De Stichting Medjugorje Centrum, wiens enige doel is de boodschappen van Maria de wereld in te sturen, heeft de afgelopen maanden in haar vier pagina tellende nieuwsbrieven gehamerd op de noodzaak van de aflaat.

De Limburgse stichting die regelmatig “plechtige Hoogmissen ter ere van de goddelijke Barmhartigheid” organiseert waar de allerlaatste ‘boodschappen’ van “Onze Lieve Vrouwe Maria de Medeverlosseres” verkondigd worden, verspreidt deze antibijbelse en antichristelijke leerstellingen van de aflaat.
In de twee meest recente nieuwsbrieven wordt uitgelegd hoe men in aanmerking moet komen voor een volledige aflaat.

Volgens de stichting in Landgraaf weet iedereen dat hij alleen door de priester, door zijn zonden te belijden voor God, vergeving krijgt. Door te zondigen verdient men straf. “In de biecht wordt wel de zondeschuld weggenomen, maar niet de zondestraf. Die moeten wij goed maken door gebeden, goede werken, het verdragen van pijn en lijden enz. Alle zondestraffen, die wij niet hier op aarde hebben afgelost, moeten wij na de dood uitboeten in het vagevuur. In zijn liefdevolle barmhartigheid komt God ons ook hierin tegemoet door ons de mogelijkheid te bieden ontslagen te worden van de zondestraf”.
Volgens de stichting gaat dat niet op de manier zoals de protestantse leer dat duidelijk maakt, maar “door het verdienen van een volle aflaat”. Hoe kan men die dan verdienen?

Als eerste “moeten we spijt hebben over onze zonden en we dat berouw uitspreken in een persoonlijke biecht”. Als tweede “door het Heilige Misoffer bij te wonen en de Heilige Communie te ontvangen”. Als derde “door een bedevaart te maken naar Rome, naar het Heilige Land of een andere bedevaartplaats”.
Omdat niet iedereen daartoe in staat is vanwege de gezondheid of de financiën, “maakt de Heilige Kerk het de gelovigen in het jubeljaar eenvoudiger. Het is al voldoende om een bepaalde kerk te bezoeken en daar de H.Mis bij te wonen óf een rozenhoedje te bidden óf door het bidden van de geloofsbelijdenis, een Onze Vader en een Weesgegroet voor de intenties van de Paus. (…) Ook hebben de Nederlandse bisschoppen aan het bezoek van bepaalde Nederlandse Mariaheiligdommen de mogelijkheid verbonden tot het verkrijgen van een volle aflaat. (…) Door deel te nemen aan de internationale gebedsdag met Pinksteren rond de Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam, kan men ook een volle aflaat verdienen. Het houden van een bedevaart of het bezoeken van een, door de bisschop, aangewezen kerk wordt beschouwd als een extra werk, dat men doet voor God”.
Als vierde “door het doen van een goed werk ten gunste van onze naaste, een z.g. werk van barmhartigheid of liefdewerk”.

Volgens het Medjugorje Centrum kan men zo’n volle aflaat niet slechts één keer verdienen, maar zo vaak men wil, zelfs elke dag als men de H.Mis bijwoont.
“Het bijzondere is, en ook daarin schuilt Gods oneindige barmhartigheid, dat wij zo’n volle aflaat eveneens kunnen verdienen voor een stervende of voor een ziel in het vagevuur, waardoor deze onmiddellijk verlost wordt.”
Ene zuster Maria Faustina Kowalska, een rooms medium, die regelmatig in contact staat met ‘Jezus’ beweert dat Hij over de zielen in het vagevuur het volgende zei: “Deze zielen heb ik zeer lief, daar zij genoegdoening verschaffen aan mijn gerechtigheid. Jullie kunnen aan hen verlichting bezorgen uit de schatten van de Kerk: door aflaten, gebeden en offers van eerherstel. O, als jullie wisten welke kwellingen zij ondergaan, dan zouden jullie onafgebroken voor hen bidden en offers brengen om hun schuld aan mijn gerechtigheid af te lossen”.

Aflaten kunnen volgens de stichting ook geschonken worden aan een overledene. “Kent u iemand aan wie u de volle aflaat wil geven, geef hem dan aan O.L. Vrouw voor een ziel, die deze aflaat hard nodig heeft. Op deze manier wordt dit jubeljaar een echt genade jaar voor allen. De aflaat is niet iets ouderwets. Nee, lieve mensen, het is een vroom en ook oud gebruik, maar niet ouderwets”.

Het is inderdaad een vroom gebruik, maar er is geen enkele Bijbelse grondslag voor te vinden evenals voor het vagevuur. Deze dwaling is met recht zo oud als de weg naar Rome.