Hoe meer de Europese federale superstaat zich ontwikkeld, des te meer de vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid in diverse Europese landen aan banden wordt gelegd.
Gepeperde uitspraken over andere mensen of andere bevolkingsgroepen, die vijfentwintig, dertig jaar geleden tot geen enkele maatschappelijke deining zouden leiden, zijn heden ten dage inzet van maatschappelijke controverses waarbij allerlei minderheidsgroeperingen luidkeels hun grieven kenbaar maken.


Elke dag staan de kranten vol met ‘uitspraken’ van deze of gene die volgens politiek correcte medeburgers verbaal over de schreef zijn gegaan. Was het vroeger voornamelijk de georganiseerde anti-discriminatie industrie die mensen met een andere mening aan de schandpaal nagelden, tegenwoordig is deze militante gezindheid overgewaaid naar de overheid en naar de justitiële organen.
Een voorbeeld in Groot-Brittannië laat dit zien.

In juli dit jaar predikte de 29-jarige straatevangelist Miquel Hayworth het evangelie op de St.Ann’s Place in Manchester. Tegelijkertijd deelde zijn vader christelijke traktaten uit aan voorbijgangers. Hayworth predikt ruim vijf jaar het evangelie op straat. So far so good.
Maar toen Hayworth begon met het voorlezen van een tekst uit het Bijbelboek Romeinen begonnen de problemen. Hij las voor uit Romeinen 1 vers 26 en 27 en volgende: “Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het [gebruik] tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.”
Ook las Hayworth voor uit een ander Bijbelboek 1 Korinthiërs 6 vers 9 en 10: “Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.”
Het zijn die Bijbelteksten die door veel mensen uitgelegd worden als zijnde gericht tegen homoseksuelen.
De gevolgen laten zich raden.
Tolerant Groot-Brittannië of niet, binnen een paar minuten kwamen drie politieagenten aangesneld (van te voren getipt) die Hayworth meedeelden ogenblikkelijk met deze actie op te houden anders zou hij aangehouden worden. Het commentaar van de Britse politie: “Met uw homoseksueel vijandige en racistische uitingen wakkert u haat aan”.  En: “Uit de bijbel voorlezen en prediken kan beledigend zijn en hiervoor kunt U gearresteerd worden.” Ook wist een agent te vertellen dat hij wel het recht had om te spreken op straat, maar zei dat Hayworth’s beledigende gedrag niet te accepteren was.
Twee Britse kranten The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph besteedden in juli en augustus jl. aandacht aan het voorval in Manchester.

Hayworth is inmiddels naar een belangenvereniging van christelijke juristen gestapt en heeft de zaak voorgelegd. De zaak loopt momenteel. Volgens de juristen is hier de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in het geding.
De belangenvereniging, het Christian Legal Centre, heeft inmiddels de drie politieagenten aangeklaagd en een protestbrief gestuurd naar de politiechef van Manchester, daarbij verwijzend naar de Europese Conventie over de Mensenrechten.

Dit is het zoveelste incident in Engeland waarbij de godsdienstvrijheid in het geding is. Eerder werd er een verpleegster op non-actief gesteld omdat ze met een oude patiënt bad voor genezing. Later mocht de verpleegster weer terugkeren op haar werk.
Op de website van het Christian Legal Centre, www.christianlegalcentre.com staan diverse  voorbeelden van inperking van de godsdienstvrijheid in het Verenigd Koninkrijk. Het centrum komt op voor onbeperkte godsdienstvrijheid in het land. Dat er een organisatie als het Centre moet bestaan is op zich al een teken aan de wand.

Interessante vraag is natuurlijk wat er gebeurd zou zijn als er op dezelfde plaats en hetzelfde moment een moslim uit de Koran homo-vijandige en anti-christelijke en anti-joodse verzen voorgelezen zou hebben. (‘Joden en christenen staan lager dan varkens en apen’).

Aan de andere kant van Europa, in Litouwen, is er kort geleden een nieuwe wet ter bescherming van minderjarigen aangenomen. In deze wet is het onder andere verboden om afbeeldingen met een expliciet seksueel karakter ten toon te stellen en reclame te maken voor, of op te roepen tot het aangaan van homoseksuele, biseksuele of polygame relaties.
Nauwelijks was de wet aangenomen of een resolutie van het Europees Parlement, gesteund door de socialisten, communisten, groenen en liberalen, veroordeelden de nieuwe wet ten scherpste en drong bij de Litouwse regering aan op afschaffing van de wet omdat zij in strijd zou zijn met internationale mensenrechtenverdragen. Alleen de Duitse christen-democraten beschuldigde het Europese parlement van inmenging in de binnenlandse politiek van Litouwen.

Opmerkelijk is dat de nieuwe wet in het rooms-katholieke Litouwen door het overgrote deel van de bevolking wordt ondersteund. Maar democratisch tot stand gekomen of niet, de bazen van de Europese superstaat denken daar heel anders over.