De Nederlandse Nobelprijswinnaar en econoom professor Jan Tinbergen pleit al vele jaren voor de instelling van een wereldregering. Wanneer hij in het nieuws komt, pleit hij voor de verdere uitbouw van de instellingen van de Verenigde Naties en voor een sterk wereldbestuur dat de vele mondiale problemen te lijf gaat. Minder bekend is dat Tinbergen deel uit maakt van een duistere New Age organisatie, genaamd Planetary Citizens, met het hoofdkwartier in Mount Shasta in Californië in de Verenigde Staten.

Tinbergen heeft zijn ideeën goed uitgewerkt. Er moet een wereldregering komen met departementen voor afzonderlijke zaken die verantwoording schuldig zijn aan een wereldparlement. Het vetorecht van de vijf grote mogendheden in de Veiligheidsraad moet worden afgeschaft en er moet een wereldministerie van Financiën en een wereldbelastingsysteem worden ingesteld. Het Algemeen Dagblad van 23 november 1993 meldde dat Tinbergen, in opdracht van de Verenigde Naties, bezig is een rapport samen te stellen over welk belastingstelsel zo’n wereldregering zou moeten hanteren. Dit belastingstelsel moet komen in de plaats van het huidige systeem van vrijwillige bijdragen aan de Verenigde Naties. Verder zou er een permanente wereldpolitie in het leven geroepen moeten worden. Tinbergen pleit voor een een totale herinrichting van het besluitvormingssysteem binnen de Verenigde Naties.

In de Telegraaf van 24 december 1993 zei Tinbergen: “Let wel, ik ben geen profeet. Maar ik zie in de Verenigde Naties de nieuwe wereldregering. Nu maken ze nog geen vuist. In de toekomst gaat het anders…” Dreigende taal voor een insider die mede verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de nieuwe wereldorde.

Enige decennia prijkt de naam van Jan Tinbergen op de ledenlijst van de Planetary Citizens. De Planetary Citizens is in 1972 opgericht door Donald Keys, exadviseur van de Verenigde Naties en door de voormalige secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, U Thant en Norman Cousins, tot zijn dood lid van de prestigieuze Council on Foreign Relations, een adviesorgaan van de Amerikaanse regering. De Platetary Citizens had zijn hoofdkwartier in New York, is echter enkele jaren geleden verhuisd naar Mount Shasta. Elke New Age onderzoeker die diep genoeg in de materie is doorgedrongen weet dat Mount Shasta een centrum is van occulte New Age groeperingen en organisaties.

Samen met prinses Juliana, die meer dan twintig jaar lid is van de Platetary Citizens, zijn deze twee de enige Nederlanders die deel uitmaken van de Platetary Citizens. Enkele andere prominenten zijn bij voorbeeld belangrijke leden van de Club van Rome (waar ook Tinbergen in het verleden lid is van geweest), de Dalai Lama, aartsbisschop Makarios, en andere geestelijken, schrijvers en politici. De Platetary Citizens verbindt hen in een gezamenlijk doel: wereldburgerschap.

Donald Keys is een van de belangrijke New Age’ers in Amerika en maakt deel uit van het bestuur van de Planetary Citizens. Hij schreef samen met Norman Cousins toespraken voor Verenigde Naties ambtenaren en was tegelijkertijd werkzaam bij de Lucis Trust. De Lucis Trust, opgericht in 1922, heeft tot doel een wereldelite voor te bereiden die de New Age gedachte in de internationale politiek tracht te verankeren. De Lucis Trust is opgericht door Foster Bailey, de man van Alice Bailey. Alice Bailey heeft door haar boeken een enorme invloed gehad op de huidige New Age beweging. Foster Bailey was tevens een vrijmetselaar van de hoogste, 33e graad. Doel van Foster Bailey was een Occulte Wereldhiërarchie voor te bereiden die alle bestaande godsdiensten tracht te verenigen. Ieder die positief staat ten opzichte van de Nieuwe Wereldorde moet volgens hem een ‘Luciferiaanse Initiatie’ ondergaan. Bij een goede organisatie zou dit voor het grootste deel van de wereldbevolking te realiseren zijn. Een ieder die deze ‘Luciferiaanse Initiatie’ ondergaat wordt een goddelijk Mens, vrij van eigen belang en toegewijd aan de Verheven Meesters van de Occulte Hiërarchie die de mensheid zullen inspireren tot goddelijke daden. Misschien komt dit nogal sinister over. Echter, in de boeken van Alice Bailey staat alles nauwkeurig beschreven hoe deze opperste geestelijke macht het bestuur van deze wereld zal overnemen. Niet met dwang en geweld, maar geleidelijk, in stappen.

Keys pleit in zijn boek ‘Earth at Omega’ voor de instelling van een wereldregering. Op een symposium in North Carolina, enkele jaren geleden, zei hij: “We are at the final stage now of putting it all together. It is a New Religion called ‘Networking’. (…) The New Age Wave is now entering social change”. Verder meldde hij: “Don’t anyone think for a moment that you can run a planet without a head…..this planet has to be managed”. Het lijkt op dezelfde dreigende taal van Tinbergen. Keys heeft een zeer uitgebreide vriendenkring waarvan de meesten openlijk verklaren geleid te worden door ‘spirit guides’ en occulte geesten.

Het bestuur van de Platetary Citizens bestaat verder uit Willis Harman, Robert Muller en David Spangler, alle drie goede vrienden van Donald Keys. Willis Harman was professor in de economie op de Stanford University. Momenteel is hij bedrijfsadviseur voor tal van grote Amerikaanse ondernemingen. Hij geeft daar cursussen waar hij de New Age gedachte propageert. Harman wijst op het belang van allerlei occulte verschijnselen als geestelijke basis van een Nieuwe Wereld Orde. Deze ideeën werkte hij verder uit in zijn boek ‘Global Mind Change’. Harman is niet allen betrokken bij veel New Age organisaties, hij was ook als adviseur verbonden aan het Witte Huis. Bij Harman komen New Age en toppolitiek samen. Spangler is de meest occulte persoonlijkheid van allen. Hij wordt geleid door ‘geesten’ en ontvangt regelmatig, naar eigen zeggen, berichten van een ‘engelenbron’. Spangler was ooit directeur van Findhorn, een New Age leefgemeenschap in Schotland, ook wel het ‘Vaticaan van de New Age’ genaamd.

Muller is van het zelfde laken en pak. Voormalig assistent van de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties. Hij wil het Verenigde Naties Handvest aanvullen met een programma van geestelijke grondregels die uitgaan van een ‘kosmische evolutie’. De Verenigde Naties is voor hem een belangrijk hulpmiddel voor de instelling van een wereldregering, die hij een ‘wereldwijde spirituele oecumene’ noemt. Muller wil voor het jaar 2000 een wereldreligie tot stand brengen, geïnspireerd door een ‘kosmische spiritualiteit’. In dit ‘kosmisch tijdperk’ moet de aarde ‘een planeet van God’ worden. Er moeten speciaal door de Verenigde Naties georganiseerde ‘wereldgebedsdiensten’ plaats vinden. Kortom, gevaarlijk New Age gebazel.

Is Jan Tinbergen op de hoogte van de occulte achtergrond van het streven naar een wereldregering? Zonder de beschuldigende vinger uit te steken, is Tinbergen wel medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen die de vorming van een wereldregering bespoedigen. Ook zijn helaas zeer veel christenen zich niet bewust van de geest die het streven naar een wereldregering inspireert. Het KNP wijst er op dat het haar doel is mensen te informeren over de Gode vijandige pogingen om een wereldeenheid na te streven.