“De X-files, een TV-serie waarin veel occulte en paranormale thema’s voorkomen, sluit nauw aan bij het hedendaagse postmoder­nisme.”
In het postmodernisme vindt er een verschuiving plaats van het wetenschappe­lijke denksysteem naar een grotere openheid voor het onweten­schappelijke. Het postmodernisme veroorzaakt ook een verschuiving van zekerheid naar onzeker­heid.

“Is er ook maar iets waar we zeker van kunnen zijn? De X-files is een negatieve wending in onze cultuur, een neerwaartse spiraal. We zijn niet langer gefascineerd, maar bang. Uiteindelijk gaan we in alles geloven. De vrijheid om alles voor waar aan te nemen heeft onvermijdelijk tot gevolg dat we nooit in staat zijn om iets als onwaar af te wijzen- hoe bizar en angstwekkend datgene ook is. De X-files is een verschuiving naar een toekomst die uitgesproken donker is”.

Dit meldt het tijdschrift ‘LEV’ dat uitgegeven wordt door de stichting L’Abri-Nederland. L’Abri is een in Utrecht gevestigd christelijk studiecentrum dat zich bezighoudt met de kernvragen van het leven. Ook geeft de stichting cultuur-historische en cultuur-filosofische publicaties uit.

De X-files schijnt iets gevoeligs te hebben geraakt in de verbeelding van het grote publiek. Een enquete van Newsweek wees uit dat 29% van de Amerikanen gelooft dat er wel eens contact is geweest met buitenaardse wezens.
De X-files worden bewaard in geheime FBI archieven. Men kan er weinig mee omdat ze betrekking hebben op zaken die te fantas­tisch, te verontrustend zijn en bovendien gevaarlijk om in de openbaarheid te brengen.
In de X-files gaat het om vier hoofdthema’s: 1) het bestaan van buitenaardse wezens, ufo’s en het paranormale, 2) samenzweringen, bedrog en paranoia, 3) de constante dreiging van geweld, 4) de wisselwerking tussen scepticisme en geloof. Er is een duidelijke overeenkomst tussen de genoemde thema’s en de ontwikkelingen in onze huidige westerse cultuur, aldus LEV.

“Door het postmodernisme bestaat er weinig vertrouwen in structuren, met name autoriteitsstructuren. In het postmodernisme zijn er echter geen absoluten die kunnen dienen als basis voor autoriteit en ook geen normen om regels te kunnen hanteren. Alle autoriteit wordt door de ‘hermeneutiek van de argwaan’ onder­mijnd”. Daarom zijn ook velen bezig hun eigen godsbeeld te construeren. Er is sprake van een opleving van allerlei soorten van bijgeloof.
Het hoofd van de onderzoekscommissie van de Church of England, die kort geleden een rapport heeft uitgebracht, zei dat “deze hap-snap spiritualiteit de verwarring weerspiegelt die in onze samenleving heerst”.

Arthur C.Clark zei ooit: “Er zijn twee mogelijkheden: of we zijn alleen in het universum, of we zijn het niet, en beide mogelijk­heden zijn angstaanja­gend”.
Volgens LEV geeft deze uitspraak op een briljante manier de paradoxale verwarring van onze hedendaagse cultuur weer. “We zijn bang voor wat zich ‘daar buiten’ misschien ophoudt, maar we zijn ook bang om alleen te zijn. Daarom is in de X-files niet alleen sprake van een weerspiegeling van de angst die de eeuwwisseling met zich meebrengt, maar paradoxaal genoeg ook van onze honger naar geloof”.
Volgens de regisseur en producent van de X-files zoekt de serie “naar een betekenis voor wat ik een religieuze ervaring, een paranormale ervaring noem”. Over ‘Millennium’ de nieuwe serie die Carter heeft geproduceerd zei hij ooit: “Deze serie gaat over de ineenstorting van de dingen, de chaos, de willekeur, de onzeker­heid. Dit zijn allemaal zeer belangrijke begrippen waar we iedere dag mee te maken hebben, maar die we tegelijkertijd ontkennen. Ik ga de mensen er keihard mee confronteren”.

“De X-cultuur is de leegheid van het ongeloof weliswaar ont­vlucht, maar helaas lijkt de zoektocht naar geloof niet te leiden naar de Waarheid. De zoektocht voert juist nog dieper de duisternis is, de duisternis van de argwaan en de angst”, aldus LEV.