Ds. T.Tillin schrijft in het maandblad ‘Mainstream’ (Little­ton, Colorado, USA) over meer rekening houden met de komst van vele moeilijkheden voor christenen in de naaste toekomst.
We kennen de gevaren, die ons van buitenaf bedreigen, zoals kommunisten en Moslems, maar zien we ook hoe talrijke kerken van binnen worden uitgehold door hun eigen afgedwaalde leids­lieden?

Er worden niet alleen veel kerkgebouwen afgebroken, maar er vallen ook hele gemeenten uit elkaar. Er zijn zoveel groepen, die stuurloos ronddrijven en zich niet voorbereiden op een tijd, dat de christenen zullen worden gehaat en ver­volgd. We zijn genoeg gewaarschuwd, in Colossenzen 2:8 “Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”, en op zoveel andere plaatsen in de Bijbel hetzelfde.
Sluiten we onze ogen voor wat er om ons heen gebeurd? Nemen we maar liever geen kennis meer van het nieuws van de dag?

Maar Christenen moeten toch niet leven als struisvogels, met de koppen in de grond gestopt om het gevaar niet te zien? Ds.Richard Wurmbrand heeft dertien jaar in kommunistische gevan­genissen doorgebracht om wille van het christelijk ge­loof. Tientallen miljoenen anderen hebben er het leven in gelaten.
Bent u bereid te lijden en te strijden om Christus in woord en daad trouw te blijven, waar ook op de wereld? Eenzaam, ver­armd, dakloos…

Geen eenvoudige opgave, en niet denkbeeldig…
Veel christenen veronderstellen, dat het hen niet zal gebeu­ren. Zij nemen aan, dat de wereld beter wordt, meer gecivili­seerd, beschaafder. Ze zien “de bui niet hangen”. Ze filosofe­ren en glimlachen…Aldus Ds.Tillin

Maar…op een dag zullen we ontdekken, dat er broeders en zusters zijn die wij christenen noemen, die ons ‘in de eind­tijd’ in de steek laten, ons gaan haten , ons verraden aan onze vijanden. Christus heeft dat voorzegd. Vroeger of later zal het gebeuren. Men zal trachten ons te verleiden, zoals met de ‘Toronto zegeningen’. Er zullen mensen opstaan, die ons geestelijk leven in verwarring zullen brengen. Satan zal vurige pijlen op ons afschieten, gebruik maken van alle moge­lijke middelen. Wie weigert, wie zich verzet, zal worden vervolgd, misschien als Daniël in een ‘leeuwenkuil’ worden gegooid. Of erger.

We kunnen denken aan wat er gebeurde bij de ineenstorting van het oude Romeinse rijk. De barbaren kwamen. Ieder dacht alleen nog aan zichzelf, en bekommerde zich niet meer om anderen.
Grote verwarring, die eindigde in een puinhoop.
Bezitten we de geestelijke wapenrusting om vol te houden?
Hebben we geleerd God’s lof te zingen, het Evangelie te ver­kondigen, de waarheid te verdedigen?
“De Heer is mijn Herder”, weet u wel.
Geestelijke liederen spelen een grote rol in het leven van de christen. In ondergrondse kerken, in afgelegen schuilplaatsen, maar ook in gevangenissen worden ze gezongen.

Er was eens een predikant, die zes-en-twintig keer werd geope­reerd in zijn leven en altijd weer psalmen ging zingen in zijn kamer in het ziekenhuis. Hij getuigde van zijn enige troost in leven en sterven. Hij had in de oorlogsjaren langdu­rige gevan­genschap overleefd. Zijn ogen waren geopend voor God’s nabij­heid.

Net als Daniël in de leeuwenkuil. Heel realistisch, nietwaar. Hij was bereid te lijden voor zijn geloof! De leeu­wen werden tegengehouden door de hand van zijn Schepper. Dat overkwam niet alleen Daniël, maar talrijke andere kinderen van God, door Zijn genade, liefde en trouw.
Tot op de dag van vandaag toe, want Hij verandert niet.