Dr.Boesak is een kleurling die als kind reeds heel begaafd bleek. De Nederduits Gereformeerde Kerk stelde hem in staat zijn studie in Nederland af te ronden met een promotie.

Hier werd hij enthousiast voor de bevrijdingstheologie. Terug in Zuid-Afrika stichtte hij een aantal kerkelijke anti-apart­heidsorganisaties. Hij maakte naam als predikant in Kaap­stad en als vice-voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken.


In 1983 stichtte hij het United Democratic Front binnen het ANC.
Enige jaren later bracht hij de schoolboycot van zwarte leer­lingen op gang. Duizenden zwarte kinderen bleven daardoor van onderwijs verstoken terwijl zijn eigen kinderen particulie­re scholen bezochten.

Voor zijn revolutionaire activiteiten kreeg Boesak geld uit alle hoeken van de wereld. Het duurde echter niet lang of de Denen vroegen wat er met hun 82.000 dollars gebeurd was.
Toen het ANC in 1994 aan de macht kwam werd Allan Boesak de hoogste baas in de Westkaap. Vele kleurlingen wendden zich echter van hem af.
In 1995 benoemde het ANC hem tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. Kort voor hij naar Genève zou gaan informeerde DanChur­chAid naar de gelden die het bestemd had voor de door Boesak gestichte ‘Stichting voor Vrede en gerechtigheid’. In plaats van in Genève kwam hij in Californië terecht waar hij theologie ging doceren.

Toen hij begin 1987 in Zuid-Afrika terugkwam was er een aan­klacht van 58 bladzijden tegen hem ingediend. Boesak stelde dat een aanklacht tegen hem een aanklacht was tegen de gehele be­vrijdingsoorlog; de Minister van Justitie, Dullah Omar ver­klaarde zich solidair met hem. Dit weerhield de pers er echter niet van om de 32 punten van de aanklacht bekend te maken. Twaalf hebben betrekking op verduistering van gelden en twintig op diefstal. Er zijn inmiddels 167 getuigen à charge.
Dr. Boesak is aangeklaagd op o.m de volgende punten:
1. Begin 1992 is een gift van $ 50.000 van de Coca Cola-stich­ting aan haar bestemming onttrokken en gebruikt om schulden van de ‘Stichting voor Vrede en gerechtigheid’ te delgen.
2. Een gift van R. 161.000 van DanChurchAid is voor eigen doel­einden gebruikt.
3 De zanger Paul Simon had R. 682.261 geschonken voor kinderen in nood. Boesak en zijn boekhouder hebben er R. 259.161 van voor zichzelf gehouden.
3. Het Zweedse ‘Internationale Ontwikkelingsagentschap’ (SIDA) had R. 762.521 geschonken om daarvoor 12 video’s te maken be­stemd voor voorlichting voor de kiezers. De gelden werden ge­bruikt om bankschulden van de Stichting voor Vrede en Gerech­tigheid te delgen en voor mw.Elna Boesak een radio- en televi­siestudio in te richten.

Op de Kirchentag te Frankfurt sprak hij in 1987: “Het nieuwe Jeruzalem zal oprijzen uit de as van de plaats die nu Pretoria heet”. Kennelijk heeft hij er geen rekening mee gehouden dat in het ‘Nieuwe Jeruzalem’, d.w.z in het nieuwe Zuid-Afrika de Tien Geboden nog steeds gelden.