Triomf van het Hart, het blad dat uitgegeven wordt door de Roomse stichting “Familie van Maria de Medeverlosseres” (FMM) in Amsterdam, maakt het in een uitgave wel heel bont.
De organisatie, verantwoordelijk voor de jaarlijkse Internationale Gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, meent dat Maria nu voor elke godsdienst iets kan betekenen.


Dus niet meer de Bijbelse Maria, de bescheiden en ingetogen moeder van Jezus Christus, maar nu vooral de oecumenische en op de voorgrond tredende Maria die alle volken onder haar hoede wil brengen, tot wereldvrede aanmoedigt en tot op de dag van vandaag haar boodschappen in de wereld stuurt.

Op de Internationale Gebedsdag in de Amsterdamse RAI, ‘bleek duidelijk hoe groot de internationale belangstelling en de toenemende openheid van priesters voor de Moeder van alle Volkeren is’.
Aanwezig waren zevenduizend pelgrims uit tachtig landen en ‘mensen van andere geloofsovertuigingen’. Volgens het Katholiek Nieuwsblad onstond er een echte oecumenische gebedsdag in eenheid rondom de Moeder, ‘internationaler dan ooit’.’Hier bleek dat de oecumene met Maria werkelijk geestelijke vruchten voortbrengt en tot eenheid leidt’.
De interconfessionele getuigenissen van onder andere een priester, een protestant, een moslim en een jood moesten dit gevoel nog eens versterken.

Triomf van het Hart lijkt op een totale Mariale oecumene aan te sturen getuige de bijdragen in het meest recente nummer. Deze bijdragen zijn voornamelijk impressies van de in mei dit jaar gehouden Internationale Gebedsdag.
Niet alleen een 32-jarige jongen die tot bekering in Maria komt en Jezus eigenlijk niet meer belangrijk vindt, maar ook het verhaal van een protestantse dominee uit het Friese Ternaard die zich nu bij de hand laat nemen door Maria. ‘Het is nodig dat de mens leert zich te laten leiden, bij voorbeeld door Maria’.

Daarnaast blijkt Maria een belangrijke rol te gaan spelen voor protestanten, Grieks-orthodoxen, joden, moslims, hindoes en boeddhisten, die allemaal aanwezig waren op de gebedsdag in de RAI. “Ze zijn allemaal hierheen gekomen voor de Vrouwe van alle Volkeren, die ze met uitgespreide armen vol liefde welkom heet en omarmt. Zij is immers de eigenlijke ‘gastvrouw’, die iedereen zonder uitzondering aanmoedigt: ‘Wie of wat ge ook zijt, kom tot de Vrouwe van alle Volkeren”.

Bisschop Devadass Mariadoss verhaalt over het beroemdste Maria bedevaartoord in India, het ‘Lourdes van het Oosten’, dat jaarlijks door 20 miljoen pelgrims wordt bezocht, ‘voor het merendeel hindoes en moslims’. Dit oord, Vailankanni is ‘werkelijk een groots teken van eenheid en vrede’.
Toen op 26 december vorig jaar de tsunami kwam aanrollen zijn er vijfhonderd pelgrims omgekomen. Maar de vier meter hoge vloedgolf stopte voor de ingang van de basiliek, waar het Mariabeeld van Vailankanni staat. ‘Onze Moeder heeft te midden van deze verwoestigingen de levens van duizenden mensen gered. Moge dit voorbeeld ons helpen ons vertrouwen op de Moeder te stellen. Zij kan ons bewaren voor verwording en rampen!’

Maar ook in het gesloten Birma, timmert Maria driftig aan de weg. Volgens aartsbisschop Bo kan de liefde en de devotie tot Maria ons door de huidige moeilijke tijd voeren. In het nationale bedevaartsoord Nyaunglebin komen jaarlijks duizenden mensen naar toe, katholieken, maar vooral veel boeddhisten. Op het Mariafeest waarbij een grote lichtprocessie plaatsvond, deelden mensen Maria bidprentjes uit op straat.’Zelfs de (Birmese) politie stelde zich in dienst van Maria!”

De verering van de Vrouwe van alle Volkeren wordt verbreidt door het op grote schaal verspreiden van bidprentjes in alle mogelijke talen. Dan volgt het (heidense) rozenkransgebed, dat ook bekend is in de islam en het boeddhisme. Vervolgens wijdt men zijn hart aan Maria en volgt de vrede en de gemeenschap met de Medeverlosseres. ‘Haar gebed is een gebed voor de wereldvrede’.

Het is de nivellering van alle geloofsbeginselen bij de diverse religies die deze heidens geïnspireerde oecumene mogelijk maakt. Het unieke en exclusieve karakter van het christelijk geloof wordt door dit Mariale fundamentalisme ondermijnd.

Lienden, 27 december 2005
Persbureau Het KNP
Tel. (31-)(0)344-601474
Fax. (31-)(0)344-601373
E-mail:        bestuur@hetknp.org
Homepage:        http://www.hetknp.org