16 september 2006. Duizenden Christenen in Kaapstad, Durban, Johannesburg, Bloemfontein en Port Elizabeth liepen de mars onder het vaandel van de Huwelijksalliantie om de Bijbelse definitie van het huwelijk te verdedigen – een levenslange verbintenis tussen een man en een vrouw. De Alliantie voor het Huwelijk is een verbond van ongeveer 100 kerken en vertegenwoordigt meer dan 20 miljoen Christenen in Zuid-Afrika.

De mars was een reactie op het pas ingediende wetsontwerp voor Burgerlijke Verenigingen, bedoeld om het huwelijk een ruimere inhoud te geven, omvattend huwelijk van personen van hetzelfde geslacht en geregistreerd partnerschap.

De Naam van Jezus werd in de marsen hooggehouden door duizenden die eenstemmig God prezen en met spandoeken met Bijbelteksten zwaaiden.

In Kaapstad liepen 2000 Christenen een mars naar het Parlementsgebouw.  Aan dhr. Patrick Chauke, voorzitter van de Commissie voor Binnenlandse Zaken werd een nota overhandigd, waarin bij hem aangedrongen werd om de smeekbeden van duizenden Christenen uit geheel Zuid-Afrika die het huwelijk geen andere inhoud willen geven niet te negeren.

In alle negen provincies worden de komende twee maanden hoorzittingen gehouden. Op die hoorzittingen krijgen Christenen gelegenheid om hun steun te betuigen voor een Amendement op de Grondwet ter bescherming van de Bijbelse definitie van het huwelijk.

Meer marsen zullen gelopen worden in Pietermaritzburg, Pretoria en Polokwane; die moeten samenvallen met de openbare hoorzittingen in deze steden

Op Christenen wordt een beroep gedaan om voorstellen in te dienen om het huwelijk te beschermen

Waarom zijn duidelijke begripsomschrijvingen belangrijk?

De wetten die in een natie gemaakt worden, worden beïnvloed door de morele norm en het geloof in een land. De wetten van een natie en de begripsomschrijvingen die in die wetten gehanteerd worden hebben op hun beurt invloed op dit zedelijke peil, de morele opvattingen en overtuigingen ten aanzien van een instelling als het huwelijk. Anders gezegd, als in de Zuid-Afrikaanse wetgeving het huwelijk anders gedefinieerd wordt, zal het volk deze instelling steeds minder belangrijk en noodzakelijk gaan vinden. De opkomst van wettelijk erkende “homohuwelijken”in de Scandinavische landen heeft de instelling van het huwelijk al te gronde gericht; de helft van de kinderen zijn momenteel onwettig, met verwoestende gevolgen. De zelfmoordcijfers in deze landen behoren tot de hoogste ter wereld.

De wetten van Zuid-Afrika moeten gebaseerd zijn op de Wet van God, zoals in de Bijbel omschreven.. Zuid-Afrika moet kiezen tussen de Wet van God of de chaos. Geen enkel land heeft het recht om het door God vastgestelde huwelijksverbond een andere omschrijving te geven. Als het begrip van huwelijk verwrongen wordt, zodat het alles kan betekenen, zal het absoluut niets betekenen.

Wetsontwerp  voor Burgerlijke Verenigingen in het Parlement ingediend
Het wetsontwerp  voor Burgerlijke Verenigingen is vorige week eindelijk formeel ingediend en doorgegeven aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken

De belangrijkste juridische adviseurs van de regering heeft de Commissie meegedeeld dat de adviseurs in alle haast het wetsontwerp moesten overwegen en dat zij een rapport uitgegeven hadden waarin zij hun zorgen tot uitdrukking hebben gebracht over de constitutionele toelaatbaarheid van het Wetsontwerp. Hij ging er niet in detail op in, maar zal daarvoor in de gelegenheid zijn als er een debat komt over de verschillende onderdelen van het wetsontwerp.

De juridische adviseurs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben met de Commissie het Wetsontwerp doorgenomen. Er werden verschillende vragen gesteld over de reden voor de woorden “huwelijk” en “ambtenaar van de burgerlijke stand voor huwelijksvoltrekkingen”als de Huwelijkswet niet voorziet in dergelijke plechtigheden. Men legde uit dat dit een poging was om aan de regelgeving van het Constitutionele Hof te voldoen.

Parlementslid Steve Swart corrigeerde de opvatting dat er slechts drie opties door het Hof geboden waren en gaf aan dat een amendement op de grondwet nòg een optie was – al lag zo’n amendement momenteel niet ter beoordeling bij de Commissie. (Het initiatief-wetsontwerp van het Parlementslid werd op 6 september formeel in het Parlement ingediend en zal  met voorrang behandeld worden, maar zoals wij weten is er nauwelijks voldoende tijd om het Wetsontwerp op Burgerlijke Verenigingswet te behandelen voor de datum waarop de termijn afloopt, laat staan een amendement op de grondwet waarvoor twee perioden van dertig dagen vereist zijn om het aan te kondigen.

De eerste behandeling van het Wetsontwerp op het Burgerlijk Huwelijk heeft donderdag 19 september in de Nationale Vergadering plaats. Partijen zullen het woord mogen voeren in dit debat dat voorafgaat aan de inspraakprocedure voor het volk. Zodra het Wetsontwerp zijn definitieve vorm gekregen heeft en er in de Commissie over gestemd is, zal een tweede behandeling in de Volksvertegenwoordiging plaats vinden.