Momenteel wordt één van de meest venijnige aanvallen op het Christelijk onderwijs en de Christelijke beschaving van Zuid-Afrika gedaan. Via de multireligieuze en multicul­turele her­vormingen wordt de schooljeugd een antichristelijke levens- en wereldbe­schouwing bijgebracht.
De veranderingen worden voorbereid door de regering en een aantal toonaangeven­de universiteiten. In 2005 moeten de veran­deringen voltooid zijn.

De leerplannen voor de opleidingen van leraren worden her­schreven. De leraren die op de scholen werk­zaam zijn moeten heroriënterings-cursussen gaan volgen. In juli zal er een con­ferentie gehouden worden met het thema ‘Waarom multi­re­ligieus onderwijs?’
Het uitgangspunt is de gelijkheid van alle godsdiensten voor de staat. Door middel van het onderwijs zal het kind de goede elementen in alle godsdiensten moeten ontdekken. Dit zal een verrijking betekenen en tegelijkertijd bruggen slaan tussen godsdiensten, culturen en rassen. Alle religies hebben immers dezelfde oorsprong, aldus Kobus Krüger, hoofd van het Departe­ment van Godsdienstwetenschappen van de Universiteit van Zuid-Afrika. Multireligieus onderwijs houdt meer in dan het bij­brengen van kennis betreffende de verschillende religies. Het einddoel is een vorm van religieus globalisme dat de wereld­bur­gers rijp maakt voor de komende nieuwe wereldorde.

In augustus 1996 is een nieuw handboek voor multireligieus onderwijs aan studen­ten verschenen. De titel daarvan is ‘The human search for meaning – a multireligi­ous introduction to the religions of human kind’ geschreven door J.S. Krüger, G.J.A. Lubbe en H.C. Steyn. Bij jaartallen wordt geen gebruik ge­maakt van de aan­duiding vóór of ná Christus, maar vóór of ná de Gangbare Jaartelling. Men gaat uit van de evolutieleer. In de beschrij­ving van de religies is er alle begrip voor de Afri­kaanse voo­rouderverering en alle andere religies, zelfs voor atheïsme, commu­nisme en humanisme behalve voor het Chris­ten­dom.
Het Chris­tendom ontmoet een ui­terst bevooroor­deelde en nega­tief-kri­ti­sche bena­de­ring. De historici­teit van de Bij­belse fei­ten wordt sterk betwist. Bijbelgetrou­we chris­tenen, charis­ma­tici en Jehova’s Getuigen worden allemaal als fundamentalis­ten op één hoop ge­gooid.
Aldus professor J.S.Malan in ‘Die Basuin’.