Voor de leden van de Militia Immaculatae, in Nederland bekend onder de naam Ridderschap der Onbevlekte, geldt als doel: “Zich inzetten voor de bekering van de zondaars, van de ketters en scheurmakers…. en vooral van de vrijmetselaars, en voor de heiliging van allen, onder bescherming en door bemiddeling van de Onbevlekte”. “De Militia Immaculatae wil de hele wereld veroveren voor Christus door Maria de Onbevlekte. Er zijn nog zoveel mensen, die Maria niet kennen, Haar nog niet beminnen en daarom zo ver afgedwaald zijn van de bron van het geluk, van God”.


“Door Haar met Haar en in Haar zullen wij missionarissen zijn tot in de verste uithoeken van de aarde, als volmaakt werktuig van haar liefde, om allen door Maria te bekeren en te heiligen”.

De Ridderschap der Onbevlekte is in 1917 in Rome opgericht door pater Maximilliaan Maria Kolbe, die in de Italiaanse hoofdstad voor priester studeerde. Hij werd daarbij aangezet door “de Heilige Maagd”. De oprichting van de Militia viel in hetzelfde jaar als de verschijningen van Maria in Fatima.
In het programma of statuut staan twee belangrijke zinnen, die aangeven dat de Militia onder aanvoering staat van de Onbevlekte Maagd Maria: “Zij zal uw kop verpletteren” (Genesis 3:15) en: “U alleen hebt alle ketterijen in heel de wereld overwonnen” (Officie van O.L.Vrouw).
Voorwaarde voor toetreding tot de Ridderschap is de totale toewijding aan de Onbevlekte. Het wezen van de Ridderschap is de op Maria gerichte spirituali­teit.

Pater Kolbe wees er met nadruk op, dat de overwinning door de Militia voor de Onbevlekte slechts zou worden behaald “met de vingers aan de kralen van de Rozenkrans”.
De invloed van de Ridderschap der Onbevlekte reikt schijnbaar vrij ver, want een lid is zelfs benoemd tot een van de naaste medewerkers van kardinaal Ratzinger, hoofd van Congregatie voor de Geloofsleer, de vroegere Inquisitie.
De Ridderschap beschouwt zichzelf als “een nieuwe kerkelijke beweging”, omdat de leden “zich laten bewegen door Gods Geest”. Rome is tot nu toe het hoofdkwartier van de beweging. Het is onbekend hoeveel leden de beweging in Nederland telt.

Met name de vrijmetselarij is volgens Kolbe de grootste tegen­stander van de Roomse kerk: “De vrijmetselarij is de grootste en machtigste vijand van de Kerk, de kop van de helse slang en het leger van de antichrist”.

De Ridderschap staat in principe open voor iedereen, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden: men moet leven en werken voor de beginselen van de Ridderschap en men moet dagelijks de Rozenkrans bidden en smeken tot “de Heilige Maria, de Heilige en Onbevlekte Moeder, de Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, de schatbewaarster van alle genaden”.