Het ANC is naar buiten gekomen met zijn kandidatenlijst voor de tweede ‘democratische’ verkiezin­gen, die gehouden zullen worden op 2 juni. Het blijkt dat de nieuwe staatspresident Thabo Mbeki, zelf communist, zich door communisten zal laten omringen.
Het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) is met zijn kandidaten­lijst voor de komende verkiezingen uitgekomen. De volksverte­genwoordiging in Zuid-Afrika wordt gekozen door middel van het evenredige verkiezingsstelsel. Meer dan 70% van de eerste der­tig kandidaten op de lijst van het ANC zijn communist. Dit meldt het blad Die Afrikaner van 19-25 februari j.l.

D­eze kan­didaten zijn: 2. Jacob Zoema, vice-president van het ANC; 8. Steve Tshwete, Minister van Sport; 9. Geraldine Frazee Moleke­ti, Minister van Sociale Zaken en plaatsvervangend voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij; 11. Derek Hane­kom, Minister van Landbouw; 12. Gill Markus, plaatsvervangend Minister van Financiën; 13. Frene Ginwala, voorzitter van het Parlement; 14. John Gomono, leider van de vakbond COSATU; 15. Dullah Omar, Minister van Justitie; 16. Jay Naido, Minister van Post en Telecommunicatie; 18. Mohamed Valli Moosa, Mini­ster voor Grondwetszaken; 19. Sydney Mufamadi, Minister van Veiligheid; 20. Jeff Radebe, Minister van Openbare Werken; 21. Tony Yengeni, chief whip (fractielid dat zijn medeleden infor­meert en tot opkomst maant); 22. Ronnie Kasrils, plaatsvervan­gend Minister van Defensie; 23. Limpho Hani, voorzitter van het gevangeniswezen en weduwe van de vermoorde Chris Hani, de toenmalige algemene secretaris van de SACP; 24. Sam Shilowa, algemeen secretaris van de Vakbond COSATU; 25 Charles Nqakulu, chef van de geheime dienst; 30. Alec Erwin, Minister voor Han­del en Industrie.

De toekomstige staatspresident Thabo Mbeki staat officieel niet als com­munist te boek. In 1989 trad hij uit het politbureau van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) om te kunnen dee­lnemen aan de onderhandelingen voor een nieuwe Zuid-Afrikaanse grondwet. Ook de Minister van Gezondheid, Nkosazana Zoema (nu­mmer 3 op de lijst) noemt zich geen communist. Zij is getrouwd geweest met Jacob Zoema, iemand uit de hoogste gelederen van de communistische partij.
Evenmin gaat Trever Manuel (nummer 5 op de lijst), vroeger activist van de frontorganisatie van het ANC, het UDF, als communist door. Hetzelfde geldt voor Peter Mokaba (Nr. 17), plaatsvervangend Minister van Milieu, en Lin­diwe Sisoeloe (Nr. 27), plaatsvervangend minister van Binnen­landse Zaken en lid van de communistische familie Sisoeloe.

Duidelijk niet-communistisch zijn slechts Pallo Jordan (Nr. 6), Terror Lekota (Nr. 7), Winnie Mandela (Nr. 10) en Stella Sigcau (Nr. 28). Ook wordt de rest van de kandidatenlijst door communisten beheerst.
We moeten terugzien op een droevige balans van de periode 1994-1999. Miljoenen mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. De Rand heeft 80% van zijn waarde verloren. De staatsschuld is geste­gen van 194 miljard naar 404 miljard Rand. De corruptie alleen al heeft het land 50 miljard Rand gekost. De broodnodige bui­tenlandse investeringen zijn uitgebleven. De cultuur van het niet betalen van locale belastingen en tarieven voor elektriciteit, water en gemeentereiniging door het ANC ingezet als wapen tegen de apartheidsregering heeft zich onverminderd voortgezet. Door de grote schulden kunnen ziekenhuizen en univer­siteiten niet naar behoren functioneren.

De geschiedenis van Oost-Europa in de laatste halve eeuw laat ons zien dat de toekomst van Zuid-Afrika allerminst rooskleu­rig is. Het land zal verder wegzinken tot het niveau van een Derde Wereldland.