Dr.Peter Hammond, de leider van het gereformeerde zendings­genootschap ‘Frontline Fellowship’ (Newlands, RSA) schrijft in zijn nieuwsbrief: ‘De grootste bedreiging voor de kerken van van­daag wordt gevormd door de moslims. Het grootste blok heidense mensen (meer dan een miljard) woont in Afrika en daarvan zijn 40% (260 miljoen mensen) moslim’.
Hier hebben hij en zijn collega’s al 15 jaar lang mee te maken gehad.
Hij herinnert eraan, dat door de eeuwen heen de ergste tegen­standers en vervolgers van de christenen steeds de moslims zijn geweest. De gewelddadigste confrontaties vinden plaats in Afrika.

Waar eertijds bekende christelijke schrijvers woonden, zoals Tertullianus, Origenes, Ignatius en Augustinus (in het noor­den van Afrika) zijn moslims binnengedrongen. Zij vormen daar de meerderheid in 17 landen.
Christenen worden in verschillende graden onderdrukt.
Bijvoorbeeld in Marokko is het wettelijk verboden te proberen een moslim over te halen om christen te worden. Als er een christelijke kerk is, mag daar geen Marokkaan lid van zijn. Wie christelijke lectuur uitdeelt, verdwijnt voor jaren in de gevangenis en kwijnt daar weg…

In Algerije is een verschrikkelijke strijd aan de gang van uiterst fanatieke moslims, verenigd in het ‘National Salvation Front’ en de ‘Armed Islamic Group’, tegen christenen en gema­tigde moslims. Er zijn tienduizenden vrouwen verminkt die weigeren de moslim sluiers te dragen…

In Egypte werken moslim fanatiekelingen, die het speciaal voorzien hebben op christelijke zendelingen en hun gezinnen. Er zijn er ontvoerd, gemarteld of vermoord. De overheid be­schermt ze niet…

In Nigeria vormen de moslims de minderheid, maar zij hebben zich nadrukkelijk tot doel gesteld, zoals zij openlijk hebben verklaard: ‘alle sporen van het christendom uit te wissen’. Zij hebben in de laatste jaren honderden kerken tot de grond toe afgebrand en duizenden christenen vermoord, zonder dat de media van de wereld zich daar druk om maken…

In Mauretanië bestaat officieel slavernij onder een strikt moslim bewind.
Wie probeert een inwoner te bekeren tot het christendom, wordt ter dood gebracht. Dit is vastgelegd in het wetboek van straf­recht. Christelijke predikanten, onderwijzers, ingenieurs, enz. zijn het land uitgestuurd…
Nergens worden de christenen zo zwaar vervolgd als in Soedan (het moslim noorden tegen het christelijke zuiden). Dit is het grootste land van Afrika, in de greep van de langdurig­ste oorlog van deze eeuw. Hier is racisme bij betrokken, want in het noorden wonen Arabieren en in het zuiden negers.
De strijd begon in 1955 en de moslims zijn hier aan de verliezende hand.
De christenen in het zuiden vormen nu de meerderheid. Sommige bataljons van het regeringsleger zijn in hun geheel overgelo­pen naar de vrijheidsstrijders in het zuiden en christenen geworden. ‘Het is een wonder in onze ogen’, zeggen de zende­lingen. In de laatste drie jaar heeft de ‘Frontline Fellows­hip’ 90.000 bijbels en andere christelijke boeken in 21 talen naar Soedan gebracht, en 1000 hagepreken gehouden, reforma­torisch onderwijs georganiseerd, evangelisatie groepen les gegeven, enz. enz.

Er bestaat echter een Jihad, een heilige moslim oorlog, waar­mee de hele wereld te maken krijgt. Abdul Aziz Ibn Saoed zegt: “Wij zullen nooit onderhandelen over de vrede. De heili­ge oorlog heeft de landen van Palestina en Arabië doordrenkt met het bloed van de ongelovigen. Wij zullen martelaren zijn voor de glorie van Allah”… Duidelijke taal. Elk middel is geoor­loofd om het doel te bereiken, leert Soera 2 van de Islam. Vriendschap met joden en christenen is verboden. In feite heeft de Islam een religieus/politiek doel, namelijk: de wereld bezitten.
Aldus Dr. Hammond.