De nieuwe Protestantse Kerk in Nederland (PKN) presenteert zich op 12 juni a.s. met een Kerkdag in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Het programma werpt een verrassend licht op de koers, die deze kerk wil inslaan. Veel aandacht is er voor globalisering van de religie, voor wereldwijde en locale oecumene, voor politiek en emancipatie- en vredesbewegingen.
“Blijf niet staren op wat vroeger was” zo zal er gezamenlijk worden gezongen. Er zal een “interactieve presentatie” over islamitische kunst zijn en in de workshop “Hindoes in Nederland; een groep met recht van bestaan” kan men nader kennismaken met hindoe rituelen en muziek.


In navolging van het boeddhisme kan de bezoeker zich voorts bekwamen in meditatietechnieken.

Het landbouwbeleid komt aan de orde in de workshop “Landbouw en de Europese Unie”. Hier krijgt men ongetwijfeld een voorproefje van de landbouwpolitiek van de PKN, zoals die zal worden uiteen gezet in een naar verwachting in het najaar uit te brengen rapport.
Een speciaal deelprogramma is er voor dominee Nico ter Linden, die voorleest uit eigen werk. Zoals bekend is Nico ter Linden, evenals zijn broer, de hofprediker Carel ter Linden, een tegenstander van het traditionele christelijke geloof in de feitelijke opstanding van Christus.  De toon voor de PKN wordt ook met dit programma-onderdeel duidelijk gezet.

Eregast op deze toogdag is Sam Kobia, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, waarmee de nauwe band tussen de nieuwe kerk en de politiek maar weer eens wordt benadrukt. Als sponsors van deze kostbare dag worden gemeld Van Lanschot Bankiers en ICCO.
Daar opzet en strekking van de Kerkdag veel verwantschap vertonen met de ter ziele gegane RK Acht meibeweging is de financiële bijdrage van het RK bankiersbedrijf niet zo verwonderlijk.

Opvallend is de financiële steun van ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings­samenwerking. In 2002 ontving ICCO van het Medefinancieringsprogramma van de Nederlandse overheid een bedrag van 85 miljoen euro, waaruit o.a. activiteiten werden gefinancierd om het draagvlak in het Noorden te vergroten.
Op grond hiervan kan men concluderen, dat ook de belastingbetaler mede sponsor is van de Kerkdag. De nauwe betrekkingen tussen de PKN en ICCO komen bovendien tot uiting in een in april j.l. gesloten overeenkomst en het feit, dat ICCO per 1 september a.s. gehuisvest zal zijn in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

verdere informatie over de kerkdag van 12 juni is te vinden
op www.protestantse-kerkdag.nl