Van 5 tot 13 september as. vindt er in de Egyptische hoofdstad Caïro een internationale conferentie over wereldbevolkingsvraagstukken en ontwikkeling plaats. Deze conferentie is de vierde internationale bijeenkomst sinds 1960 die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd. De officiële naam luidt ‘United Nations International Conference on Population and Development.

Inmiddels is er in april dit jaar door een voorbereidingscomite een voorlopig actieplan opgesteld dat dient als handleiding en voorwerp van discussie op de conferentie.
Het plan van actie beslaat onderwerpen zoals een drastische beperking van de wereldbevolkingsgroei, uitgebreide geboortebeperkingscampagnes, gezondheid, onderwijs, communicatie en internationale samenwerking.

Het is tevens de bedoeling dat de belangrijkste beslissingen die op de conferentie zullen worden genomen, in het inter-nationale recht worden opgenomen en gecodificeerd zullen worden.
Dit is een verregaande beslissing. Met name de rechten die betrekking hebben op het stichten van een gezin zullen ingeperkt worden. Aldus bestaat er een legale basis om overbevolking te lijf te gaan en massale ‘family planning’ projecten op te zetten.
Dat hierbij de Derde Wereld als primair doel geldt, daaraan twijfelt niemand meer. Sterilisatiecampagnes zullen met name in deze gebieden uitgevoerd worden.

In het voorontwerp van het actieplan staat dat het krijgen van kinderen niet alleen verantwoordelijkheden mee zich meebrengt in de opvoeding, maar dat ook rekening dient te worden gehouden met de belangen van de maatschappij. (Hoofdstuk 2:30 van het actieplan).
Gezondheidszorg en hulpverlening op mondiaal niveau kan met de huidige groei van de wereldbevolking niet langer worden volgehouden.

Het hele actieplan ademt een dwingende atmosfeer uit. De teneur is dat de wereldbevolking niet langer kan toenemen om de sociale, maatschappelijke en politieke stabiliteit in de wereld niet in het gevaar te brengen. Daarom worden er drastische maatregelen aangekondigd.

Het World Watch Institute van Lester Brown, een grote supra-nationale instelling (niet-gouvernementele organisatie), die de conferentie in Caïro mede voorbereidt, kondigde aan dat de ‘planeet aarde zijn maximum capaciteit reeds heeft bereikt’. Het instituut is een warm voorstander van maatregelen die de omvang van de wereldbevolking in de 21e eeuw zullen terug brengen tot maximaal 3 miljard mensen.
De Amerikaanse ‘Association for the Advancement of Science’ gaat verder; zij wil dat de wereldbevolking in de loop van de 21e eeuw ingeperkt wordt tot maximaal 2 miljard mensen.
Maar door natuurlijk verloop is dit binnen pakweg 50 jaar niet eens te bereiken.
Wat voor plannen hebben de organisatoren van deze conferentie dan in hun hoofd?
In Indonesië leidde dit soort mensverachtende ideeën tot excessen waarbij militairen werden ingezet om sterilisaties af te dwingen. Wij kunnen voor de toekomst dus nog wat verwachten.

Ook de Amerikaanse regering verklaarde bij monde van Timothy Wirth, top-ambtenaar op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat zij de financiële bijdrage, die maatregelen treffen om de wereldbevolking in te perken, tot het jaar 2000 zal verdubbelen tot 1 miljard dollar.
Het Amerikaanse State Department probeert, via de vele ambassadeurs in de landen waar zij geaccrediteerd zijn, grote steun van hun gastheren te verwerven. Het zijn grotendeels de dezelfde Derde Wereld landen die Henry Kissinger in 1974 in zijn National Security Study Memorandum 200 op het oog had, en die een strikte bevolkingspolitiek moeten nastreven.

Terloops zij nog vermeldt dat Wirth lid is van de Council on Foreign Relations, een adviesorgaan voor de Amerikaanse regering, dit wat betreft het buitenlandse beleid. Veel leden van deze Raad zijn voor een verdere uitbouw van de Verenigde Naties. CFR-leden vormen de superelite die Amerika achter de schermen regeert.

De paus heeft inmiddels zijn kritiek op de komende conferentie geuit. Op 18 maart jl. ontmoette hij een VN-vertegenwoordiger in het Vaticaan waarin hij ‘diepe bezorgdheid’ uitsprak. Met name Nafis Sadik, de toekomstige secretaris-generaal van de conferentie kreeg een veeg uit de pan voor zijn ‘anti-menselijk beleid’.
Eind april smeekte de paus zelfs de bescherming van de aartsengel Michaël af, in zijn strijd tegen de machten van het kwaad. Of de slachtoffers in de Derde Wereld daarmee gebaat zijn, valt nog te bezien.

We beleven helaas een tijd waarin elementaire menselijke waarden steeds meer aangetast worden, waarin de eugenetica bezig is met een come-back, waarin een mensverachtende fascistische ideologie zich verspreidt als een bosbrand, en een tijd waar heidendom en occultisme bloeit als nooit te voren in de geschiedenis.

Ook zal de toekomst een Verenigde Naties laten zien met verregaande bevoegdheden. Zijn dit de eerste aanwijzigingen voor een mondiaal georganiseerde superdictatuur waarin de nationale staat een ondergeschikte rol zal spelen?