Sinds een aantal maanden woedt in rooms-katholieke kring in Italië een flinke discussie over de vraag of er satanisten in het Vaticaan actief zijn of niet. Aanstichter van die discussie is een aartsbis­schop.
De aartbisschop in kwestie, Emmanuel Milingo, riep de woede van het Vaticaan over zich af door in het openbaar te verklaren dat in het Vaticaan satanisme wordt bedreven.
Dit meldt het maandblad van de beweging ‘Christenen voor Israel’.

Toen aartsbisschop Milingo door de Italiaanse pers over zijn uitspraken werd ondervraagd, hield hij vol dat zijn beschuldigin­gen juist zijn. Milingo uitte zijn beschuldigingen voor de eerste maal tijdens het ‘Fatima 2000 Internatio­nal Congres on World Peace’in Rome, afgelopen november.

Milingo, die in Vaticaanstad werkt als de speciale delegaat naar de ‘Pauselijke Raad voor Pastorale Hoede van Immigranten en Reizigers’, is in rooms-katholieke kring wereldwijd bekend als duiveluitdrijver en weet waarover hij praat, aldus rooms-katholieke bronnen.
De beschuldigingen dat in het Vaticaan aan satanisme wordt gedaan, zijn overigens niet nieuw. Met regelmaat duiken er berichten op die zelfs spreken over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Het bijzondere aan de onthullingen van Milingo is de positie van de man. Als een aartsbisschop dergelijke onthullin­gen doet geeft dat meer gezag aan de zaak.
Milingo heeft inmiddels deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’.

De opmerkingen van Milingo sluiten nauw aan bij een onlangs gepubliceerd boek van de bekende Jezuieten theoloog en ‘Vaticaanwatcher’ Malachi Martin.
In zijn boek ‘Windswept House’ beschrijft Martin een satanisch ritueel dat op 29 juni 1963 in de St.Paulus kapel in Vaticaanstad plaatsvond. De voormalige paus Paulus VI gaf dit later toe.
Alhoewel Martins boek een fictief karakter heeft, wordt algemeen aangenomen dat zijn beschrijving geënt is op werkelijke gebeurtenissen.
Een recensie in het ‘Catholic Family News’ van juli 1996 (dat wordt gezien als spreekbuis van de paus) stelt dat het ‘een roman is waarin echte personen en gebeurtenissen worden vermomd als fictie’.

In de beschrijving van Martin leggen hooggeplaatste geestelijken eden af die met hun eigen bloed worden ondertekend en smeden een samenzwering om de kerk van binnen uit te vernietigen. Ook doen zij mee met allerlei rituelen waarbij blasfemie en duivelse elementen de mis in het belachelijke trekken. Martin, die in Rome aanwezig was, zei na een toespraak van Milingo: “Aartsbisschop Milingo is een goede bisschop en zijn stelling dat er satanisten in Rome zijn, is volledig juist. Een ieder die zich de laatste vijfendertig jaar heeft beziggehouden met het Vaticaan, weet zeer goed dat de prins der duisternis nog steeds handlangers heeft aan het hof van de heilige Petrus in Rome”.

Ook heeft volgens Martin de huidige paus zich uitgesproken tegen de “satanische activiteiten in de katholieke kerk die dertig jaar geleden zou zijn begonnen.” De paus maakt ooit in het openbaar daar een toespeling op toen hij zei dat “de rook van satan het heiligdom heeft vervuld.”
Martin schrijft zelfs over “een cultus van satanisten in het Vaticaan” en voert diverse rooms-katholieken van naam op, die waarschuwen tegen satanische invloeden in de kerk. Ook zouden er bisschoppen zijn die in het diepste geheim betrokken zijn bij satansmissen.

Peter de Rosa schrijft in zijn boek over de pausen dat er eeuwen geleden reeds een paus was die in de St.Pieters kathedraal in het openbaar een toast op de duivel uitbracht.
Ook over de invloed van de vrijmetselarij in het Vaticaan zijn reeds enkele boeken geschreven. Vrijmetselaars gebruiken het Alziend Oog als teken van de goddelijke presentie. In loges ontbreekt dit symbool niet. Ook op het dollarbiljet staat een Alziend Oog afgebeeld.
In 1978 stond dit symbool afgebeeld op postzegels van het Vaticaanstad. Het was ook rond deze tijd dat er een publicatie in Amerika verscheen van de onderzoeker Howard die tot de conclusie kwam dat 75 hoge Vaticaanse geestelij­ken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap.

De onthullingen van Milingo hebben een schok in de Roomse kerk teweeggebracht. Vraag is nu of de huidige paus een officieel onderzoek zal gelasten.