De Britse New Age organisatie Lucis Trust heeft een aantal activiteiten op haar programma staan:
In mei zal de jaarlijkse World Invocation Day worden gehouden voorafgaande aan de Arcane School Conference van 29-30 mei.

Tijdens de World Invocation Day worden deelnemers voorbereid niet alleen voor een nieuwe civilisatie en cultuur met ‘global values’, maar ook voor ‘een nieuwe spirituele dispensatie’.


“Er is een goddelijk Plan in de kosmos gaande waar we deel van uit maken. Aan het eind van een tijdperk blijken menselijke mogelijkheden beperkt en instituties onbekwaam om de problemen van deze wereld tegemoet te treden. In zulke tijden wordt de komst van een Leraar, een geestelijk leider of een Avatar verwacht en ingeroepen door de mensheid in alle delen van de wereld”.
Deze oproep, of ‘Invocation’ bereikt volgens de Lucis Trust elk jaar zijn hoogtepunt rond de maand mei als twee grote wereldgodsdiensten gezamenlijk hun belangrijkste feesten vieren. Christenen het Paasfeest, de boeddhisten hun Wesak feest.
De World Invocation Day zal dan, volgens de Lucis Trust, het sluitstuk zijn van deze twee feesten.

Op de World Invocation Day die op 27 mei in een hotel in Londen zal plaatsvinden wordt de Grote Aanroep uitgesproken, een soort interreligieus gebed dat elke belijder van welke godsdienst dan ook mee zal kunnen bidden. De datum van 27 mei is welbewust gekozen in verband met de maanstand.
Miljoenen verwachten een Wereldleraar. Christenen verwachten de Christus maar volgens de Lucis Trust verschijnt hij onder andere namen en onder andere verschijningen: Maitreya, de Messias, de Imam Mahdi en de Bodhisattva.

Van 29 tot 30 mei vindt de Arcane School Conference plaats, eveneens in Londen. Er vinden lezingen plaats helemaal in het gedachtengoed van Alice Bailey, de oprichtster van de Lucis Trust in 1922. Er zal worden gemediteerd, groepsdiscussies vinden plaats, evenals ‘een groepstraining voor New Age discipelschap’. Het is een opleiding van studenten tot discipelschap en die daardoor bruikbaar gemaakt worden voor de Hiërarchie, een soort geestelijke (occulte) regering van deze planeet. Bailey heeft hierover uitvoerig geschreven.

De Lucis Trust is in een flink aantal landen actief. De organisatie telt wereldwijd ongeveer 6000 leden en wordt door de Verenigde Naties erkend als niet-gouvernementele organisatie (NGO).
De Lucis Trust runt een aantal nevenorganisaties zoals de Nieuwe Groep van Werelddienaren, Triangles en World Goodwill.
De website van de Nieuwe Groep van Werelddienaren stelt: ‘Lucis Trust is non-politiek en non-sektarisch, steunt geen speciaal geloof of dogma en voorziet wereldwijd in een financiële ondersteuning voor de Arcane School, de Lucis Uitgeverijen, Wereld Goede Wil, Driehoeken, Lucis Trust Bibliotheken en Lucis Producties. Lucis Trust heeft een Raadgevend Statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties’.

De Nieuwe Groep van Werelddienaren hebben hun eigen website: www.ngwd.nl waar de Grote Aanroep te vinden is, evenals een toespraak van Krisnamurti tot de Verenigde Naties in 1985. Men staat traditioneel zeer positief tegenover de Verenigde Naties.
Het doel van de Nieuwe Groep van Werelddienaren is ‘om meer interesse te wekken voor de samenhang van de werkers op alle terreinen in de wereld met de bewuste of onbewuste geestelijke bron. Historisch gevormde denkbeelden over zaken als discipelschap, inwijding, symboliek enz. gebaseerd op religieuze geschriften vanuit een esoterisch perspectief opnieuw te belichten. En de esoterische filosofie/psychologie (o.a. de samenstelling van de mens) meer bekendheid te geven’. Op hun website passeren een aantal ‘Werelddienaren’ de revue: Abraham Lincoln, Albert Schweitzer, William Shakespeare, Albert Einstein, Willy Brandt, Leonardo da Vinci, Jiddu Krishnamurti, Martin Luther King, Carl Gustav Jung, Alice Bailey, de voortzetster van het werk van Blavatsky en de grondlegster van de theosofie Helena Blavatsky. Op het gedachtegoed van Blavatsky zijn in feite al deze organisaties gebaseerd.

Triangles “is een gelegenheid tot dienst voor mannen en vrouwen van goede wil die geloven in de kracht van de gedachte. Zij werken in groepjes en kunnen door het vormen van een wereldomspannend netwerk van Licht en Goede Wil juiste menselijke verhoudingen tot stand brengen”. Zij willen het ‘Plan van God’ op aarde bewerkstelligen. Triangles zijn vele netwerkjes van ieder drie mensen die gelijkertijd mediteren en antwoord willen geven op de geestelijke en spirituele noden van deze wereld.

De basis van al deze activiteiten vormt het occulte gedachtegoed van Helene Blavatsky.
Helena Petrovna Blavatsky, geboren als Helena Petrovna von Hahn, ook wel aangeduid als Madame Blavatsky, (1831–1891) was een Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische afkomst.
Blavatsky is initiatiefneemster voor het stichten van de Theosophical Society in 1875 te New York. Nu in Nederland vertegenwoordigd door o.a. het Theosofisch Genootschap Point Loma-Covina, het Theosofisch Genootschap Pasadena, de Theosofische Vereniging en de Geünieerde Loge van Theosofen.
Ze introduceerde de theosofie in de westerse wereld waardoor nu begrippen als karma en reïncarnatie bekend zijn geworden. Volgens haar geeft de theosofie zeker geen nieuwe leringen maar zijn deze leringen zo oud als de wereld en is de theosofie ook het ruimste en meest universele stelsel van allen. Ze heeft veel geschreven, zeker als je in aanmerking neemt dat zij dit in slechts 17 jaar deed en bovendien een groot deel van de tijd ziek was. Ze stond regelmatig met een been in het graf. In een boekenkast nemen de geschriften van Blavatsky iets meer dan één meter in beslag. Zij schreef een groot aantal artikelen, tegenwoordig verkrijgbaar in de H.P. Blavatsky Collected Writings (14 delen plus index), Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Sleutel tot de Theosofie en een stapel occulte verhalen. (uit: Wikipedia)