Ton Rombouts, de nieuwe burgemeester van Den Bosch die per 1 september as. zal aantreden is een fervent aanhanger van de leer van Maharishi Mahesh Yogi, de Transcen­dente Meditatie.
Dit is af te leiden uit een promotie-folder die de TM beweging eind tachtiger jaren heeft uitgegeven. Daarin zegt Rombouts: “Transcendente Meditatie geeft een enorme rust, relativeert ambities en wijst de mens erop dat het leven niet alleen uit werken bestaat.”

De 44-jarige Rombouts heeft onder andere rechten gestudeerd in Nijmegen. Daarna werd hij Tweede Kamer fraktiemedewerker voor het CDA. Ook was hij voorzitter van de afdeling Noord-Brabant van de CDA-bestuurdersvereniging. Op het moment van zijn burgemeestersbenoeming in het Brabantse Wouw (1979) was hij de jongste burgemeester van Nederland.
Na zijn Wouw periode werd hij burgemees­ter in Boxtel waar hij in 1992 moest opstap­pen wegens de bouw van zijn villa die hij via de zogeheten ‘artikel 19 procedure’ er doorge­drukt had.
B&W van Boxtel, die eerder weigerde aan een andere gegadige een stuk grond te verkopen, met als motief dat daar geen bebouwing mocht plaatsvinden, liet geen protest horen toen Rombouts op hetzelfde stuk grond een villa van viereneenhalve ton liet neerzetten. Tien jaar daarvoor had hij dat al in Wouw geprobeerd, eveneens een stuk grond dat niet voor bebouwing in aanmerking kwam. Maar na heftige buurtprotesten zag Rombouts van zijn plannen af.
Na 1992 werd Rombouts nog directeur bij het Inter Provinciaal Overleg, een lobby organisatie van de gezamenlijke Nederlandse provincies.

Het bovengenoemde TM-citaat heeft hij herhaald tijdens de gesprekken die hij een paar weken geleden heeft gevoerd met de Bossche ‘vertrouwens­commis­sie’, waarbij hij gevraagd werd hoe hij met arbeidsstress dacht om te gaan. Zijn oplossing is dus medite­ren.
Een andere uitspraak van Rombouts uit het foldertje: “Als de vierkantswor­tel uit één procent van de bevolking de Maharishi technologie van het verenigd veld gezamenlijk beoefent, verbe­tert de kwaliteit van het leefkli­maat, in die zin, dat nega­tieve tendenties afzwakken en positieve toenemen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat misdaadcijfers, verkeersonge­lukken en zieken­huisopnamen afnemen en dat economische groei, culturele inte­griteit en de sociale en politieke eenheid in een land ver­sterkt worden.”

Via de Natuurwetpartij probeert de TM beweging invloed in de politiek te krijgen. De opperyogi Maharishi is momenteel bezig om met hulp van verte­genwoordigers van 50 Natuurwetpartijen in de wereld een offensief te openen ‘voor de wereldvrede’. Speciale brigades van transcendente mediteerders en hoppende yogi’s zullen hun positieve gedach­ten samenballen tot één kracht-straal waaruit vrede en harmonie ontstaan, misdaad verdwijnt, oorlogen worden voorkomen en zelfs de economie weer zal gaan groeien. Dit alles kan volgens Maharishi bereikt worden als er maar genoeg mensen meedoen.
Ook staat er in de infofolder dat personen die 5 jaar of langer TM beoefe­nen, biologisch gezien op de bloeddruk-, gehoordrempel-, en gezichtsvermo­genparameters, gemiddeld 11 jaar jonger zijn dan hun werkelijke leeftijd.
Helaas onbekend is wat precies de meditatie resultaten van Rombouts zijn.

Rombouts vindt “dat het leven niet alleen uit werken bestaat.” Hopelijk dat de nieuwe burgemeester zeer omzichtig met zijn toekomstige ambtenaren van de sociale dienst omgaat, omdat Den Bosch bekend staat voor de harde aanpak van uitkeringsge­rech­tigden.