AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
Nederland wordt kwetsbaarder voor corruptie. Dit constateren de onderzoekers van Transparency International Nederland (TI-NL) in een rapport over het Nederlandse Integriteitssysteem (NIS) dat half mei jl. werd gepresenteerd.

Uit de onderzoeken van Transparency International en accountantsorganisaties blijkt dat het bedrijfsleven en de burgers de indruk hebben dat corruptie in Nederland toeneemt. Deze indruk is terecht, aldus het verantwoordelijke bestuurslid van Transparency International, drs. A.P. Ranner.

Er is sprake van achterstallig onderhoud op een aantal terreinen bij de bevordering van integriteit en de bestrijding van corruptie. In de praktijk blijkt dat de wijze waarop instellingen verantwoording afleggen niet altijd adequaat is. Bovendien zijn er aanwijsbare tekortkomingen in de mate van transparantie die deze organisaties nastreven. Als men over integriteit praat, dan betreft het zelden de eigen integriteit of de integriteit van de directe collega’s. Men wijst vaak op integriteit, of liever gezegd, het niet-integer gedrag van anderen. Ook geldt voor alle instellingen, maar ook voor het bedrijfsleven dat er geen adequate bescherming bestaat voor klokkenluiders.

Een andere opvallende constatering is dat het zicht op corruptie beperkt is, doordat deze binnen de verschillende maatschappelijke sectoren afgehandeld worden en er geen centrale registratie van corruptie in Nederland plaatsvindt.

Een volgende in het oog springende conclusie is dat met de huidige strafrechtregelgeving de internationale corruptie moeilijk te vervolgen is. Moedermaatschappijen zouden verantwoordelijk moeten worden gesteld voor activiteiten van hun dochterondernemingen. De sanctiebedragen bij buitenlandse corruptie moeten worden verhoogd. En een meer actieve samenwerking op het gebied van het tegengaan van omkoping zou binnen en buiten de EU moeten worden nagestreefd, in het bijzonder met de VS.

Ten slotte merken de onderzoekers op dat het openbaar belang gediend is met niet alleen het veiliger melden van misstanden door klokkenluiders, maar ook met modernisering van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), zodat integriteitschendingen en onwettige activiteiten sneller aan het licht kunnen komen.

De NIS landenstudie dient als basis om (politieke) hervormingen op het gebied van corruptiebestrijding, maar ook de versterking van de integriteit door te voeren. In het licht hiervan wil TI Nederland werken aan een aantal concrete aanbevelingen.

Het Engelstalig rapport is te downloaden via:
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/branche/risico-corruptie-in-nederland-neemt-toe.111429.lynkx