Veiligheidsdiensten en Strijdgroepen tegen Sekten maken jacht op Leraren uit Religieuze Minderheidsgroepen.


Het Ministerie van Onderwijs heeft de direktrice van een school in Rousse ontslagen omdat zij, naar beweerd wordt, oogluikend de activiteiten van een godsdienstige sekte toegelaten heeft. Het betreffende ministerie heeft een onderzoek naar haar ingesteld.

Anelia Krusteva, direktrice van de Opleiding voor Scheepsbouw­kunde is ontslagen omdat zij de activiteiten van leden van de neo-protestantse zendingsgroepering ‘Woord des Levens’ heeft toege­laten en verdedigd. ADe Bijzondere Dienst heeft het Broeinest van een Religieuze Sekte in een school te Rousse ontdekt@, kopte het dagblad ’24 uur’ op 25 september j.l.
Sedertdien besteden de Bulgaarse televisie en de andere media uitvoerige aandacht aan de gebeurtenis. Leraren en leerlingen werden ver­dacht van lidmaatschap van de verboden organisatie ‘Woord des Levens’ en onder­vraagd.
Anelia Krusteva, die geen lid is van een religieuze minder­heidsgroepering is verweten dat zij nage­laten heeft de nodige maatregelen te nemen en ‘leden van de sekte’ onder bescherming te nemen.

11 september deelde de locale pers in Rousse mee dat een onder­zoek ingesteld was tegen Anelia Krusteva wegens het toelaten van een religieuze sekte in haar school. ‘Standaard’ en ’24 uur’ te Sofia namen het bericht over.
De regionale Aanklager van het district Rousse vond echter dat er onvoldoende harde bewij­zen waren voor gerechtelijke vervol­ging en weigerde voor­bereidende gerechtelij­ke stappen te on­dernemen tegen de direc­trice. Verba­zingwekkend genoeg gaf Matev, de regionale aanklager, op 18 september een document uit waarin hij verklaarde dat de zaak niet toelaatbaar was.

Volgens het document had het onder­zoek van de Veiligheids­dien­sten onom­stotelijk bewezen dat de direktrice van de School voor Scheeps­bouwkunde, Anelia Georgie­va Krusteva, heeft toe­gelaten en geduld de activiteiten van vertegenwoordigers van de reli­gieuze sekte ‘Het Woord des Le­vens’, in de onderwijsinstel­ling die haar toever­trouwd was.
Het document citeerde eveneens Ma­tevs woorden dat alle activi­teiten die in de school plaats­von­den en door de direktrice toegelaten waren Ategen de Wet op Godsdienst­gemeen­schappen ingingen…@ en Ade normen en bepalin­gen van het Minis­terie van Onderwijs schonden@.

In een vraaggesprek met het NNI zei Emil Cohen, directeur van het ‘Project Burgers voor Tolerantie’ in Bulgarije: AHet Minis­terie van Onderwijs is gerechtigd een onderzoek uit te voeren om te weten of er sprake is van een overtreding van de Wet op het Openbare Onderwijs maar het feit dat de Nationale Veiligheids­dienst erbij betrokken was is een zaak die ons zeer veront­rust@.
Sommige kerkelijke nieuwsanalytici beschouwen het onder­zoek door de Veiligheids­dienst uitgevoerd als een herinvoering van het Staatstoezicht op individuele geloofsovertuigingen zoals dat in het recente verleden door het beruchte Zesde De­partement van Staatsveiligheid uitgeoefend werd.

In een andere zaak werd de leraar Krasen Kirilov, Zevende-Dag­adventist onlangs recht gedaan tegen Mw.Todorka Tsidenova, voozitter van een plaatselijke afdeling van het ‘Comité voor Personen en Gezinnen’, een beweging waarvan bekend is dat deze ‘religieuze minderheidsgroeperingen’ vijandig gezind is.
Kirilov, een bekend leraar in Gorna Oryahovitsa, bekeerde zich in 1990-1991 en werd lid van de kerk van de Zevende-Dagadven­tisten. Zijn bekering bleef niet onopgemerkt.

Vanaf 1992 start­te Mw.Tsi­denova, een verpleegster in dezelfde stad een media-cam­pagne tegen hem, waarin hij beschuldigd werd van het aanzet­ten van kinderen tot zelfmoord. Vlugschriften werden op grote schaal verspreid; artikelen verschenen in de plaatselijke bla­den en plaatselijke radiostati­ons gaven commen­taar op de ‘ge­beurte­nis’.
Kirilov, zijn vrouw en kinderen kwa­men onder druk te staan en werden telefonisch bedreigd. De campagne be­reikte haar hoogte­punt in maart-april 1994, toen ouders weiger­den hun kin­deren bij hem les te laten ontvangen en een verzoek indien­den voor zijn ontslag. Kirilov raakte overspannen en werd uit­einde­lijk genoodzaakt zijn vrouw en kinderen elders onder te bren­gen, ver van Gorna Oryahovitsa.

In augustus 1994 deed Kirilov Mw.Tsidenova een proces aan wegens morele schade en eiste ongeveer 55.000 leva genoegdoe­ning. Op 10 juli 1995 beschikte het hof gunstig voor de leraar. Mw.Tsidenova moest in de nieuwsbladen aan Kirilov haar excuus aanbieden en zich onthouden van verdere vijandige verklaringen ten opzichte van Kirilov en hem 1000 leva schadeloosstelling betalen.