feiten bij.” Huiswerk dus, voor de dames en heren politici.

De brief reikt een wetenschappelijke analyse aan van enkele hete hangijzers van dit moment en laat zien waar het ontbreekt aan het hanteren van transparante feiten. Daarbij komen vraagstukken voorbij, zoals inrichting en financiering van de zorg, maar ook medisch-ethische thema’s zoals abortus en euthanasie. “Ook bij deze ethische onderwerpen moet je wel weten waar je het over hebt. Meer dan eens circuleren in het publieke debat verkeerde vooronderstellingen, al dan niet een handje geholpen door eenzijdige of ideologisch gekleurde voorlichting”, aldus Seldenrijk. “Dat hebben we gezien bij het debat over de zogeheten ‘prik tegen baarmoederhalskanker’ maar er zijn meer thema’s waarbij dat gebeurt.”

Speerpunten

De twee meest opvallende punten die de organisaties in de brief uitwerken, zijn:

het kostenbesparende en patiëntvriendelijke voorstel voor ‘driedubbele substitutie’ (verschuiving van zorg) in de palliatieve zorg de analyse van cijfers in het publieke debat over abortus en euthanasie/hulp bij zelfdoding: de abortusratio laat zien dat abortus in Nederland wel degelijk stijgt; hoe zit dat met euthanasie?

De brief met bijbehorende achtergrondstudie is te lezen op de websites van beide organisaties: www.lindeboominstituut.nl en www.npvzorg.nl

De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een organisatie met als grondslag de Bijbel en de daarin geboden zorg voor het leven. Vanuit patiëntenperspectief draagt de NPV bij aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, lotgenotencontact, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.  Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studiecentrum dat zich vanuit de christelijke levensvisie bezig houdt met onderzoek, publicaties en onderwijs op het gebied van de ethiek van de gezondheidszorg.