De 67-jarige Amerikaanse patholoog Jack Kevorkian introdu­ceert zijn nieuwste vinding op het gebied van levensbeëindi­ging, een mercitron. Kevorkian, die in de Verenigde Staten verantwoorde­lijk is voor het voortij­dig beëindigen van 27 mensenlevens wil in heel Amerika speciale obitoria, ‘zelf­moordklinieken’ in­stellen waar mensen die euthanasie willen ondergaan, naar toe kunnen.
Kevorkian, die de bijnaam ‘Dr.Death’ heeft, streeft de oprich­ting van een netwerk van deze zelfmoordklinieken na, waar pa­tiënten met deze mercitron uit hun lijden kunnen worden ver­lost. Dit meldde de ‘Los Angeles Times’ op 17 januari jl.

Kevorkian, die placht zijn patiënten op te sluiten in een kleine vrachtwa­gen of een bus waar de patiënt zelf zijn dode­lijke dosis toedient, neemt zijn verantwoorde­lijkheden zeer ruim. Enkel een verklaring van de familie van de betrokkene dat zij accoord gaan met actieve euthanasie is voor Kevorkian genoeg de patiënt uit zijn lijden te verlos­sen.

Kevorkian is zeer omstreden en krijgt kritiek uit alle lagen van de bevolking. Zijn methode doet sterk denken aan het ver­moorden van geestelijk gestoorden onder Hitler in speciale bussen die hiervoor gebruikt werden. Om patiënten het leven te ontnemen maakt Kevorkian tevens gebruik van koolmo­noxide.
Kevorkian is inmiddels beschuldigd van het opzettelijk uit de weg ruimen van patiënten wiens partner er graag met een ander van door wil gaan.

Het allergrootste deel van de patiënten eindigt bij Kevor­kian omdat zij om wat voor reden dan ook verstoken zijn van de reguliere medische hulp in Amerika. Kevorkian werkt daarom kosteloos, want veel te veel mensen in Amerika lijden een on­nodig pijnlijke dood, zo vindt hij.

Kevorkian wil de eerste zelfmoordkliniek in Californië laten neerzetten. Inmiddels heeft Kevorkian 70.000 dollar binnen om met de bouw te kunnen beginnen.
Toen Kevorkian zijn activitei­ten in Californië en Michigan ontplooide, waar hij levensbeëin­digend optrad, ontnam de Me­dische Raad van Californië hem de bevoegdheid tot het uitoe­fenen van zijn ambt. Kevorkian is echter niet tegen te houden. Hij vindt dat de staat Californië machte­loos staat ten opzich­te van zijn activiteiten.

Maar de plaatsvervan­gend officier van justitie van Califor­nië, Thomas Lazar, liet weten dat zodra Kevorkian enige acti­viteit ontplooit, hij gearresteerd zal worden.
Vorige week is Kevorkian in de Amerikaanse staat Michigan vrijge­sproken van ‘medische hulp bij zelfdoding’, want ‘s lands rechters weten niet hoe zij deze man moeten aanpak­ken. Kevorkian gaat intussen gewoon door met zijn praktijken.