De Amerikaanse journalist Larry Abraham heeft in het maand­blad ‘Insider Report’ (Arlington, Texas, USA) geschreven over de veranderingen, die zich vol­trekken in leidinggevende kapi­ta­listische kringen.

Het ‘scheppen van een nieuwe wereldorde’ (Het Nieuwe Tijd­perk) gaat kennelijk niet zo vlot en gemakkelijk als ‘de knappe koppen’ achter de schermen zich dat hadden voorgesteld.


Het ‘Council on Foreign Relations’ (de z.g. onzichtbare rege­ring van de U.S.A.) is na 75 jaar tot de ontdekking gekomen (in haar eigen maandblad ‘Foreign Affairs’), dat ‘de nieuwe wereldorde een chimera is geworden, een veelsoortig monster, een liberaal internationaal idee, dat op z’n best onmogelijk is, of anders gevaarlijk’.

Hiervoor waarschuwde wijlen Gary Allen in 1971 in z’n boek ‘None Dare Call It Conspiracy’, toen hij het had over de droom  van Cecil Rhodes (1890), die het plan opperde een wereldrege­ring te stichten.
Larry Abraham vestigt er de aandacht op, dat de ‘knappe kop­pen’ er niet in slaagden, de Golf-oorlog, het Vredes-initia­tief in Bosnië en de ‘Aarde conferentie’ te gebruiken om er regionale machten van te maken, die dan samengevoegd konden worden voor het verkrijgen van een internationale organisatie als de UNO (Verenigde Naties). De aantrekkingskracht daarvan is verloren gegaan.

Professor Anne-Marie Slaughter (Harvard Law School) geeft dat toe, zonder door haar kameraden te worden uitgescholden voor een rechtse isolationiste of iets derge­lijks, wat tien jaar geleden zeker nog zou zijn gebeurd.
“We hebben gefaald” is het thema.
Maar, niet alle kruit is verschoten. Men giet de zaak in een nieuwe vorm.
De leden van de Bilderbergers, de ‘Council on Foreign Relati­ons’, de ‘Trilateral Commission’, enz. moeten zich nu samen scharen achter een beweging, die wordt aangeduid met ‘trans-governmentalism’ (afgekort tot T.G.).

Er zijn al onder-afdelingen gevormd, zoals het ‘Basle Com­mit­tee on Banking Supervision’ en de ‘Tripartite Group’, om een greep te krijgen op het hele wereldgebeuren in de 21ste eeuw.
Niets en niemand zal worden overgeslagen. Regeringen mogen niet zelfstandig en onafhankelijk werken. U krijgt niet wat u kiest; uw stem is minder waard dan een damsteen. De ‘knappe koppen’ zijn druk bezig alles aardig te verpakken, aantrekke­lijk te laten klinken, dwars door alle kerken en politieke partijen heen. Dat is in de maak achter de schermen.

‘The Aida Parker Newsletter’ (Auckland Park, S.A.) zegt ver­der, dat in de wandelgangen van de wereldleiders de cham­pag­ne-glazen werden gevuld en dat daar een heildronk werd uitge­bracht met de woorden: “De nieuwe wereldorde is dood. Lang leve het trans-governmentalisme”.
De regeringen (systemen) die wij kennen, worden als tijdelijk beschouwd, in een overgangs-stadium, op weg naar de grote smeltkroes; waarin (denkt men) al wie boven drijft het voor het zeggen zal hebben over alles en iedereen.

De ‘machtigen der aarde’ verenigen zich met de ‘hogere techno­logie’ van de moderne mens. Dit is een levensgevaarlijke vereniging, die niet onderschat moet worden, schreef Larry Abraham. Er zal over ons geregeerd worden, zonder ons, maar zo geniepig mogelijk, sluipend en subtiel.
Aldus ‘The Aida Parker Newsletter’.